[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O REGULAMINIE WYNAGRADZANIA

W dniu 2 października br. Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na wniosek jednej z organizacji pracodawców orzekł, iż przepisy Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, stanowiące o obowiązku uzgadniania regulaminu wynagrodzenia z organizacją związkową są zgodne z Konstytucją RP, a także postanowieniami prawa międzynarodowego.

Zdaniem Trybunału pracodawca może zrealizować swój ustawowy obowiązek jedynie poprzez zawarcie stosownego porozumienia z organizacjami związkowymi lub ze związkiem zawodowym w sytuacji, gdy jest jedynym działającym w zakładzie pracy. Podkreślono, że dwustronne, a nie jednostronne ustalenie warunków pracy przez pracodawców i pracowników odpowiada zasadom społecznej gospodarki rynkowej. Trybunał przypomniał również, iż regulamin wynagradzania ma charakter tymczasowy (przejściowy) i nie powinien zastępować układów zbiorowych pracy.

Oceniając kwestie związane z „wypowiadalnością” regulaminu wynagradzania Trybunał uznał, że ma do czynienia z luką prawną i zaniechaniem prawodawczym, w związku z czym umorzył postępowanie. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, Trybunał postanowił jednak przedstawić Sejmowi i Senatowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia działań zmierzających do uregulowania tych kwestii.

Warto podkreślić, że orzeczenie jest ostateczne i zapadło jednogłośnie.


Źródło: www.opzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 13 2018 22:40:48
O ZZPP SŁÓW KILKA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 04 2018 12:20:01
XVII JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju, z Komendantem Głównym generalnym inspektorem Jarosławem SZYMCZYKIEM oraz Zastępcą Komendanta Głównego nadinspektorem Janem LACHEM na czele. W uroczystościach wzięło udział wielu naszych działaczy związkowych pod przewodnictwem Danuty HUS - Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Uroczystościom towarzyszyło wręczenie odznaczeń oraz koncert Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej w Kielcach.
Pielgrzymkę rozpoczął o 11.30 występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na Placu Biegańskiego w Częstochowie pięć sztandarów policyjnych związków zawodowych, w tym z zarządu głównego, a także z garnizonów: stołecznego, podlaskiego, lubelskiego i śląskiego, odznaczonych zostało przez mł. insp. w stanie spoczynku Juliana Sekułę medalem Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”.

W dalszej części uroczystości wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć policjantów poległych w służbie. Wyznaczona delegacja wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyła także kwiaty i zapaliła znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał JANKOWSKI.Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz przekazali wotum dziękczynne.

Tegorocznym XVII Jasnogórskim Spotkaniom Środowiska Policyjnego, z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, towarzyszyła uroczystość w Sali Papieskiej jasnogórskiego klasztoru. W jej trakcie wręczonych zostało przeszło 80 wyróżnień. Były to między innymi Medale Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Odznaczeni wysłuchali także pięknego koncertu Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach.

Jak co roku, uroczystość na długo wpisała się w pamięci uczestników. Niech żałuje ten, kto nie był.


Źródło: www.policja.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 01 2018 21:14:47
POROZUMIENIE ZZPP z MSWiA PODPISANE
Dzisiaj - 28 września 2018 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutę HUS i Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Joanną STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosławem ZIELIŃSKIM.Porozumienie to zakończyło dwudniowe rokowania, które prowadziła nasza organizacja związkowa ze stroną ministerialną. Jako reprezentatywna organizacja związkowa podjęliśmy próbę wypertraktowania warunków określonych w postulatach, od wielu dni publikowanych na naszych stronach internetowych, wielokrotnie przedstawianych w pismach adresowanych do strony rządowej, w tym głównie: wyrównania wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej o kwotę ok. 1500 zł na etat. Niestety, usłyszeliśmy od Pana Ministra, że pomimo tego, iż nasza organizacja jest "merytoryczna i waleczna" nie możemy podpisać porozumienia o innej treści niż to podpisane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 26 września.


W efekcie tak postawionego, stanowczego stanowiska strony rządowej, ZZPP podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia. Zależało nam na tym, by móc efektywnie uczestniczyć w opracowaniu zasad podziału planowanych podwyżek oraz głównie po to, by nadal móc postulować - głoszone przez nas od wielu, wielu lat - zaplanowanie długofalowych strategii finansowych, które rozwiążą problemy, zaniedbanej przez naszych decydentów, 25 tysięcznej grupy zawodowej - pracowników Policji.

Podsumowując: na mocy porozumień z 26 września br. oraz tego podpisanego 28 września przez nasz związek, przyszły rok przyniesie pracownikom Policji podwyżkę o łącznej kwocie 550 zł na etat (250 zł dodatkowej podwyżki od lipca 2019 r. + 300 zł niezależnej podwyżki z "Programu Modernizacji (...)" od stycznia 2019 r.). Z treścią porozumienia można zapoznać się TUTAJ.


Postanowienia gwarantują również to, iż od 1 stycznia 2020 r. pracownicy Policji otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Podpisując porozumienie Związek Zawodowy Pracowników Policji zapewnił udział 2 swoim ekspertom w pracach specjalnego Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji. Zespół ten będzie powołany na mocy porozumienia z 26 września br. zawartego pomiędzy MSWiA a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Zespół, oprócz opracowania zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń, zajmować się będzie pracami nad nowym, wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024, w którym zostaną ujęte przedsięwzięcia dot. pracowników, w tym wielkości i terminy przewidywanych podwyżek wynagrodzeń. Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie określenia statusu pracowników Policji.

Jak widać: prace Zespołu dotyczyć będą zagadnień, ktore od lat Związek Zawodowy Pracowników Policji zgłaszał jako problemy nurtujące środowisko pracowników Policji.

Trzymajcie kciuki za efekty.


Zdjęcia: Andrzej MITURA (MSWiA)[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2018 21:38:30
UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU O ROKOWANIACH ZZPP Z MSWiA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 roku

W nawiązaniu do naszego komunikatu o rokowaniach Związku Zawodowego Pracowników Policji ze stroną ministerialną, które odbyły się w dniu 27 września br. podajemy szczegółową tematykę spotkania:

1.Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej tj. o kwotę ok. 1500 zł na etat.

2. Uregulowanie prawne statusu pracowników Policji poprzez m.in. wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o Policji.

3. Zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zobowiązania płacowe Policji w 2019 roku związane:
* ze wzrostem funduszu wynagrodzeń o 2,3% tj. na poziomie prognozowanej na rok 2019 średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w taki sposób by nie sfinansowały tego środki związane z realizacją ustawy z dn. 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (… ) w latach 2017-2020”,
* z wypłatą odpraw pieniężnych związanych z odejściami pracowników Policji na emerytury/renty,
* ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wysług lat oraz minimalnego wynagrodzenia.

4. Zrekompensowanie kosztów inflacji za lata 2009-2018, tak aby przywrócona została realna wartość wynagrodzeń pracowników Policji.

5. Zapewnienie stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników, począwszy od roku 2019, w celu utrzymania siły nabywczej wynagrodzeń.Zdjęcia: Andrzej MITURA (MSWiA)


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2018 19:45:18
ROKOWANIA ZZPP Z MSWiA
W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego propozycji podpisania porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji informujemy, że dzisiaj odbyło się kilkugodzinne spotkanie przedstawicieli naszego związku: Danuty HUS, Joanny STEC-TRZPIL i Ryszarda WOŁOSZCZAKA z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM, Dyrektorem Departamentu Budżetu Władysławem BUDZENIEM, Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów że związkami zawodowymi Edwardem ZAREMBĄ oraz innymi przedstawicielami ministerstwa.

Związek Zawodowy Pracowników Policji z dużym zaangażowaniem prowadził rokowania w sprawie ustalenia treści wzmiankowanego porozumienia. Z uwagi na wielość zgłoszonych problemów i pomysłów ich rozwiązania na dzień jutrzejszy na godzinę 8:15 ustalone zostało kolejne spotkanie w MSWiA.

Szczegóły dotyczące ostatecznych ustaleń podjętych na spotkaniach bezzwłocznie zostaną podane do publicznej wiadomości.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 27 2018 22:27:46
KARNETY SPORTOWO-REKREACYJNE DO CALYPSO
Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji odpowiadając na Wasze oczekiwania, finalizuje obecnie rozmowy w sprawie wprowadzenia na terenie ponad 20 miast w Polsce (również we wszystkich lokalizacjach w Warszawie) możliwości zakupu karnetów sportowo-rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach umożliwiających korzystanie z sieci klubów Calypso Fitness.


Wynegocjowano rabat, zwalniający z opłaty wpisowej oraz preferencyjne warunki dla członków ZZPP oraz funkcjonariuszy Policji!

Każdy z uprawnionych może ponadto, na tych samych zasadach rabatowych, wskazać jedną osobę towarzyszącą powyżej 16 roku życia!

Zainteresowani będą mieli możliwość wykupienia karnetów OPEN poprzez specjalną platformę internetową, po zapisaniu się na listę uczestników programu dostępną w Zarządach ZZPP oraz uzyskaniu specjalnego kodu, umożliwiającego dokonanie zakupu karnetów.

Do 10 października br. prowadzimy naszą rekrutację (przy zapisie na listopad możliwość promocyjnego przystąpienia już od 16 października br.).

Siłownia, fitness, basen jak również opieka nad dziećmi dla ćwiczących rodziców na miejscu - te oraz kolejne propozycje w pakiecie!

Wszelkie informacje i zapisy:
Dorota Gielecińska (150-87),
Piotr Borysiuk (114-34).
ZAPRASZAMY DO NAS :-)[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 26 2018 20:13:55
INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI W SPRAWIE PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy propozycję od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą podpisania porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji w sprawie m.in. podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji od lipca 2019 roku o dodatkową kwotę 250 złotych na etat.

Szczegółowe informacje na temat treści porozumienia, w którym oprócz ww. podwyżki pracownicy Policji mają mieć zagwarantowane:
- z dniem 1 stycznia 2019 roku wzrost wynagrodzenia o kwotę 300 złotych na etat wynikający z treści "Programu modernizacji Policji (...) na lata 2017 - 2020";

- wzrost wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2020 roku w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony na rok 2020;

- podjęcie prac nad wprowadzeniem analogicznie jak w kwestii "Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" z rozwinięciem na lata 2021-2024;

- kontynuację prac nad wpisaniem statusu pracowników Policji do ustawy o Policji

podamy w dniu jutrzejszym po oficjalnym podpisaniu dokumentu przez przedstawicieli Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 26 2018 11:41:01
ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 25 2018 22:03:06
24 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.


Źródło: www.dsc.korm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 24 2018 22:29:23
PISMO PRZEWODNICZĄCEJ DANUTY HUS W SPRAWIE MANIFESTACJI[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2018 20:14:10
Strona 7 z 47 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk