[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Spotkanie w KGP, 29.10.2013 r.
W dniu 29 października 2013 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZPC MSWiA oraz ZZPP w Katowicach z insp. Tomaszem SZANKINEM - pełnomocnikiem Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi. Naszą organizację związkową reprezentowały: Danuta HUS i Joanna STEC - TRZPIL, natomiast ze strony zaprzyjaźnionej organizacji w spotkaniu udział wzięła m.in.: Barbara SZERLOWSKA - HEMAN.

Jednym z tematów poruszonych podczas rozmów była konieczność doprowadzenia do spotkania związków zawodowych działających w Policji - reprezentujących interesy zbiorowe pracowników - z Komendantem Głównym Policji. Nasze organizacje związkowe przedstawiły propozycję tematów, które są na dzień dzisiejszy najbardziej newralgiczne i najpilniejsze.

Spotkanie w bardzo miłej atmosferze zakończyła deklaracja pana Pełnomocnika, iż po święcie 11 listopada br. takie spotkanie zostanie zorganizowane.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 09 2013 19:54:40
Komisja Krajowa ZZPP, 16-18.10.2013 r. Srebrna Góra
W dniach 16-18.10.2013 r. w Srebrnej Górze obradowała Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji. Było to pierwsze spotkanie po wyborach.
Dyskutowaliśmy o wielu ważnych dla pracownika cywilnego tematach, między innymi:

- Omówiony został nasz udział w manifestacjach, Przewodnicząca podziękowała wszystkim biorącym udział w manifestacjach 11 i 14 września 2013 r. Podkreśliła konieczność uczestnictwa w takich akcjach.

- Po raz kolejny dyskutowaliśmy o powierzaniu mienia pracownikom w poszczególnych jednostkach oraz o paradoksach, jakie rodzi sytuacja powierzania mienia pracownikom najniższego szczebla na wyłączną odpowiedzialność.

- Przewodnicząca zreferowała sprawy omawiane na naradzie kadry kierowniczej w Szczytnie.

- Przedstawiono jak wygląda współpraca z FORUM Związków Zawodowych oraz jak wyglądają prace w komisji centralnej dokonującej podziału zapomóg z funduszu prewencyjnego PZU.

Naszym gościem był insp. Tomasz SZANKIN – Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego Policji, z którym rozmawialiśmy na ważne dla nas tematy. Poruszyliśmy jeszcze raz sprawę powierzania mienia. Kontynuowaliśmy rozmowę dotyczącą darmowych studiów dla pracowników cywilnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Pan Dyrektor poinformował nas również, że jest optymizm co do wypłaty kwoty 145 zł w przyszłym roku. Przedmiotem rozmowy była także sprawa blokowania awansów na kolejne stopnie urzędnicze dla urzędników mianowanych. Nasz gość stwierdził że awanse nie powinny być blokowane a środki na wypłatę dodatków z tego tytułu zabezpieczane są centralnie.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 27 2013 17:52:44
Apel o bezpłatne studia dla pracowników Policji - ciąg dalszy1 października w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2013/2014. W uroczystości udział wzięli: nadinsp. dr Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, grono profesorskie i kadra naukowa, studenci Uczelni, a także przedstawiciele służb resortu MSW, MON, parlamentu RP, uczelni wyższych, środowisk naukowych z kraju i zagranicy, duchowieństwa oraz administracji samorządowej i publicznej. Jedynym przedstawicielem związków zawodowych pracowników Policji biorącym udział w inauguracji roku akademickiego była kol. Danuta HUS.

Przy tej okazji Przewodnicząca Krajowa naszej organizacji złożyła na ręce Pana Komendanta Głównego Policji pismo o treści:

„Dziękujemy za uruchomienie procedury umożliwiającej pracownikom Policji rozwój zawodowy polegający na odbywaniu nauki na studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania, czyli bez ponoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne. Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem dlaczego adekwatnie do posiadanych przez policjantów uprawnień związanych ze zwolnieniem z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie nie mogą pójść analogiczne przywileje dla pracowników Policji.

Rozumiemy, że policjantowi odbywającemu studia w WSPol w Szczytnie na postawie skierowania (poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby) przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 roku w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. Nie rozumiemy natomiast dlaczego pracownikowi Policji odbywającemu studia w WSPol w Szczytnie na podstawie skierowania przysługują tylko prawa określone w art. 102 i 103 kodeksu pracy (cytujemy za zapisami, które znalazły się w szczegółowych informacjach dotyczących naboru opublikowanych na stronie internetowej www.wspol.edu.pl).

Rozwinięcie pytania dotyczy więc: dlaczego kontynuowane jest dyskryminowanie pracowników Policji - jednej grupy pracowniczej z dwóch funkcjonujących w Policji? Dlaczego nie skorzystano z zapisów art. 103 3 kodeksu pracy, który mówi, że: „Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki, zakwaterowanie”. O ile udzielenie pracownikowi zwolnień od pracy i urlopów szkoleniowych to obowiązek pracodawcy wynikający wprost z ustawy, o tyle przyznanie pracownikowi innych świadczeń zależne jest już całkowicie od jego woli. Dlaczego Panie Komendancie zabrakło tej woli w stosunku do grupy zawodowej najgorzej opłacanej w całej administracji publicznej?

Związek Zawodowy Pracowników Policji wnioskuje o wspomożenie ekonomiczne pracowników Policji chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zwolnienie ich z ponoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywaniem podczas odbywania nauki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podkreślając, że doceniamy pierwszy krok uczyniony w tym kierunku to jest zwolnienie z opłat za studia przypominamy, że przy braku innych narzędzi motywujących pracowników do efektywniejszej pracy pracodawca dbający o jedność środowiska policyjnego, na które w równym stopniu składają się zarówno policjanci, jak i pracownicy - winien doceniać inicjatywę chętnych do nauki pracowników oraz stworzyć im jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju zawodowego. Bez zwolnienia z dodatkowych opłat o których pisaliśmy wyżej taki rozwój nie jest niestety możliwy.”

Niecierpliwie oczekujemy odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 02 2013 20:58:39
Manifestacje w Warszawie, 11-14.09.2013 r.

Z inicjatywy trzech Central Związkowych: NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych (do którego należy również nasz Związek) w dniach 11 - 14 września br. odbyły się manifestacje pod hasłem "STOP - dość lekceważenia społeczeństwa". Wspólnie zaprotestowaliśmy przeciwko antyspołecznej polityce rządu i pozornemu dialogowi społecznemu. Wspólnie domagając się przestrzegania podstawowych zasad demokracji opartych na dialogu społecznym, pokazaliśmy, że nie jest Nam obojętny los ludzi pracy.

W pierwszym dniu manifestacji 11 września – w tzw. dniu branżowym - odbyły sie pikiety pod ministerstwami i utworzone zostało miasteczko pod budynkiem Sejmu RP. Tego dnia Związek Zawodowy Pracowników Policji aktywnie uczestniczył w pikiecie pod gmachem MSW przy ul. Rakowieckiej 2, gdzie w sumie zebrało się około 7 tys. osób. Podobnie było przy siedzibach innych ministerstw tj. Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Oto petycja, którą manifestujący złożyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:

KLIKNIJ -> PETYCJA

A oto postulaty, które przygotowała nasza organizacja związkowa:

1. Wzrost wynagrodzeń pracowników Policji, w tym wpisanie kwoty 145,- złotych brutto na etat do wynagrodzeń pracowników Policji na stałe począwszy od miesiąca stycznia 2014 roku.

2. „Odmrożenie” funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 oraz waloryzacji tego wynagrodzenia z tytułu utraty ich realnej wartości spowodowanej kosztami inflacji w latach 2009 - 2013.

3. Zaprzestanie działań zmierzających do różnicowania grup pracowniczych pełniących służbę/pracę w Policji. Dokonanie zmian w Ustawie o Policji w zakresie umieszczenia w niej zapisów o pracownikach Policji.

4. Wypracowanie przepisów regulujących zasady hierarchiczności w Policji w zakresie polityki kadrowo - finansowej dotyczącej pracowników Policji zatrudnionych w jednostkach Policji każdego szczebla.

5. Zablokowanie zatrudniania na etatach pracowniczych w Policji osób posiadających uprawnienia do świadczeń emerytalnych.6. Podjęcie rzeczywistego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi jako istotnego elementu sprawnego zarządzania urzędem.


Drugi dzień protestu (czwartek) to tzw. dzień ekspercki - poświęcony problemom służby zdrowia, edukacji i przemysłu. Przed budynkiem Sejmu RP zorganizowano debaty, w których udział wzięli przedstawiciele trzech central związkowych oraz zaproszeni eksperci.

Trzeci dzień protestu (piątek) - dzień poświęcony problemom dialogu społecznego. Pod Sejmem RP zorganizowano następujące debaty:
- debata obywatelska, w której poruszono problemy dialogu społecznego,
- debata referendalna.
Tego dnia również oddano czas młodym działaczom oraz udostępniono mikrofon dla organizacji społecznych

Czwarty dzień protestów (sobota) 14 września 2013 r. tzw. dzień kulminacyjny. Około 200 tysięcy ludzi, w tym duża grupa naszych działaczy przemaszerowała ulicami Warszawy demonstrując zjednoczonych pod wspólnymi hasłami związkowców ze wszystkich trzech central, domagających się od rządu szacunku, dialogu i godnego życia.

Dziękujemy wszystkim naszym związkowcom, którzy pomimo niesprzyjającej aury przyjechali tak licznie z każdego województwa, w którym działa Związek Zawodowy Pracowników Policji. Ukłon za wykazaną solidarność, społeczną aktywność i za to, że można na Was liczyć.

Dzięki uprzejmości naszego kolegi klikając TUTAJ można zobaczyć jak manifestowali członkowie NASZEGO ZWIĄZKU.

A klikając TUTAJ obejrzysz galerię zdjęć z tego ważnego wydarzenia.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 15 2013 21:28:29
Pismo do Posła Jarosa
Ostatnie poczynania Pana Posła Jarosa dotyczące działalności związków zawodowych w Polsce spowodowały, że zostało skierowane do niego pismo wyrażające nasze zdanie w tym zakresie oraz zawierające pytania, na które oczekujemy odpowiedzi. Aby zapoznać się z pismem kliknij
TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 02 2013 21:15:42
We wrześniu - MANIFESTACJE!
W dniu 14 maja 2013 r. został powołany Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność.

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. omówiono planowane na 11-14 września wspólne akcje protestacyjno-strajkowe. Na kolejnych posiedzeniach ustalono szczegóły tych akcji, z którymi można się zapoznać w komunikacie, po kliknięciu:
TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 19 2013 23:14:47
Wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji publicznej
W dniu 08 lipca br. nasza organizacja związkowa wystosowała do Ministerstwa Finansów wniosek o udzielenie informacji publicznej na 11 pytań. Ich treść możemy przeczytać w wystosowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danutę Hus KOMUNIKACIE.

W dniu 2 sierpnia 2013 roku otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. Treść pisma stanowi załącznik nr 1 do komunikatu, aby przeczytać jego treść klikaj kolejno strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

W załączonym powyżej komunikacie można przeczytać nasz komentarz do otrzymanych odpowiedzi.

Nie pozostawiając tego tematu na takim etapie ponownie wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Finansów - załącznik nr 2, aby go przeczytać kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 11 2013 17:29:16
UMOWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE
W dniu 14 czerwca br. kol. Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP w Katowicach wystosowała pismo do insp. Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi w sprawie zawierania przez Komendantów wojewódzkich/miejskich/powiatowych Policji w kraju umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Dla przypomnienia informujemy, że temat cedowania odpowiedzialności za mienie jednostki wzbudza wiele kontrowersji szczególnie, gdy dotyczy np. osób - pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych - nie mających nic wspólnego z kierowaniem zespołami ludzkimi. Zgodnie z umowami o odpowiedzialności materialnej pracownicy stają się odpowiadającymi za bardzo drogie wyposażenie np. informatyczno - łącznościowe (sprzęt komputerowy, serwerownie itp.), które stanowi narzędzie pracy wielu osób.

Pan Pełnomocnik, któremu na Zjeździe Delegatów ZZPP w dniu 06 czerwca br. w Szczyrku nasza organizacja związkowa przedstawiła szeroko przedmiotowe zagadnienie - zadeklarował, iż przeanalizuje temat i odniesie się do zgłaszanych przez nas problemów.

Liczymy na pomoc i ewentualne ujednolicenie procedur w całym kraju, ponieważ dowolna interpretacja przepisów powoduje zrzucanie największej odpowiedzialności na „szeregowego” pracownika - z czym bardzo mocno się nie zgadzamy.


J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 18 2013 21:08:25
Krajowy Zjazd Delegatów ZZPP, Szczyrk 5 - 7 czerwca 2013 r.


W dniach 05 - 07 czerwca 2013 roku w Szczyrku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Celem Zjazdu było wprowadzenie zmian w statucie ZZPP oraz wybranie władz na nową kadencję 2013 - 2017.

W wyniku demokratycznych wyborów główną szefową Związku została ponownie kol. Danuta HUS. Nowo wybranej Przewodniczącej KK serdecznie gratulujemy i życzymy sił do dalszej ciężkiej i niedocenianej pracy na rzecz wszystkich pracowników zatrudnionych w Policji.

Oto w całości skład nowo wybranego prezydium:

Przewodnicząca: Danuta HUS
Wiceprzewodniczący: Józef ĆWIKLIŃSKI
Wiceprzewodniczący: Ryszard WOŁOSZCZAK
Wiceprzewodnicząca: Joanna STEC – TRZPIL
Sekretarz: Małgorzata KUBAK
Skarbnik: Karina GARBACZEWSKA

Wybrana została również Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: Jerzy SPOSÓB
Członek: Barbara PIETRZAK
Członek: Mirosław GRUK

Zdjęcia ze Zjazdu można obejrzeć w GALERII.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 10 2013 23:37:39
Wspólne stanowisko związków zawodowych ws.przyszłorocznych wynagrodzeń
Związki zawodowe przyjęły 23 maja 2013 r. wspólne stanowisko dotyczące: przyszłorocznej płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzeń oraz waloryzacji rent i emerytur. W imieniu Forum Związków Zawodowych (do którego należy Związek Zawodowy Pracowników Policji) podpisał je Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka.

Treść stanowiska dostępna po kliknięciu tutaj.
źródło: www.fzz.org.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 24 2013 22:09:25
WSPOL otwiera dla nas swe podwoje!
Bardzo cieszy nas otrzymana ostatnio korespondencja z Komendy Głównej Policji. Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji Komendy Głównej Policji insp. Tomasz SZANKIN poinformował nas, iż od roku akademickiego 2014/2015 w uchwałach rekrutacyjnych WSPOL w Szczytnie zostanie uwzględnione zapotrzebowanie pracowników cywilnych na studia niestacjonarne w tejże uczelni.

Z treścią otrzymanego pisma można zapoznać się klikając tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 13 2013 21:53:25
Strona 37 z 48 << < 34 35 36 37 38 39 40 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk