[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POLICJI PODCZAS NARADY SŁUŻBY KIEROWNICZEJ POLICJI, WSPOL W SZCZYTNIE, 14.01.2019 R. C.D.

Oto ostatnia część relacji ze wspólnego wystąpienia: Danuty HUS i Małgorzaty LEWICKIEJ - Przewodniczących dwóch największych, reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających około 30% wszystkich pracowników Policji z całego kraju, podczas narady kadry kierowniczej Policji w WSPol w Szczytnie w dniu 14 stycznia br. Uzupełniając poprzedni komunikat przybliżymy zainteresowanym kolejne części prezentacji i wypowiedzi naszych związkowych koleżanek.

Po zakończeniu części związanej z podsumowaniem pracy związkowej w 2018 roku nastał czas na przybliżenie planów ZZPP i NSZZPP w 2019 roku:

- Podwyżki i ustalania zasad podziału środków, zarówno tych od stycznia, jak i dodatkowo wypertraktowanych przez nasze organizacje związkowe od lipca br. to duże wyzwanie i ciężka praca.

- Jeszcze więcej wysiłku wymagać od nas będzie podjęcie działań na nowym wieloletnim programem rozwoju Policji na lata 2021-2024. W aspekcie tego wyzwania przypomnieliśmy, że teraz nastał czas w inwestowanie w najważniejsze ogniwo każdej organizacji - w LUDZI. Dlatego zamierzamy inspirować decydentów, w tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wygospodarowania dodatkowych środków finansowych, również w bieżącym roku, z przeznaczeniem dla pracowników Policji.

- Planujemy stałe dostarczanie argumentów Ministrowi w celu ułatwienia pozyskiwania środków zewnętrznych na wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

- Planujemy również wznowienie prac Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA do spraw statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach i kontunuowanie prac nad wpisaniem pracowników Policji do ustawy o Policji.

- Kolejnym przedsięwzięciem na rok bieżący jest praca naszych przedstawicieli w ramach Zespołu Komendanta Głównego Policji do określenia dobrych praktyk w zakresie rowoju kariery zawodowej pracowników Policji. Tej części wypowiedzi koleżanki poświęciły więcej czasu przybliżając kierownictwu uczestniczącemu w naradzie potrzebę prac takiego zespołu. Podkreśliły to, że zespół to wsparcie kadry kierowniczej w doskonaleniu systemu zarządzania kapitałem ludzkim Policji oraz zaapelowały o inspirowanie nas pomysłami, o wskazywanie kierunków i potrzeb działań Zespołu w bieżącym roku. Potrzeby zmian i naprawa wieloletnich zaniedbań, głównie w zakresie kształtowania norm prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowników, ale i stworzenie właściwych warunków do pracy, w tym budowanie konkurencyjności wynagrodzeń, stworzenie czytalnego motywacyjnego systemu wynagradzania oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości to priorytety, które powinny przyświecać obu stronom, nie tylko związkowej. Dlatego prelegentki - przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz NSZZPP w tym miejscu wystąpienia zaakcentowały i podkreślały rolę partnerstwa w relacji na linii związek zawodowy - kierownictwo polskiej Policji.


Apel o docenianie pracowników, nie zapominanie o nas podczas uroczystych zbiórek, zebrań, nie zapominanie o nagradzaniu za efektywne wykonywanie zadań i motywowanie do wydajniejszej pracy, w tym stosowanie form gratyfikacji finansowych i niematerialnych wyrazów uznania kończył wypowiedzi Danuty HUS - Przewodniczącej ZZPP i Małgorzaty LEWICKIEJ - Przewodniczącej NSZZPP.

Prelegentki swoją wspólną wypowiedzią wzbudziły dużo pozytywnych emocji wśród zebranego kierownictwa, a wśród nas - uczestniczących w naradzie działaczy związkowych - duże uznanie i szacunek. Dlatego nie mogło być inaczej i występujące na naradzie Przewodniczące zostały nagrodzone gromkimi brawami.


Podsumowując: zarówno nasza prezentacja, jak i wypowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw WewNętrznych i Administracji Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz prowadzącego naradę nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nie pozostawiają wątpliwości: współpraca kierownictwa ze związkami zawodowymi winna stać zawsze na wysokim poziomie. Gdy łączymy siły osiągamy więcej. Synergia to efekt wynikający ze współpracy dający wyższy wynik niż suma starań poszczególnych organizacji, niż suma starań związków i pracodawców działających rozdzielnie. Pamiętajmy o tym: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 23 2019 19:57:22
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POLICJI PODCZAS NARADY SŁUŻBY KIEROWNICZEJ POLICJI, WSPOL W SZCZYTNIE, 14.01.2019 R.
W programie narady służbowej kadry kierowniczej Policji, która odbywała się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 13 - 15 stycznia 2019 roku, na dzień 14 stycznia zaplanowane zostały wystąpienia: Danuty HUS i Małgorzaty LEWICKIEJ - przedstawicielek dwóch największych, reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających około 30% wszystkich pracowników Policji z całego kraju. Pierwotnie miały to być dwa rozłączne wystąpienia o różnych, choć zbliżonych tematykach. W ramach współpracy związków, którym przyświeca wspólny cel osiągania jak najlepszych efektów dla pracowników Policji, a nie wzajemna rywalizacja, została podjęta decyzja o przygotowaniu jednej prezentacji, która przez obie Panie Przewodniczące została przedstawiona naprzemiennie wszystkim zebranym na naradzie komendantom każdego szczebla. Dla przypomnienia uczestnikami narady było: kierownictwo Komendy Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji na czele oraz Dyrektorami biur KGP, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny Policji, Komendanci Szkół Policji, Dyrektor CLKP, Rzecznik Prasowy KGP, Pełnomocnicy KGP, Audytor Wewnętrzny KGP, Kierownik SOP KGP, Naczelnicy Zarządów CBŚP, Naczelnicy Wydziałów BSWP, Komendanci Miejscy/Powiatowi/Rejonowi Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.


Dla takiego forum Panie Przewodniczące ZZPP oraz NSZZPP w pierwszej części wystąpienia przybliżyły sytuację pracowników Policji. Rozpoczęły od przypomnienia liczebności naszej blisko 25 tysięcznej grupy zawodowej, która jest pięciokrotnie większa niż wszyscy pozostali pracownicy służb naszego resortu. Nie wszyscy wiedzą, że jest nas więcej niż funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Ochrony Państwa łącznie. Niestety z roku na rok nas ubywa. Na pokazywanym podczas przemówienia slajdzie wykazane zostało jak w ciągu ostatnich 5 latach zwiększa się wakat stanowisk pracowniczych i już osiągnął dwukrotną wielkość od tej z 2013 roku. Główną przyczyną takiej sytuacji są rażąco niskie płace, które są najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych, a niewykluczone również w całej administracji rządowej. Na dowód takiej tezy został przedstawiony fragment zestawienia Szefa Służby Cywilnej, w którym to od wielu lat komendy powiatowe Policji zejmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Sytuacja z wynagrodzeniami pracowników bezmnożnikowych również nie jest najlepsza. Ponad 45% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w 2018 roku miało wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł, co stanowi około 1800 zł netto.

Zgodnie ze statutowymi zadaniami naszych organizacji związkowych zarówno Związek Zawodowy Pracowników Policji, jak i NSZZ Pracowników Policji wykazały się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji pracowników Policji. Dlatego w kolejnej części prezentacji zostały przedstawione wszystkie najważniejsze działania reprezentatywnych związków zawodowych podjęte w 2018 roku. Jednym z przytoczonych działań były wystąpienia naszych związków w sprawie zwiększania środków finansowych na nagrody dla pracowników Policji. W prezentacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. logistyki nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA znalazł się slajd potwierdzający efekty tych wystąpień i skalę dodatkowych nagród, poza limitem wynikającym z corocznego wyliczenia w wielkości 3% wynagrodzeń. Łączna kwota dodatkowych środków przeznaczonych na nagrody dla pracowników Policji wyniosła 5 milionów 278 tysięcy zł.


C.D.N.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 20 2019 23:30:04
NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI 13-15.01.2019 R. W WSPOL W SZCZYTNIE C.D.

W dniach 13-15 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji. Wśród uczestników narady znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław ZIELIŃSKI, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony, a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz CZARTORYSKI. Ponadto w naradzie udział wzięli komendanci wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w kraju, do szczebla powiatowego oraz przedstawiciele związków zawodowych. Jak widnieje w poprzednim komunikacie Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL oraz Dorota GIELECIŃSKA.

Celem narady było podsumowanie pracy policjantów i pracowników Policji w 2018 roku, omówienie ocen wystawionych Policji przez społeczeństwo, a także wyznaczenie priorytetów na rok 2019.

Gen. insp. Jarosław SZYMCZYK podsumowując ubiegły rok zwrócił uwagę, że największą wartością Policji są ludzie, którzy w niej służą.


Minister Jarosław ZIELIŃSKI podczas swojej wypowiedzi podkreślił, że na dobrą ocenę polskiej Policji ma wpływ nie tylko codzienny trud 100 tysięcy funkcjonariuszy, ale również blisko 25 tysięcy pracowników Policji. Zdecydowanie zaznaczył rolę pracowników dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji. Zwrócił także szczególną uwagę, zebranym na naradzie komendantom, o obowiązku współpracy kierownictwa ze stroną społeczną - związkami zawodowymi działającymi na rzecz całego środowiska policyjnego.

Zaznaczyć należy, że temat związków zawodowych przewinął się na naradzie jeszcze kilkakrotnie.
Miedzy innymi podczas wypowiedzi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA zastępujacego w większej części narady Komendanta Głównego Policji, który w związku z tragicznym wydarzeniem związanym z ugodzeniem nożem prezydenta Gdańska Pawła ADAMOWICZA został zobligowany przez Ministra SWiA Joachima BRUDZIŃSKIEGO do powrotu do Warszawy.
Nadinsp. Andrzej SZYMCZYK w podsumowaniu narady silnie zaakcentował wagę dobrej, partnerskiej współpracy na linii strona służbowa i strona społeczna. Przypomniał zebranemu kierownictwu o obowiązku prowadzenia konstruktywnego dialogu ze związkami zawodowymi, w tym również o uzgadnianiu zasad podziału nagród.

Te dwa głosy: Ministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA w znaczący sposób podkreśliły rolę związków zawodowych działających w Policji. Uczuliły komendantów na jakość współpracy z działaczami związkowymi, którzy stanowią ważny łącznik między strategicznym działaniem kierownictwa a szeregowymi pracownikami. Zaznaczył również, że współpraca i partnerstwo powinny przyświecać działaniom obu stron!

Na podkreślenie zasługują również wystąpienia samych związkowców: zarówno Rafała JANKOWSKIEGO - Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, jak i przedstawicieli związków pracowniczych. To ewenement w skali historii Policji, bo wspólną prezentację i wypowiedź wygłosiły na przemian: Danuta HUS - Przewodnicząca naszej organizacji związkowej oraz Małgorzata LEWICKA - Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Wysoką ocenę takiej postawy wystawił nadinsp. Andrzej SZYMCZYK, który docenił również merytorykę wystąpienia naszych związkowych reprezentantek.


Zdjęcie: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 17 2019 21:58:43
NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI, SZCZYTNO 2019
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca pracę w 2018 roku i określająca trendy i zadania na rok 2019.


Zgodnie z zaproszeniem Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA w naradzie udział biorą przedstawicielki naszej organizacji związkowej:
Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna Stec-Trzpil - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP
oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.


W programie narady umieszczone zostało wystąpienie Przewodniczącej Danuty HUS.
O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 14 2019 16:16:36
KALENDARZ ZZPP 2019
Jest tak uroczy, że trudno się nim nie podzielić. Oto kalendarz Związku Zawodowego Pracowników Policji na rok 2019.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 07 2019 22:17:00
O PRACACH ZZPP W 2018 ROKU W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Skończył nam się rok 2018. W skrócie przytaczamy najważniejsze działania i prace podjęte i zrealizowane przez Związek Zawodowy Pracowników Policji w tym okresie i zdecydowanie stwierdzamy, że to był dobry rok.
I to wszystko w dużej mierze dzięki WAM - naszym związkowcom! Bez Was i bez Waszej lojalności polegającej np. na członkostwie w naszej organizacji związkowej, nie moglibyśmy pracować nad poprawianiem sytuacji pracowników Policji. Dziękujemy więc Wam za okazanie zaufanie, zapraszamy do wspólnej pracy i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie nam nowy rok 2019. Wiadomo, że nie bez wysiłku i starań, więc życzmy sobie nawzajem, by nie zabrakło nam sił i cierpliwości do pracy w 2019 roku. Zakładamy i wierzymy: w NOWYM DOBRYM ROKU!

Tymczasem polecamy zerknięcie do naszego związkowego kalendarium 2018:


- w dniu 4 stycznia 2018 roku podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. Sygnatariuszem z Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji była kol. Dorota GIELECIŃSKA;

- 8-9 stycznia 2018 roku w Wyższej Szkole Policji odbyła się narada roczna kierownictwa MSWiA: Mariusza BŁASZCZAKA i Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownictwa polskiej Policji. Głównym jej tematem było podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział wzięły dwie przedstawicielki ZZPP Danuta HUS i Dorota GIELECIŃSKA;

- w dniu 27 stycznia 2018 roku odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski, którego celem było zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym charytatywnym przedsięwzięciu udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- okres styczeń - luty 2018 roku udział naszych przedstawicieli w odprawach rocznych podsumowujących pracę poszczególnych jednostek Policji w całym kraju;

- w dniu 14 lutego 2018 roku pisemne wystąpienie ZZPP do Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przedstawienia problemów pracowników Policji (nie tylko finansowych) oraz propozycji ich rozwiązań. Pismo TUTAJ;

- w dniach 21-23 lutego 2018 roku posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP w Broku połączone ze szkoleniami: finansowym oraz z zakresu zarządzania wynagrodzeniami w jednostkach Policji;

- w dniu 6 marca 2018 roku kolejne pisemne wystąpienie naszej organizacji związkowej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające obszerne przedstawienie problemów nurtujących grupę zawodową, jaką są pracownicy Policji. Pismo dla przypomnienia TUTAJ ;

- w dniu 15 marca 2018 roku spotkanie Przedstawicieli ZZPP z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem BRUDZIŃSKIM. Podczas spotkania Danuta HUS, Józef ĆWIKLIŃSKI oraz Joanna STEC-TRZPIL poruszyli szereg spraw związanych z funkcjonowaniem pracowników w środowisku policyjnym. Wnosiliśmy o rozwiązanie przedstawionych problemów przez Pana Ministra SWiA;

- w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szczyrku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przewodniczących zarządów terenowych/wojewódzkich i krajowych naszej organizacji związkowej;

- w dniu 14 maja 2018 roku udział Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA w V Kongresie Forum Związków Zawodowych;

- w dniach 13-15 czerwca 2018 roku posiedzenie KK w Janowie Lubelskim, które oprócz realizacji statutowych zadań związku dzięki życzliwości dr Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi połączone zostało ze szkoleniem na temat budowania konkurencyjności wynagrodzeń w oparciu o realizację "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020";

- w czerwcu 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Powstał Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- w dniu 19 czerwca 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji, na które w dniu 18 lipca 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź o 500 tysiącach zł przyznanych przez Pana Generała na ten cel. Pismo TUTAJ;

- lipiec 2018 roku poparcie przez ZZPP akcji protestacyjnej służb mundurowych;

- 19 lipca 2018 roku udział Danuty HUS, Joanny STEC-TRZPIL i Joanny ROSICKIEJ w uroczystości odsłonięcia pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji tabliczek upamiętniających 5 funkcjonariuszy, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli na służbie,

- lipiec 2018 roku udział naszych przedstawicieli w centralnych, wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i miejskich obchodach Święta Policji 2018;

- w dniu 31 lipca 2018 roku skierowanie przez Danutę HUS zapytania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. prac jakie podjął Minister odnośnie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń dla podległych pracowników. Pismo TUTAJ;

- wrzesień 2018 roku udział członków ZZPP w XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;

- 6 września 2018 roku inicjowanie utworzenia wspólnego (razem z NSZZPP oraz ZZ MSWiAP) Komitetu Protestacyjnego reprezentującego pracowników Policji, pismo TUTAJ;

- tego samego dnia wystosowanie pisma do Pana Ministra SWiA nawołującego do podjęcia konstruktywnego dialogu pomiędzy stroną związkową a stroną rządową, pismo TUTAJ;

- cd. wrzesień 2018 roku opracowanie postulatów ZZPP, które planowaliśmy złożyć na ręce Prezydenta RP oraz Premiera RP;

- w dniu 14 września 2018 roku, po otrzymaniu informacji o planowanym spotkaniu strony rządowej z naszą organizacją związkową wystosowanie pisma do szefostwa MSWiA z przedstawieniem tematyki, którą ZZPP zaplanowało szczegółowo przedstawić kierownictwu resortu. Pismo TUTAJ i TUTAJ;

- w dniach 27-28 września 2018 roku dwudniowe rokowania strony rządowej z przedstawicielami ZZPP: Danutą HUS, Ryszardem WOŁOSZCZAKIEM i Joanną STEC-TRZPIL w sprawach od lat będących bolączkami naszej grupy zawodowej, w tym głównie w kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji;

- w dniu 28 września 2018 roku podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO, w którym to m. in. wynegocjonowana została dodatkowa podwyżka wynagrodzeń pracowników Policji od lipca 2019 roku o kwotę 250 zł na etat, co dało nam perspektywę wzrostu płac pracowników Policji w 2019 roku o łączną kwotę 550 zł na etat. Porozumienie TUTAJ. Jednocześnie Pan Minister zadeklarował podjęcie działań w celu wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w roku 2018 z przeznaczeniem dla pracowników Policji;

- w dniu 15 października 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeznaczeniu dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej. W dniu 30 października ub. roku Pan Komendant podjął decyzję o przyznaniu nagród ze środków pozostających w Jego dyspozycji. W efekcie 1000 osób w kraju otrzymało po 1000 zł;

- w dniu 22 października 2018 roku udział przedstawicielki ZZPP Doroty GIELECIŃSKIEJ w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie RP, podczas którego rozdane zostały posłom ulotki-pisma z przedstawieniem nierozwiązanych od lat problemów pracowników Policji. TUTAJ dla przypomnienia treść tego dokumentu;

- w dniach 24-26 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP połączone ze szkoleniami naszych członków Związku. Jedno szkolenie pt. "Wpływ płacy minimalnej na na funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w jednostkach Policji" przeprowadził dr Tomasz SZANKIN. Drugie szkolenie na temat "Wartościowania stanowisk w służbie cywilnej" przeprowadziła Pani Małgorzata LESZCZYŃSKA z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP;

- listopad 2018 roku udział przedstawicieli naszej organizacji związkowej w uroczystościach obchodów Święta Służby Cywilnej, które od wielu już lat uznawane jest również jako Święto wszystkich pracowników Policji w kraju;

- w dniu 4 grudnia 2018 roku udział Danuty HUS i Joanny STEC-TRZPIL w spotkaniu reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji z decydentami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematyką spotkania była kontynuacja rokowań podjętych podczas podpisywania porozumień wrześniowych oraz podjęcie planów wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i socjalno-bytowej pracowników Policji. Tymczasowym, doraźnym efektem prowadzonych rozmów było podjęcie decyzji przez Pana Ministra o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wszystkich pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 2 miliony 600 tysięcy zł;

- w dniu 12 grudnia 2018 r. gdy tzw. „wspólna reprezentacja związków zawodowych” przedstawiała swój pełen pomówień apel, przedstawiciele naszej organizacji i NSZZPP wraz ze stroną służbową, w ramach prac Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji, przygotowali propozycję realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji ze środków "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020". Projekt notatki przegotowanej przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi TUTAJ.

Podkreślić należy również, że przez cały 2018 rok podczas prac:

- Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog";

- Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji;

- Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, której obrady dot. m. in. prac nad ustawą budżetową na rok 2019;

- w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministrem Pawłem MAJEWSKIM dot. pracowników w informatyce policyjnej;

przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji pracowników Policji oraz krok za krokiem podejmowali próby rozwiązywania problemów, małych i dużych, których - jak doskonale wiemy - nie brakuje w naszym środowisku zawodowym.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 06 2019 20:27:19
ŻYCZENIA NOWOROCZNE


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 31 2018 18:10:52
ŻYCZENIA


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 23 2018 01:35:54
GWIAZDKA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Intensywne spotkania władz ZZPP i NSZZPP z kierownictwem służbowym KGP i MSWiA wprawdzie nie zaskutkowały dodatkową kwotą podwyżki, czego domagały się te dwie reprezentatywne organizacje związkowe, lecz nie pozostały bez echa:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył kwotę 2 miliony 600 tysięcy zł na nagrody dla grupy pracowników o najniższych dochodach,

- Komendant Główny Policji wychodząc naprzeciw ciągle niedocenianej grupie pracowników Policji przeznaczył kwotę 1 miliona złotych na dodatkowe 2500 nagród w przedświątecznym okresie.


Dzięki takim decyzjom pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie skromnych budżetów domowych pozwalające sfinansować duże wydatki związane m. in. z organizacją świąt.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, którym przyznane zostały nagrody.

Deklarujemy również, że Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja
powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich
i pracowniczych pracowników Policji nie ustanie w swoich staraniach i z wielkim zaangażowaniem nadal będzie występować m. in. w celu pozyskiwania takich środków, o których napisaliśmy powyżej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 21 2018 21:44:32
SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK.
Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani, Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, w tym Tomasz SZANKIN, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.


Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w uroczystościach udział wzięły Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii KRZYWDY, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.Źródło i fotografie: Jacek Herok - Policja 997


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2018 23:26:31
SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie wigilijne służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem Ministra SWiA Joachima BRUDZIŃSKIEGO i Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownictwa polskiej Policji.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz PRAGA uczestniczyli: przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł Arkadiusz Czartoryski, a także szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz duchowieństwo i przedstawiciele związków zawodowych. Naszą organizację związkową reprezentowała Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS oraz Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA. Obecni byli również przedstawiciele służb zagranicznych i oficerowie łącznikowi.


- Funkcjonariusze strzegą bezpieczeństwa tych, którzy chcą świętować. Gdy inni będą świętowali, dla was będzie to czas służby - powiedział Minister SWiA Joachim Brudziński. - I za to wasze poświęcenie chcę podziękować.

- Dziś pan premier Mateusz Morawiecki skierował na moje ręce podziękowania za waszą służbę podczas niedawnej konferencji COP24. I to podziękowanie także chcę wam dziś przekazać - dodał minister. - Polscy funkcjonariusze z podniesioną głową mogą mówić, że są jednymi z najlepszych, jeśli nie najlepszymi w Europie. Dziękuję za to, że dzięki wam Polska jest krajem bezpiecznym - zakończył minister.

- Prawie 86% Polaków uważa Polskę za kraj bezpieczny, a ponad 90% mówi, że bezpiecznie jest w ich miejscu zamieszkania - powiedział Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. - Wynika to między innymi z tego, że nasze służby potrafią skutecznie rozpoznawać zagrożenia.

Wśród składających życzenia przybyłym na opłatek byli szefowie służb podległych MSWiA, także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.


Źródło i zdjęcie: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 19 2018 23:10:55
Strona 5 z 47 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk