[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Co z naszą nauką w WSPOL?
Jest reakcja Komendy Głównej Policji na nasze pismo dotyczące umożliwienia studiowania w ramach skierowania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pracownikom Policji. Sprawa nabrała toku, teraz trwają konsultacje.

Cieszymy się, że coś się dzieje w tej kwestii i jest dobra wola strony służbowej, aby nam tą naukę umożliwić. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Tomasza SZANKINA – będziemy informowani o poczynionych ustaleniach.

Z treścią pisma można zapoznać się klikając tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 02 2013 20:20:44
ŻYCZENIA WIELKANOCNE


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 29 2013 21:03:43
WSPol w Szczytnie też dla cywili?
W nawiązaniu do tematyki poruszonej przez Joannę STEC - TRZPIL - członka Komisji Krajowej ZZPP na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. w Kazimierzu Dolnym, w którym udział wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. logistyki oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji - w dniu 26 lutego br. przygotowaliśmy pismo adresowane do insp. A. LETKIEWICZA dotyczące prośby o uruchomienie procedury zmierzającej do umożliwienia pracownikom Policji rozwoju zawodowego poprzez odbywanie nauki na studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania.

Przypomnijmy, iż na chwilę obecną oferta szkoleniowa WSPol w Szczytnie jest adresowana dla funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w tym policjantów - w ramach skierowania, czyli bez ponoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zakwaterowanie i wyżywienie na terenie uczelni oraz przyznaną rekompensatą finansową za koszty związane z przejazdami i dojazdami do szkoły. Natomiast osoby cywilne ponoszą opłaty w wysokościach określonych w zasadach rekrutacji. Do tego dochodzą wydatki związane z zapewnieniem dojazdów, noclegów i wyżywienia. Łącznie koszty podnoszenia kwalifikacji przekraczają budżety, jakimi dysponują pracownicy Policji - grupa zawodowa najgorzej opłacana w całej administracji publicznej.

Mając na uwadze realizowanie dyspozycji art. 76 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej /Dz. U. Nr 227, poz. 1505 - z późniejszymi zmianami/ określający obowiązek członka korpusu służby cywilnej polegający na rozwijaniu wiedzy zawodowej oraz zapisy rozdziału V Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej dot. opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie - Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja statutowo zobligowana do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy proponujemy zburzenie jednej z barier administracyjnych, którą jest niemożność kształcenia się pracowników Policji w WSPol w Szczytnie w ramach skierowania.

Kolejną przesłanką uzasadniającą naszą inicjatywę jest potraktowanie doskonalenia kadr Policji jako istotnego elementu o charakterze motywacyjnym. Pracodawca przy braku innych narzędzi motywujących pracowników do efektywniejszej pracy oraz dbający o jedność środowiska policyjnego, na które w równym stopniu składają się zarówno policjanci, jak i pracownicy winien doceniać inicjatywę chętnych do nauki pracowników oraz stworzyć im jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju zawodowego.

Podsumowując: widząc w tym zakresie dyskryminację pracowników Policji, którzy w wielu jednostkach organizacyjnych Policji realizują tożsame zadania i obowiązki służbowe co funkcjonariusze - poprosiliśmy o zwrócenie uwagi na przedstawiony problem i domagamy się rozpoczęcia działań naprawiających ten stan rzeczy.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 03 2013 23:56:27
KK Kazimierz Dolny, 20-22.02.2013 r.W dniach 20 – 22 lutego br. Lubelski Zarząd Wojewódzki gościł na terenie swojego działania: w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym Komisję Krajową Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Program obrad, na który składało się:

- podsumowanie działalności KK w 2012 roku,
- przyjęcie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok,
- przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz planu finansowego na
rok bieżący,
- omówienie współpracy z firmami „Mentor” i „Konstanta”,
- podsumowanie współpracy z FORUM,
- fundusz prewencyjny PZU,
- relacja z narady kierowniczej z dnia 10 stycznia br.
- problemy w poszczególnych Zarządach Wojewódzkich,

został zrealizowany w całości.

Dzięki dyscyplinie pracy podczas obrad udało się również przeanalizować aktualny statut ZZPP i opracować zmiany, które zostaną przedstawione na Konferencji Delegatów zaplanowanej na czerwiec br.

Zwieńczeniem 2-go dnia posiedzenia KK ZZPP była wizyta zaproszonych
gości:

- insp. dr hab. Arkadiusza LETKIEWICZA – Zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. logistyki,
- Jana GAŁADYKA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi,
- nadinsp. Igora PARFIENIUKA – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- kom. Dariusza KRUKA – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Puławach.

Tematyka części obrad, w której wzięli udział ww. goście dotyczyła:

- problemu wydziałów transportu i pracowników w nich zatrudnionych, w tym pomysłu najmu długoterminowego samochodów dla Policji, co w przyszłości wyeliminowałoby opłaty za ubezpieczenie i naprawy usterek,
-lakonicznie o CUL, który przez dwa lata działalności wygenerował 15 mln długu,
- prac nad włączeniem 145,- zł na stałe do wynagrodzenia od 2014 roku dla pracowników Policji na pełnym etacie i analogicznie mniejszej kwoty dla pracowników Policji zatrudnieniowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- sprawy komisariatów specjalistycznych i zatrudniania w nich pracowników w Korpusie Służby Cywilnej,
- umożliwieniu korzystania pracownikom Policji z oferty szkoleniowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- medalach i odznaczeniach dla pracowników Policji,
- wielkościach mnożników w KSC w województwie śląskim.

Po kliknięciu TUTAJ można zobaczyć zdjęcia z posiedzenia KK.


J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 03 2013 23:10:07
DOBRE WIADOMOŚCI!!!
Na dzisiejszej odprawie kadry kierowniczej Policji z Ministrem J. CICHOCKIM w Zakopanem - nasza przewodnicząca Danuta HUS w spektakularny sposób wygłosiła przemowę dotyczącą złej kondycji finansowej pracowników Policji. Broniła autorytetu pracowników jako osób wyedukowanych, wykwalifikowanych = niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Policji. Apelowała o podjęcie przez kierownictwo Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działań rozpoczętych w ubiegłym roku, a polegających na comiesięcznej wypłacie kwoty 100,- zł netto na każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (i proporcjonalnie mniej w zależności od wielkości etatu). W odpowiedzi na wystąpienie kol. Przewodniczącej Pan Komendant Główny Policji, a w następnej kolejności Pan Minister zadeklarowali kontynuację przyznania tego świadczenia pieniężnego dla pracowników Policji począwszy od bieżącego miesiąca: stycznia 2013!

Po usłyszeniu tej radosnej obietnicy Kol. Danuta HUS wymogła na stronie służbowej deklarację, iż rozpoczęte zostaną prace nad wpisaniem tej kwoty każdemu pracownikowi Policji jako stałego składnika wynagrodzenia - do pensji, nie zaś jak to ma miejsce dotychczas w formie tzw. "nagrody". To perspektywa – najwcześniej 2014 roku.

Cieszymy się z tych obydwu wiadomości. Początek 2013 roku przyniósł nam spełnienie życzeń, które zamieściliśmy na związkowym kalendarzu: „oby ten Nowy Rok przyniósł nam poprawę warunków pracy i życia”. Co prawda jeszcze wiele wysiłku musimy włożyć by osiągnąć zadowalające efekty na wszystkich płaszczyznach, które sobie założyliśmy w planie, ale nasz Związek pracy się nie boi. Obiecujemy nie spocząć na laurach, tylko w dalszym ciągu pracować nad tym, by nam wszystkim żyło się lepiej. Jak mawiał Antoni CZECHOW: „Bez pracy nie ma pełni radości życia”, więc jaka musi być pełnia z satysfakcjonującej, dobrze opłacanej pracy?J. S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 10 2013 19:27:22
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Poniższe życzenia umieszczone zostały na projekcie kalendarza na 2013 rok, który już w ciągu kilku dni będzie mógł ozdabiać przez cały Nowy Rok nasze pokoje. Ponadto będzie przypominać nam związkowcom o statutowych zadaniach, które przyświecają działalności na rzecz wszystkich pracowników Policji. Oby śladem roku poprzedniego udało nam się doprowadzić do uzyskania dodatkowych środków pieniężnych, które trafią do budżetów domowych każdego pracownika Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 01 2013 22:17:41
Życzenia świąteczne

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 23 2012 11:24:34
Pismo o wyznaczenie spotkania w MSW
Z uwagi na kończący się rok 2012 a w związku z tym krótki termin do uzgodnienia dalszej realizacji podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji wystosowało prośbę do Podsekretarza Stanu w MSW Michała Deskura o możliwie pilne spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Aby zobaczyć pismo kliknij tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 11 2012 21:21:42
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji 27.11.2012 r.

W dniu 27 listopada 2012 r. w sali generalskiej Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli działających pracowniczych organizacji związkowych z kierownictwem Policji.

Kierownictwo Policji reprezentowali: nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI - Komendant Główny Policji, insp. Bogdan JÓŹWIAK - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP, podinsp. Adam KALL - Z-ca Dyrektora Biura Finansów KGP oraz Jan GAŁADYK - Pełnomocnik KGP d/s kontaktów ze związkami zawodowymi.

Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali:
Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK,
Ryszard WOŁOSZCZAK - członek Prezydium KK,
Agnieszka GALEJ - GÓRA - Sekretarz KK,
Joanna STEC - TRZPIL - Członek KK.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- Utrzymania w roku przyszłym kwoty 145,- zł brutto na pełny etat
Pan Komendant Główny potwierdził, że istnieje taka możliwość, ale tylko w formie dotychczasowej to jest jak to ma miejsce roku bieżącym. Głównym założeniem ma być niestety założenie, by przyznana pracownikom Policji kwota nie zwiększyła na stałe składnika wynagrodzeń. Ostateczna decyzja w sprawie należy do Ministra Spraw Wewnętrznych jako dysponenta I stopnia środków finansowych dla całej Policji.

- Włączenia zapisów dotyczących pracowników Policji do ustawy o Policji oraz podjęcie działań legislacyjnych zmierzających w tym kierunku
Kierownictwo służbowe KGP na dzień dzisiejszy nie widzi takich potrzeb i możliwości.

- Realizacji postanowień Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Pan Komendant Główny Policji polecił Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia sporządzenie stosownych wytycznych ujednolicających zasady wdrażania tego aktu prawnego dla całej Policji. Uważamy to za duży sukces, gdyż to nasz Związek jest zagorzałym propagatorem stanowiska, że wypracowanie „dobrych praktyk” ujednolicających standardy w zakresie służby cywilnej daje możliwość uzyskania możliwie najlepszego efektu, jeśli chodzi o optymalne wykorzystanie posiadanych cywilnych zasobów kadrowych w Policji.

- Konkursy wewnętrzne na stanowiska w ksc, jako jedyna możliwa ścieżka awansu dla pracownika Policji
Komendant Główny Policji przychylił się do naszych argumentów i polecił Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia sporządzenie odpowiednich wytycznych w przedmiotowym zakresie.

- Nie został rozwiązany problem przejścia pracowników stacji obsługi z Centrum Usług Logistycznych do komend wojewódzkich. Pracownikom grożą zwolnienia grupowe. Przypomnieliśmy stronie służbowej, że ostro sprzeciwialiśmy się przejściu stacji obsługi do CUL. W najbliższej przyszłości planowane jest spotkanie poświęcone tylko temu zagadnieniu.

- Podnosiliśmy kwestię zatrudniania na stanowiskach cywilnych emerytów - byłych funkcjonariuszy Policji. W chwili obecnej przybywa takich stanowisk. Naszym zdaniem jest to zjawisko niekorzystne dla Policji, dla budżetu państwa (dwukrotne wypłacanie wynagrodzeń jednej i tej samej osobie w świetle stale wzrastającego bezrobocia).

- Ujednolicenia procedur związanych z podpisywaniem umów dotyczących profilaktyki zdrowia
Nasza walka o uregulowanie zapisów dotyczących pakietów na badania profilaktyczne dla pracowników Policji - analogicznie jak ma to miejsce w przypadku funkcjonariuszy Policji będzie omówiona w terminie późniejszym w obecności osób odpowiedzialnych za to zagadnienie oraz organizacji związkowych.

- Koncepcja wprowadzenia pracy dwuzmianowej w KGP
Z uwagi na brak czasu ten temat pozostaje również otwarty i będzie poddany szczegółowym rozmowom ze stroną związkową w najbliższej przyszłości.


J.Ć., J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 04 2012 20:31:55
Pismo do Komendantów Wojewódzkich
Dnia 23 listpoada br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach wystosowała pismo do Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do przygotowania się do spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych w kwestii bardzo trudnej sytuacji finansowej pracowników Policji oraz wspólnego wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań. Aby zobaczyć pismo kliknij tutaj.
[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator listopad 25 2012 19:57:41
Prośba Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych do KGP
W dniu 30 października 2012 r Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych reprezentujących pracowników Policji przesłało na ręce Komendanta Głównego Policji prośbę o przekazanie informacji niezbędnych stronie związkowej do podjęcia rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających wzrost wynagrodzeń w 2013 r.

Po kliknięciu TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 21 2012 20:49:21
Strona 38 z 48 << < 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk