[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


AKCJA PROTESTACYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których nasz Związek posiada zarządy.

W Komendzie Głównej Policji flagi już wiszą.W symboliczny sposób wyrażamy nasze poparcie dla akcji protestacyjnej, bo łączy nas ten sam problem - brak wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych zadań i odpowiedzialności.
W JEDNOŚCI SIŁA.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 12 2018 22:45:39
ZZPP POPIERA PROTEST POLICJANTÓW
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których posiadamy nasze zarządy.

Komunikat do zapoznania się TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 11 2018 22:25:31
NAGRODY NA ŚWIĘTO POLICJI 2018

W dniu 6 lipca br. Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu puli środków pieniężnych na nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników.

Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy Komendant Główny Policji na wniosek Danuty HUS - naszej Przewodniczącej – pismo z dnia 19 czerwca br. TUTAJ - wzorem lat ubiegłych przeznaczył dodatkowe środki na nagrodzenie wyróżniających się pracowników Policji z okazji Święta Policji. Dla całego kraju łącznie przeznaczonych zostało 1000 nagród, po 500 dla pracowników/urzędników służby cywilnej oraz 500 dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Indywidualna nagroda wynieść ma 500 zł.

Przypominamy, iż działania zmierzające do przyznawania nagród powinny być czytelne, transparentne i łatwe do stosowa­nia. Przy ocenianiu należy mieć na uwa­dze to, że nagradzanie finansowe jest formą premiowania i powinno służyć do wyróżnienia osób, których postawa jest godna naśladowania. Konieczne jest więc podanie konkretnego uzasadnienia podjętego wyboru pracownika wyróżnionego tak prestiżową nagrodą, jaką jest nagroda Komendanta Głównego Policji. Tylko wtedy zgodnie z kulturą organizacyjną urzędu nagroda przyniesie więcej dobrego niż złego, przyczyniając się do wskazywania i promowania pożądanych zachowań. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, zasad komunikacji oraz teorii motywacji (np. Teorii Skinnera) pracownikom powinny być komunikowane zasady panujące w organizacji, oczekiwane zachowania, a te pozytywne zawsze warto wzmacniać, by stanowiły efektywne narzędzie motywacji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 09 2018 20:18:34
GARNIZON PODKARPACKI Z NASZYM ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIM
Pod koniec czerwca 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Na zaproszenie pracowników Policji z tamtejszych jednostek Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyło się zebranie wyborcze Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Podczas wyborów, które odbyły się na podstawie naszego Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz w obecności kol. Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO, Marka WŁODARCZYKA oraz Wojciecha MAKOCHONIA został wybrany skład Zarządu, który przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Podkarpackiego ZW - Jerzy KORALEWICZ
2. Wiceprzewodniczacy - Lech KRAMARZ
3. Wiceprzewodniczący - Wioletta SKŁADAN
4 Wiceprzewodniczący - Agata KAPUŚCIŃSKA-KOLANKO
5. Sekretarz - Anna KRAMARZ
6. Skarbnik - Andrzej URBAN

7 Przewodniczący WKR - Mirosław ŁUCKO
8. Członek WKR - Grzegorz ŚWIĘTCZAK
9. Członek WKR - Ewelina FEDKÓW

Delegatami na Zjazd Krajowy ZZPP zostali kol. Jerzy KORALEWICZ i Lech KRAMARZ.

Nowowybranym przedstawicielom Zarządu życzymy, by zawsze kierowali się celami i zadaniami Związku Zawodowego Pracowników Policji zawartymi w Rozdziale II naszego Statutu.

Trzymamy za Was kciuki, życzymy sił i czekamy na efekty Waszej pracy na rzecz pracowników Policji garnizonu podkarpackiego. Jednocześnie przypominamy:


„...Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują...” W. Feather


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 03 2018 23:33:17
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP, JANÓW LUBELSKI, 13-15.06.2018 R.
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w hotelu „Janów” w Janowie Lubelskim odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas tego posiedzenia szczegółowo omówione zostały wszystkie aktualne działania Prezydium, w tym m.in. regularne spotkania z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem MAJEWSKIM.

Poza planem pracy związanym z działalnością Komisji Krajowej na każdy dzień posiedzenia zaplanowane były dodatkowe przedsięwzięcia. Pierwszego dnia obrad odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, w trakcie którego omówiono wspólne inicjatywy obydwu zarządów oraz złożono podziękowania za wzorową współpracę.W drugim dniu obrad zaszczycił nas swoją obecnością insp. Mariusz SIEGIEDA - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odpowiedzialny za logistykę. Pan Komendant przedstawił sukcesy i problemy występujące w garnizonie lubelskim.Z kolei trzeci dzień obrad – kończący posiedzenie - to dzień szkoleniowy. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dr Tomasz SZANKIN przeprowadził naszym związkowcom doskonalenie zawodowe z zakresu „Budowania konkurencyjności wynagrodzeń w oparciu o realizację „Programu Modernizacji Policji (… ) w latach 2017- 2020”". Wykład konwersatoryjny wzbogacony prezentacjami multimedialnymi miał na celu wskazanie możliwości efektywnego budowania konkurencyjności wynagrodzeń w kontekście kształtowania systemu wynagradzeń adekwatnego dla różnych grup zawodowych. Porównał również systemy wynagrodzeń i ich wysokości względem rynku.
Szkolenie dra Tomasza SZANKINA prezentowało bardzo wysoki poziom i wzbudziło duże zainteresowanie członków Komisji Krajowej ZZPP.Doskonalenie naszych funkcyjnych działaczy związkowych to jeden z priorytetów, jakie Prezydium Komisji Krajowej postawiło przed sobą w tej kadencji. Przeprowadzone w Janowie Lubelski przez Pana Pełnomocnika szkolenie stanowi kolejny krok w realizacji tego planu Prezydium. Jest jednocześnie idealnym przygotowaniem i wstępem do zadania przed jakim stoi nasza organizacja związkowa to jest przed przygotowaniem założeń związanych z podziałem środków modernizacyjnych na podwyższanie wynagrodzeń pracowników Policji w 2019 roku.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 24 2018 00:37:58
SKRÓCENIE CZASU PRACY POLAKÓW, PODWYŻKI DLA SŁUŻB PUBLICZNYCH - STANOWISKO FORUM ZZ

Dorota GARDIAS - Przewodnicząca naszej centrali związkowej - Forum Związków Zawodowych, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, a co za tym idzie setnej rocznicy wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy upowszechniła stanowisko w sprawie skrócenia czasu pracy Polaków - najbardziej zapracowanych obywateli spośród państw europejskich.

Polecamy zapoznanie się z dokumentem - TUTAJ, który stanowi rzetelnie przygotowany wywód na temat problemów, z którymi zmagają się pracownicy w Polsce. Szczególnie pracownicy sfery budżetowej, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 10-lecia zamrożenia waloryzacji płac. Informowaliśmy już, że rząd przyjął wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2019, w których:

"...średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane..."Źródło: www.fzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 20 2018 22:54:29
ZAPOWIADA SIĘ KOLEJNY ROK BEZ WALORYZACJI PŁAC!

Nie będzie automatycznej waloryzacji płac w sektorze publicznym w 2019 roku. Taką decyzję podjął rząd – podało Centrum Informacyjne Rządu.

„Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: […] średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)” – czytamy w komunikacie.

Zaproponowano – tak jak w roku poprzednim – przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie prognozowanej na 2019 r. średniorocznej inflacji (2,3%), przy zachowaniu indeksacji dla poszczególnych grup pracowniczych (np. dla sędziów i prokuratorów, w związku z relacjonowaniem ich wynagrodzeń do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale roku poprzedniego), podkreśliło CIR.

W przypadku pracowników i funkcjonariuszy, do których mają zastosowanie przepisy ustaw ustanawiających programy modernizacji, wzrost wynagrodzeń/uposażeń będzie wynikał ze środków określonych w odrębnych ustawach.

CIR podkreśliło, że rząd, podejmując decyzję dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. wziął pod uwagę możliwości finansowe budżetu państwa wynikające z krajowych i unijnych przepisów zapewniających zachowanie stabilności finansów publicznych, a także koszty finansowania realizowanych zadań społecznych (np. Rodzina 500+, obniżony wiek emerytalny, podwyższenie renty socjalnej).

Reguła ograniczająca

Ponadto, obowiązująca w Polsce stabilizująca reguła wydatkowa ogranicza wzrost większości wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynikająca z tej reguły kwota wydatków na dany rok wyznacza limit, który jest prawnie wiążący i wpływa na ograniczenia dotyczące kształtowania się wydatków publicznych objętych regułą, podano także.

„Z kolei przestrzeganie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga realizowania ścieżki dostosowawczej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego (w Polsce jest nim deficyt strukturalny na poziomie 1% PKsmiley oraz kontrolowania tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych” – czytamy dalej.

„Przyjęta propozycja jest zgodna z projekcją średniookresową, zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021, określającą czynniki determinujące wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. WPFP stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok” – wskazano także w materiale.


Źródło: www.businesinsider.com


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 14 2018 09:54:00
PŁACA MINIMALNA W GÓRĘ. JEST PROPOZYCJA MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
O 150 zł do 2250 zł brutto wzrośnie od przyszłego roku miesięczna płaca minimalna, jeśli rząd zaakceptuje ogłoszoną w piątek propozycję Ministerstwa Rodziny. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć o złotówkę, do 14,7 zł brutto.

- Złożyliśmy propozycję 2250 zł, stawka godzinowa w tej sytuacji będzie wynosić 14,7 zł - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister rodziny Stanisław SZWED - Minimalna propozycja wynikająca z przepisów to 2217 zł, minimalna stawka godzinowa 14,5 zł - dodał.

Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia, czyli na przykład według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej.

Jak wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa, wyższa propozycja została wybrana ze względu na chęć utrzymania płacy minimalnej na poziomie ok. 47 proc. wobec prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Rada Ministrów zajmie się propozycją resortu Elżbiety RAFALSKIEJ we wtorek 12 czerwca. Rząd czasu ma niewiele, bo najpóźniej 15 czerwca musi przedstawić propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej Radzie Dialogu Społecznego.

Warto podkreślić, że podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu świadczeń, takich jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, czy odszkodowanie za mobbing.


Źródło: www.money.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 09 2018 22:54:29
O PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE SŁÓW KILKA
Ogólnopolskie centrale postulują znaczne zwiększenie minimalnej pensji – od 178 do 283 zł. Trudno liczyć w tej sprawie na porozumienie z rządem i pracodawcami, pisze Dziennik Gazeta Prawna w artykule zatytułowanym: „Związki licytują podwyżkę”.

Wzrost przyszłorocznej płacy minimalnej powinien być wyższy od kwoty gwarantowanej ustawą (117 zł). Tak uważają wszystkie związki reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego. Każdy z nich przedstawił jednak własną propozycję podwyżki. Najwyższą – o 283 zł (13,5 proc.) – zaproponowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Zdaniem NSZZ „Solidarność” wystarczająca byłaby kwota co najmniej 178 zł. Związki podzieliły się też w sprawie proponowanego wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej. Tak duże różnice zdań nie ułatwią corocznych negocjacji z organizacjami pracodawców i rządem. Ci pierwsi chcą, aby minimalna płaca wzrosła jedynie o ustawowe minimum, czyli wspomniane 117 zł.

Różne kwoty

W tym tygodniu związki musiały przedstawić własne propozycje wzrostu płac, bo – w przeciwieństwie do pracodawców – nie uzgodniły wcześniej wspólnego stanowiska. OPZZ, które proponuje najwyższą podwyżkę minimalnej pensji, uzasadnia ją m.in. sytuacją ekonomiczną.

– Na rynku brakuje rąk do pracy. Część osób wybiera zatrudnienie za granicą, ale niektórzy po prostu nie chcą podejmować nisko wynagradzanych etatów – tłumaczy Norbert KUSIAK - dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

Podkreśla, że dzięki zaproponowanej podwyżce minimalna płaca osiągnęłaby wreszcie poziom połowy przeciętnego wynagrodzenia (rząd zobowiązał się do tego w 2009 r., zawierając z partnerami społecznymi porozumienie dotyczące pakietu działań antykryzysowych).

– Przyjęcie podwyżki jedynie na poziomie ustawowego minimum oznaczałoby, że najniższa płaca netto wzrosłaby jedynie o 80 zł i wyniosłaby w 2019 r. 1727 zł. W dodatku dynamika wzrostu płacy przeciętnej byłaby wyższa, więc relacja najniższej płacy do tej średniej nie poprawiłaby się – dodaje ekspert OPZZ.

Pozostałe centrale przedstawiają podobne argumenty. Forum Związków Zawodowych proponuje zmianę zasad ustalania najniższej pensji. Co do zasady, powinna ona stanowić połowę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał poprzedniego roku. Z kolei zdaniem Solidarności wzrost minimalnej pensji o 178 zł (8,5 proc.) wydaje się kompromisowym rozwiązaniem, bo najniższa płaca po takiej podwyżce będzie stanowić ok. 47,8 proc. tej przeciętnej (a więc zbliży się do poziomu 50 proc.). Jednocześnie – zdaniem związku – taki wzrost nie wpłynie negatywnie na rynek pracy i ożywi konsumpcję.

Różne priorytety

Związkowcy są też podzieleni w sprawie podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Solidarność i OPZZ zaproponowały zbliżony wzrost płac (odpowiednio o 12 proc. i 12,1 proc.). Wyższe podwyżki (o 15 proc.) postuluje FZZ - centrala, w skład której wchodzi Związek Zawodowy Pracowników Policji. Oficjalne stanowisko w tej sprawie TUTAJ.

– Zwracamy na to szczególną uwagę. Rząd dokonał w ostatnich latach kilku zmian, które pozytywnie wpłynęły na rynek pracy. Trzeba jednak dodać, że przeprowadzane reformy adresowane były głównie do pracowników sektora prywatnego. A państwo także jest pracodawcą – w stosunku do przedstawicieli służb publicznych. Zarówno pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni, jak i służby mundurowe przez ostatnie dwa lata wielokrotnie sygnalizowały problemy na tle płacowym – tłumaczy Dorota GARDIAS przewodnicząca FZZ.Istotne różnice co do proponowanych wysokości podwyżek pozwalają sądzić, że o porozumienie wszystkich stron w tej sprawie nie będzie łatwo. To z kolei oznacza, że o wzroście płac – podobnie jak w poprzednich latach – najprawdopodobniej zdecyduje samodzielnie rząd, który w razie braku zgody z partnerami społecznymi do 15 września wyda rozporządzenie, ustalając wysokość przyszłorocznej najniższej pensji.
– Negocjacje na pewno nie będą łatwe, ale i okoliczności, w jakich podejmowana jest decyzja o podwyżce, są bardzo zróżnicowane – tłumaczy Norbert KUSIAK.

Jego zdaniem pracodawcy i rząd muszą brać pod uwagę m.in. to, że w okresie transformacji gospodarczej pensje rosły wolniej niż wydajność pracy i zyski przedsiębiorstw.

– Jeżeli polska gospodarka ma być konkurencyjna, to musi opierać się na wykwalifikowanych i lepiej opłacanych pracownikach. W dobie przemysłu 4.0 nie ma innej drogi. Nie wystarczy już oferowanie tanich usług i prostej produkcji – podsumowuje ekspert OPZZ.


Źródło: www.gazeta-prawna.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 09 2018 22:48:39
V KONGRES FORUM ZZ
W dniu 14 maja 2018 roku na V Kongresie Forum Związków Zawodowych dokonano wyborów nowych władz FZZ. Przewodniczącą na kolejną kadencję została wybrana ponownie Dorota GARDIAS.
Wybrano również 6 Wiceprzewodniczących FZZ. Jednym z nich, z największą ilością głosów, został Rafał JANKOWSKI - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Pozostałymi Wiceprzewodniczącymi FZZ zostali: Krystyna PTOK, Marek MNICH, Stanisław STOLORZ, Dariusz TRZCIONKA, Waldemar LUTKOWSKI.

Nowowybranym władzom naszej centrali związkowej gratulujemy i życzymy, by podczas prac w rozpoczętej dzisiaj kadencji poświęcili zdecydowanie więcej czasu i starań w rozwiązywanie problemów pracowników Policji.


Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w Kongresie biorą udział Przewodnicząca Komisji Krajowej Danuta HUS i Wiceprzewodniczący KK Ryszard WOŁOSZCZAK.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 14 2018 23:20:51
ILE WYNIESIE PŁACA MINIMALNA W 2019 ROKU?
Płaca minimalna w ostatnich latach sukcesywnie rośnie. Rządowi pozostał miesiąc do podjęcia decyzji o tym, ile w 2019 roku wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z przepisami, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o tym czy i o ile wzrośnie pensja minimalna. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, ale już pojawiają się szacunki, o ile może wzrosnąć od przyszłego roku. Ile w 2019 wyniesie płaca minimalna?

Podwyżka płacy minimalnej wynika z przepisów prawa. Pracodawcy RP w oparciu o prognozy makroekonomiczne, z których korzysta się przygotowując projekty budżetu na przyszły rok obliczyli, że płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie przynajmniej o 117 złotych dla pracowników oraz o 14,5 złotych za godzinę dla samozatrudnionych oraz zleceniobiorców.

Dla etatowców oznacza to, że pensja minimalna w 2019 roku wyniesie 2217 złotych (obecnie jest to 2100 złotych). Mowa o kwotach brutto. Kwota netto minimalnego wynagrodzenia wyniesie 1610,87 złotych (obecnie 1530 złotych).


Źródło: www.współczesna.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 14 2018 23:12:07
Strona 8 z 45 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk