[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


AD VOCEM POSIEDZENIA SEJMOWEJ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 15.01.2020 R.

W nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2020 roku, Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 16 stycznia br. wystosował do Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo. W jego treści odnieśliśmy się do słów Pana Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Władysława BUDZENIA oraz wyraziliśmy swoje obawy w zakresie realizacji § 1 pkt 3 POROZUMIENIA zawartego w dniu 28 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Przypomnieliśmy, iż zgodnie z tym porozumieniem, na postawie którego otrzymaliśmy już wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2019 roku, pracownicy Policji mają mieć zagwarantowaną kolejną podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 roku w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

ZZPP posługując się danymi zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2019, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2198) oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dokonało wyliczeń oraz wysnuło wniosek, że istnieją wątpliwości czy przedstawione w projekcie budżetu wysokości funduszu wynagrodzeń zagwarantują obligatoryjny wzrost wynagrodzenia członków służby cywilnej wynikający z podwyższenia kwoty bazowej o 6% oraz czy będzie można zrealizować wynegocjowaną 6 %-ową podwyżkę od 1 stycznia 2020 roku dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W związku z powyższym poprosiliśmy Ministra o pisemne, jednoznaczne potwierdzenie możliwości wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 6% wynagrodzeń pracowników zgodnie z podpisanym z naszą organizacją związkową porozumieniem.

Ponadto zwróciliśmy uwagę Panu Ministrowi na problem wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników do poziomu płacy minimalnej, który to problem na pewno nie dotyczy pracodawcy, jakim on jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co tym samym zwalnia go z obowiązku podejmowania działań związanych z „racjonalizacją wynagrodzeń”, o której mówił na wspomnianej na wstępie Komisji Sejmowej Pan Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to gwarantowana kwota wynagrodzenia, jaka przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Z automatu wzrost tej płacy minimalnej powinien skutkować zmianami w systemach wynagradzania w urzędach. Na ten cel potrzebne są dodatkowe środki, a w budżecie Policji ich nie ma. Od lat wzrost minimalnego wynagrodzenia niesie za sobą konieczność wygospodarowania środków na ten obligatoryjny wzrost m.in. poprzez niezatrudnianie na uwalniane w ramach fluktuacji kadr etaty, zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz urlopy bezpłatne itp. Dopóki wzrost płacy minimalnej nie był tak radykalny jak w bieżącym roku (bo aż o 350 zł), co prawda z trudnościami, ale jednak, Policja była wstanie finansować ją w ten sposób. Tak wysoka podwyżka płacy minimalnej, jaką ma miejsce w 2020 roku nie może być już zrealizowana w ten sposób, gdyż możliwości takie zostały wyczerpane w ostatnim 10-leciu. To właśnie przez ten okres płaca minimalna wzrosła o 97%, a wynagrodzenia pracowników Policji tylko o 48%.

Według naszych szacunków, kwota niezbędna do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji to ponad 750 000 zł w skali miesiąca. Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników (nie uwzględniając pracowników na zastępstwo), czyli co piątego pracownika zatrudnionego
w jednostkach Policji każdego szczebla.
Od 1 stycznia 2020 roku niezbędne będą więc środki w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6%, zgodnie z podpisanym porozumieniem, nadal pozostaną w Policji pracownicy, nie osiągający płacy minimalnej określonej na rok 2020. Będzie to ponad 2 100 osób. W tym przypadku dodatkowe koszty wyniosą ponad 2,5 mln zł, którymi
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji nie dysponują.

W związku z powyższym zapytaliśmy Pana Ministra czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało szacunków liczby osób, których obejmie zwiększenie wynagrodzenia do poziomu płacy minimalnej oraz czy oszacowane zostały koszty jego realizacji?

Poprosiliśmy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź tę, zgodnie z uzgodnieniami, przedstawimy Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, o czym również poinformowaliśmy Ministra SWiA w przedmiotowym piśmie.

Nadmienić należy, że o treści naszego pisemnego wystąpienia poinformowany został również Pan Komendant Główny Policji jako dysponent środków budżetu państwa II stopnia.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 21 2020 15:55:40
KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻEK

W dniu 15 stycznia 2020 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym udział wzięła Danuta Hus, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w tym:
1) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 – 2022,
2) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie środków na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutków przechodzących z roku 2019,
3) części budżetowej Sprawy wewnętrzne:
a) dochody i wydatki,
b ) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e) środki europejskie;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Logistycznych,
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
6) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie pozycji środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020.

Na początku posiedzenia Przewodnicząca naszego związku rozdała wszystkim obecnym posłom materiał analityczny, w którym Związek Zawodowy Pracowników Policji postulował o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników Policji w 2020 roku. Zgodnie z § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 29 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2020 roku pracownicy mają otrzymać podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Według naszych wyliczeń w projekcie budżetu na rok 2020 nie zabezpieczono środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji gwarantowaną podpisanym ze stroną rządową porozumieniem.

Niedoszacowanie budżetu na rok 2020 wynosi kwotę niezbędną do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji, z wyłączeniem z tej wielkości dodatku stażowego.

Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników, czyli blisko 1/5 wszystkich osób zatrudnionych w Policji ‼

Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6% zgodnie z podpisanym Porozumieniem ponad 2 100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej określonej na rok 2020.


Jednocześnie powstaje problem z pracownikami na wyżej zaszeregowanych stanowiskach, którzy adekwatnie do wykonywanej pracy zarabiają obecnie powyżej 2 600 zł. Bezwzględnie należy zatrzymać efekt corocznego zmniejszania się różnicy kwotowej pomiędzy płacą minimalną, a płacą otrzymywaną przez pozostałych pracowników, powodujący zaburzanie systemu wynagrodzeń w Policji. Musimy zatrzymać spłaszczanie siatki wynagrodzeń, w której stanowiska pomocnicze i obsługi oraz stanowiska specjalistyczne i samodzielne posiadają zbliżony lub ten sam poziom wynagrodzenia.

Przypomnieliśmy zebranym na komisji, że Kodeks pracy wprost wskazuje, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1). Brak zasilenia dodatkowymi środkami finansowymi spowoduje łamanie tego zapisu, gdyż za pracę o różnej wartości pracownicy w Policji posiadają jednakowe lub bardzo zbliżone wynagrodzenie.

Danuta Hus dwukrotnie zabierała głos na przedmiotowym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconym analizie projektu budżetu na rok 2020. Zainteresowała posłów problemem pracowników Policji. W efekcie posłowie, wspomagając naszą Przewodniczącą, zadawali pytania adresowane do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysława Budzenia czy wystarczy środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w bieżącym roku zgodnie z porozumieniem podpisanym z ZZPP. Mętne odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mocno nas zaniepokoiły utwierdzając w przekonaniu, że nie pomyliliśmy się w naszych wyliczeniach, a sformułowania, że kierownictwo Policji musi z własnych budżetów wygospodarować środki na wzrost płacy minimalnej m.in. poprzez "racjonalizację zatrudnienia" mocno zbulwersowały.


Dlatego w konkluzji posiedzenia Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zobligował Dyrektora Budzenia do spotkań ze stroną związkową, wypracowania wspólnych stanowisk w przedmiotowej sprawie i przedłożenie ich ponownie do komisji. Ponadto wyraził wstępną zgodę na zaplanowanie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconemu tylko zagadnieniom pracowników Policji.

Nadmieniamy również, że następstwem informacji uzyskanych na posiedzeniu z dnia 15 stycznia br. Związek Zawodowy Pracowników Policji wystosował do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, o treści którego poinformujemy w następnym komunikacie.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 18 2020 14:34:12
KOŃCZĄC TEMAT NARADY ROCZNEJ...
We wszystkich informacjach na temat narady rocznej kadry kierowniczej polskiej Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 8-9 stycznia 2020 roku zabrakło relacji z wypowiedzi gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji odnoszących się do związków zawodowych, jak i naszych wystąpień zaprezentowanych na tej naradzie. Dlatego też na zakończenie naszych komunikatów z tego wydarzenia, w którym znalazło się miejsce i na podsumowanie roku 2019, jak i określenia priorytetów na rok 2020, przytaczamy słowa Pana Generała, gdyż uważamy je za mądry i ważny głos w sprawie zasad współpracy strony służbowej ze stroną związkową, ale również na temat pracowników Policji.


Zasadą na tej naradzie było, że Pan Komendant podsumowywał w kilku zdaniach wszystkie prelekcje i wypowiedzi osób, którym został udzielony głos. Nie było inaczej po wystąpieniach przedstawicielek naszego związku.
Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że Pan Komendant jako centralny organ administracji rządowej z dużą mocą podkreślał, że nie wyobraża sobie nieprawidłowości w relacjach na linii strona służbowa i związek zawodowy. Zaznaczył ważność roli społecznych organizacji, które pracują nad poprawianiem sytuacji płacowej i organizacyjnej zarówno wśród pracowników Policji, jak i funkcjonariuszy.

Ponadto Pan Generał odniósł się do wynagrodzeń pracowników Policji mówiąc, że choć w ostatnich 5 latach płace wzrosły o 1100 zł na etat, to zdecydowanie jest to niewystarczająca kwota względem potrzeb oraz kompetencji, wymagań i odpowiedzialności spoczywającej na tej grupie zawodowej. Powiedział również, że nie wyobraża sobie co by się mogło stać, gdyby nadszedł taki dzień w polskiej Policji, gdyby pracownicy nie przyszli do pracy.
Nie zgodził się jedynie z tytułem prezentacji Wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP Joanny STEC-TRZPIL, że pracownik jest drugą siłą Policji. Z jego słów mocno wybrzmiało, że pracownik Policji i funkcjonariusz Policji to jedna siła, która ramię w ramię, razem odpowiada za realizację ustawowych zadań Policji. Nie może być więc mowy o gorszym traktowaniu którejkolwiek z grup zawodowych.

Cóż, chyba nie trzeba już nic więcej dodawać, komentować i odnosić się do tych wypowiedzi. Dzielimy się więc tymi chwilami, ciesząc się, że najważniejsza osoba w polskiej Policji - gen. insp. Jarosław SZYMCZYK wielokrotnie (bo również po wystąpieniu kolegi Rafała JANKOWSKIEGO - Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów) podkreślał, że na dobrą ocenę polskiej Policji ma wpływ nie tylko codzienny trud 100 tysięcy funkcjonariuszy, ale również blisko 25 tysięcy pracowników Policji. Zdecydowanie zaznaczył rolę pracowników dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji, zwracając szczególną uwagę zebranym na naradzie komendantom o obowiązku współpracy kierownictwa ze stroną społeczną - związkami zawodowymi działającymi na rzecz całego środowiska policyjnego.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 15 2020 14:13:10
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI NA NARADZIE ROCZNEJ 8-9.01.2020 R. W WSPOL W SZCZYTNIE Treść:
Zgodnie z naszą deklaracją uszczegóławiamy informacje na temat narady rocznej kadry kierowniczej polskiej Policji za rok 2019, która odbyła się w dniach 8-9 stycznia 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Z relacją Zespołu Prasowego KGP z tej narady można zapoznać się TUTAJ. My przedstawimy swoje spostrzeżenia i przytoczymy wypowiedzi, które zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji mają największe znaczenie dla grupy zawodowej, którą reprezentujemy.

W planie narady, zgodnie z naszym wnioskiem, uwzględnione zostały wystąpienia przedstawicielek Komisji Krajowej ZZPP: Danuty HUS i Joanny STEC-TRZPIL. Pomimo rozbicia tych prelekcji na dwa oddzielne punkty programu było to tak naprawdę jedno, spójne wystąpienie. Obie części łączyły się ze sobą, tworząc uporządkowaną całość.Pierwsza część pt. "Sytuacja kadrowa, organizacyjna i finansowa pracowników Policji" została przedstawiona przez Danutę HUS, która przybliżyła sytuację pracowników Policji rozpoczynając od przypomnienia liczebności naszej grupy zawodowej. Prelegentka podkreślała, że jest nas pięciokrotnie więcej niż wszystkich pozostałych pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nie wszyscy wiedzą, że jest nas więcej niż funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Ochrony Państwa łącznie. Niestety z roku na rok nas ubywa. Na pokazywanym podczas przemówienia slajdzie wykazane zostało jak w ciągu ostatnich latach zwiększa się wakat stanowisk pracowniczych i choć nie osiągnął jeszcze zatrważających wielkości, to naszym zdaniem należy mu się skrupulatna diagnoza i powzięcie działań powstrzymujących to zjawisko.

Z naszych analiz wynika, że główną przyczyną takiej sytuacji są rażąco niskie płace - najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych. Niestety również i w całej administracji rządowej. Na dowód takiej tezy został przedstawiony fragment zestawienia Szefa Służby Cywilnej, w którym od wielu lat komendy powiatowe Policji zajmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Sytuacja z wynagrodzeniami pracowników bezmnożnikowych również nie jest najlepsza. Nawet po podwyżce od 1 lipca 2019 roku ponad 40% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń pobiera wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł.

Wygłoszona przez naszą Przewodniczącą kol. Danutę HUS diagnoza sytuacji kadrowej, organizacyjnej i finansowej pracowników polskiej Policji oraz przytoczone przez nią działania związku z lat ubiegłych, które zaowocowały podwyżkami zarówno z ustawy modernizacyjnej, jak również dodatkową podwyżką od 1 lipca 2019 roku wypertraktowaną przez ZZPP z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w podpisanym we wrześniu 2018 roku porozumieniu, zostały uzupełnione przez kolejną wypowiedź. Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL przedstawiła, zebranej na naradzie kadrze kierowniczej polskiej Policji, prezentację pt. "Pracownik drugą siłą Policji. PPP - potrzeby, postulaty, propozycje. Program rozwoju Policji na lata 2021-2024".


W tej części wystąpienia zreferowane zostały efekty podpisanego porozumienia naszej organizacji związkowej z Ministrem SWiA ze skutkami na rok 2020. Prelegentka podkreślała zagrożenia związane z planowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który został ustalony w projekcie ustawy na 2020 rok w wysokości 106%.W aspekcie dynamicznie wzrastającej płacy minimalnej oraz wyłączenia z tej płacy składnika tzw. wysługi lat, zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji w budżecie Policji w 2020 roku zabraknie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji gwarantowaną podpisanym ze stroną rządową porozumieniem. Przewidując taką sytuację nasza organizacja związkowa zadeklarowała kontynuowanie prac nad przedstawianiem stronie rządowej faktycznych potrzeb pracowników Policji. Potrzeb w zakresie budowania konkurencyjności wynagrodzeń. Wynagrodzeń, w których corocznie już zmniejsza się różnica kwotowa pomiędzy płacą minimalną a płacą otrzymywaną przez pozostałych pracowników, co ma bezpośrednie przełożenie na spłaszczanie się siatki wynagrodzeń, w której stanowiska pomocnicze i obsługi oraz stanowiska specjalistyczne i samodzielne posiadają już zbliżone wartości. W tym miejscu Joanna STEC-TRZPIL poprosiła obecną na naradzie kadrę decyzyjną każdego szczebla zarządczego w Policji, o pomoc w zbieraniu materiału analitycznego, który związek będzie przedkładać głównym organom państwa, w tym premierowi, ministrowi finansów, ministrowi SWiA, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, szefowi służby cywilnej oraz posłom i senatorom m.in. z komisji administracji i spraw wewnętrznych.

W dalszej części wystąpienia prelegentka udowodniła, że nie da się tego wszystkiego osiągnąć bez wspólnego wypracowania standardów w zakresie regulacji prawnych w obszarze polityki kadrowo-finansowej (regulaminy, zasady), motywacyjnego systemu wynagrodzeń, wartościowania stanowisk czy doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Policji. Tylko takie działanie, łączące wzajemne poszanowanie dwóch stron oraz wysiłek pracodawców-komendantów i związku zawodowego zrzeszającego pracowników Policji, ma szansę odnieść sukces i przełożyć się na inwestowanie strony rządowej w tę właśnie grupę zawodową. Grupę zawodową, która razem z funkcjonariuszami Policji odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie polskim.

Relacjonując naradę nie można pominąć również drugiego dnia obrad, gdy do głosu został dopuszczony Rafał JANKOWSKI - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Ogromnie miło, że w konkluzji swojej wypowiedzi odniósł się on do naszych wypowiedzi z dnia poprzedniego i w zasadzie cytując przedstawicielki naszego związku podkreślał:
"...To Związek podejmuje inicjatywę, Związek bierze udział w procesie zmian: od pomysłu poczynając, poprzez prace legislacyjne od pierwszego do ostatniego szczebla przez MSWiA, KGP i Sejm - kończąc. Gdy „gotowy produkt” trafia do komend, to część komendantów zapomina niestety o swoich przewodniczących. Najlepszym, a w zasadzie najgorszym przykładem jest tutaj podział środków finansowych, którego nie konsultujecie z Nimi..." - zwrócił się bezpośrednio do wszystkich komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych, dyrektorów biur KGP zgromadzonych na sali.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 14 2020 21:59:25
TRZYNASTKA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 11 2020 13:45:33
NARADA ROCZNA POLSKIEJ POLICJI, SZCZYTNO DN. 8-9.01.2020 R.

Trwa narada służbowa kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji z komendantami wojewódzkimi (Stołecznym) Policji, Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcą Centralnego Poddoddziału Kontrterrystycznego Policji "BOA", komendantami szkół Policji, komendantami powiatowymi/miejskimi/rejonowymi Policji, dyrektorami biur KGP z gen. insp. Jarosławem SZYMCZYKIEM Komendantem Głównym Policji na czele oraz z nami, reprezentantami związków zawodowych działających w Policji.

Z satysfakcją informujemy, że prelekcje naszych przedstawicielek Danuty HUS - Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP oraz Joanny STEC-TRZPIL - Wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP pt. :
"Sytuacja kadrowa, organizacyjna i finansowa pracowników Policji" oraz
"Pracownik drugą siłą Policji. PPP - potrzeby, postulaty, propozycje. Program rozwoju Policji na lata 2021-2024"
zostały ujęte w harmonogramie narady.
Wystąpienia zostały pozytywnie ocenione zarowno przez kierownictwo Komendy Głównej Policji, jak i pozostałe osoby uczestniczące w naradzie.

Nadmieniamy, iż w naradzie uczestniczy także Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP. Jesteśmy najliczniej reprezentowaną organizacją związkową pracowniczą, jedyną dopuszczoną do wystąpień. Uważamy to za nobilitację, która ma szczególnie znaczenie dla Związku Zawodowego Pracowników Policji w roku jubileuszu dwudziestu lat istnienia.

Szczegółową informację z jej przebiegu upublicznimy w terminie późniejszym.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 08 2020 22:28:44
ZWIĄZKOWE KALENDARIUM 2019 ROKU

Najważniejsze wydarzenia Związku Zawodowego Pracowników Policji z 2019 roku:

- w dniach 13-15 stycznia 2019 roku w Wyższej Szkole Policji odbyła się narada roczna kierownictwa polskiej Policji z udziałem: Wiceministra SWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz Przewodniczącego Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusza CZARTORYSKIEGO. Głównym jej tematem było podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2019. W naradzie udział wzięły trzy przedstawicielki ZZPP: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Dorota GIELECIŃSKA. W programie narady znalazła się prezentacja i wystąpienie naszej Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP wspólnie z Przewodniczącą NSZZPP;

- dniu 15 stycznia 2019 roku gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji podjął decyzję w sprawie kontynuowania działalności zespołu i podpisał nową decyzją w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. W skład zespołu na stałe zostały włączone: Joanna STEC-TRZPIL jako sekretarz i Danuta HUS jako członek;

- okres styczeń - luty 2019 roku udział naszych przedstawicieli w odprawach rocznych podsumowujących pracę poszczególnych jednostek Policji w całym kraju;

- w dniu 1 lutego 2019 roku w MSWiA odbyło się spotkanie Wiceministera Jarosława ZIELIŃSKIEGO z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych resortu. Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej organizacji związkowej, którą reprezentowały Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL. Rozmowy dotyczyły ustalenia zasad podziału podwyżek wynagrodzeń, które zostały ujęte w Porozumieniu zawartym w ubiegłym roku pomiędzy ZZPP a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. planowanego od stycznia 2019 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji o 300 zł na etat;

- w dniu 16 lutego 2019 r. Związek Zawodowy Pracowników Policji kolejny już rok z rzędu wsparł Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wykupując cegiełkę i uczestnicząc w Szóstym Charytatywnym Balu Oficerskim Policji;

- w dniach 20-22 lutego 2019 roku w Radoczy odbyły warsztaty szkoleniowe dla członków prezydiów zarządów terenowych, wojewódzkich, stołecznego, szkolnego, Komendy Głównej Policji oraz Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dla blisko 100 osób przygotowany został szereg intensywnych zajęć, które promowały profilaktykę zdrowia w zakresie zdrowego odżywiania, jak również aktywności fizycznej;

- w dniu 14 marca 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji z przedstawicielami organizacji związkowych z aktywnym udziałem Przewodniczącej KK Danuty HUS i Wiceprzewodniczącej KK Joanny STEC-TRZPIL. Najistotniejszym tematem spotkania była kwestia powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, zgodnie z podpisanym we wrześniu 2018 roku Porozumieniem pomiędzy ZZPP a MSWiA. Dodatkowo został na tym spotkaniu poruszony przez naszą organizację związkową temat podwyżek pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku o kwotę 250 zł na etat;

- 11 kwietnia 2019 r. w Komendzie Głównej Policji przy Obelisku "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 79. rocznicę mordu funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP dokonanego przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze. Hołd pomordowanym oddali w imieniu ZZPP Joanna STEC-TRZPIL, Dorota GIELECIŃSKA i Piotr BORYSIUK;

- 12 kwietnia, a następnie 22 maja 2019 r. w MSWiA uczestnictwo naszych przedstawicielek w posiedzeniu Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego;

- 3 czerwca 2019 roku uczestnictwo Danuty HUS w uroczystym pożegnaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO, a w dniu 4 czerwca w powołaniu, na to ważne dla nas stanowisko, Elżbiety WITEK;

- czerwiec 2019 roku inicjatywa naszej organizacji związkowej adresowana do Ministra SWiA oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od 1 lipca 2019 r. Ponieważ od ponad roku wakat wśród stanowisk pracowników Policji przekraczał 1 000 i miał tendencję rosnącą zaproponowaliśmy zaangażować będące do dyspozycji środki na podwyżkę wynagrodzenia dla zatrudnionych na dzień 1 lipca pracowników w wysokości około 260 zł na pełnozatrudnioną osobę;

- 12-14 czerwca 2019 roku w miejscowości Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji połączone ze szkoleniem przeprowadzonym przez dra Tomasza SZANKINA na temat "Zasady wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego";

- w czerwcu 2019 roku z inicjatywy pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji powstał w naszej organizacji związkowej nowy Zarząd ZZPP CBŚP;

- 26 czerwca 2019 roku w MSWiA odbyło się spotkanie Pani Minister Elżbiety WITEK z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji. Nasz związek reprezentowały Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL;

- 26 czerwca 2019 roku w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W posiedzeniu udział wzięła Dorota GIELECIŃSKA Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP, która w imieniu Komisji Krajowej rozdała posłom pismo - broszurkę przedstawiającą najważniejsze problemy dotykające naszą grupę zawodową. Do broszury dołączone zostały informacje z danymi na temat wynagrodzeń pracowników Policji;

- 3 lipca br. Przewodnicząca KK Danuta HUS wystosowała do Pana Komendanta Głównego Policji pismo, w którym poruszyła kwestię wdrażania w życie rekomendacji Pana Generała dot. problemu wyrównania urzędnikom mianowanym w Policji dyskryminacyjnie zaniżonego wynagrodzenia;

- lipiec 2019 roku uczestnictwo przedstawicieli naszej organizacji związkowej w obchodach 100.lecia powstania Policji Państwowej podczas których odznaczenia państwowe otrzymali m. in. sekretarz z Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP Piotr BORYSIUK - Brązowy Medal Za Zasługi dla POLICJI, a Danuta HUS i Dorota GIELECIŃSKA odznaki okolicznosciiwe: Medale Stulecia Utworzenia Policji Państwowej;

- 14 sierpnia 2019 roku pożegnanie z funkcji MSWiA Elżbiety WITEK, a powitanie ministra Mariusza KAMIŃSKIEGO;

- 10 września 2019 r. wystosowanie przez ZZPP pismo do Pani Doroty GARDIAS - Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych z prośbą do centrali związkowej, w której nasza organizacja związkową jest zrzeszona, o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia budżetu Policji na rok 2020 o dodatkowe 300 milionów z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji;

- 27 września 2019 roku uczestnictwo Wiceprzewodniczącej KK Joanny STEC-TRZPIL w 7. Dniu otwartym dla służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Szefa Służby Cywilnej;

- 28 września 2019 roku uczestnictwo całego Prezydium Komisji Krajowej ZZPP w XVIII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego;

- 16-18 października 2019 roku w miejscowości Ustroń odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji połączone ze szkoleniem przeprowadzonym przez dra Tomasza SZANKINA na temat „Rola związków zawodowych w realizowaniu polityki
antykonfliktowej w jednostkach organizacyjnych Policji”;

- listopad 2019 roku uczestnictwo naszych przedstawicieli każdego szczebla w obchodach Święta Służby Cywilnej,

- 11 listopada 2019 r. z okazji Święta Służby Cywilnej upubliczniony zostaje film "Praca Pasja Człowiek", który powstał z inicjatywy naszej organizacji - Związku Zawodowego Pracowników Policji zaakceptowanej przez Komendanta Głównego Policji;

- 13 listopada 2019 r. inicjatywa ZZPP dot. wystosowania do każdego z 33 posłów wchodzących w skład nowo powołanej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pism z informacjami na temat problemów dotykających pracowników Policji;

- 3 grudnia 2019 roku w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Szereg tegorocznych wydarzeń rocznicowych zostało zwieńczonych tym wyjątkowym wydarzeniem, w którym udział wzięli m.in. Marszałek Sejmu Elżbieta WITEK, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz KAMIŃSKI oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK. Naszą organizację związkową reprezentowały: Przewodnicząca KK Danuta HUS, Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca Zarządu KGP Dorota GIELECIŃSKA.

Podkreślić należy również, że przez cały 2019 rok aktywnie i wielokrotnie uczestniliśmy podczas prac:

- Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog";

- Zespołu powołanego decyzją Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji;

- Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, której obrady dot. m. in. prac nad ustawą budżetową na rok 2020;

- Zespołu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego.

Zapewne, a raczej na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to mało. My jednak, społecznicy, działacze angażujący swój prywatny czas na rzecz środowiska pracowników Policji, podsumowując ten zakończony rok stwierdzamy, że nie było jeszcze takiego czasu, w którym byłyby dwie podwyżki wynagrodzeń w ciągu jednego roku. Obie podwyżki wypertraktowane przez Związek ze stroną rządową, obie wymagające przeprowadzenia wielu rozmów, napisania i wysłania wielu pism, a następnie poświęcenia wielu godzin na opracowanie zasad ich podziału.
Dlatego wolimy skupić się na tych, którzy docenią nasz wysiłek, na tych, którzy zrzeszeni w naszych szeregach pomagają nam, wspierają i motywują. Wszystkim tym gorąco dziękujemy i deklarujemy, że nadal przyświeca nam dewiza: "Budujemy mosty nie mury" i dlatego odważnie wkraczamy w nowy 2020 rok.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 05 2020 22:52:59
ŻYCZENIA NOWOROCZNE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 29 2019 21:58:11
PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. Rada Ministrów przyjęła go w poniedziałek, 23 grudnia. Budżet ma być zrównoważony. Całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami, co oznacza, że rządzący nie przewidują deficytu.

W zakresie danych makroekonomicznych projekt ten zakłada:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc. ),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc. ).

Najważniejszą dla nas informacją jest to, że w procedowanym projekcie ustawy budżetowej w 2020 roku zaplanowany jest nadal wzrost kwoty bazowej członków korpusu służby cywilnej. Od dnia 1 stycznia przyszłego roku wynosić będzie 2031,96 zł.


Źródło: www.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 27 2019 23:54:09
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 26 2019 23:54:20
ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2019 21:51:53
Strona 6 z 55 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk