[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Spotkanie z Komendantem Głównym Policji 27.11.2012 r.

W dniu 27 listopada 2012 r. w sali generalskiej Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli działających pracowniczych organizacji związkowych z kierownictwem Policji.

Kierownictwo Policji reprezentowali: nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI - Komendant Główny Policji, insp. Bogdan JÓŹWIAK - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP, podinsp. Adam KALL - Z-ca Dyrektora Biura Finansów KGP oraz Jan GAŁADYK - Pełnomocnik KGP d/s kontaktów ze związkami zawodowymi.

Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali:
Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK,
Ryszard WOŁOSZCZAK - członek Prezydium KK,
Agnieszka GALEJ - GÓRA - Sekretarz KK,
Joanna STEC - TRZPIL - Członek KK.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- Utrzymania w roku przyszłym kwoty 145,- zł brutto na pełny etat
Pan Komendant Główny potwierdził, że istnieje taka możliwość, ale tylko w formie dotychczasowej to jest jak to ma miejsce roku bieżącym. Głównym założeniem ma być niestety założenie, by przyznana pracownikom Policji kwota nie zwiększyła na stałe składnika wynagrodzeń. Ostateczna decyzja w sprawie należy do Ministra Spraw Wewnętrznych jako dysponenta I stopnia środków finansowych dla całej Policji.

- Włączenia zapisów dotyczących pracowników Policji do ustawy o Policji oraz podjęcie działań legislacyjnych zmierzających w tym kierunku
Kierownictwo służbowe KGP na dzień dzisiejszy nie widzi takich potrzeb i możliwości.

- Realizacji postanowień Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Pan Komendant Główny Policji polecił Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia sporządzenie stosownych wytycznych ujednolicających zasady wdrażania tego aktu prawnego dla całej Policji. Uważamy to za duży sukces, gdyż to nasz Związek jest zagorzałym propagatorem stanowiska, że wypracowanie „dobrych praktyk” ujednolicających standardy w zakresie służby cywilnej daje możliwość uzyskania możliwie najlepszego efektu, jeśli chodzi o optymalne wykorzystanie posiadanych cywilnych zasobów kadrowych w Policji.

- Konkursy wewnętrzne na stanowiska w ksc, jako jedyna możliwa ścieżka awansu dla pracownika Policji
Komendant Główny Policji przychylił się do naszych argumentów i polecił Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia sporządzenie odpowiednich wytycznych w przedmiotowym zakresie.

- Nie został rozwiązany problem przejścia pracowników stacji obsługi z Centrum Usług Logistycznych do komend wojewódzkich. Pracownikom grożą zwolnienia grupowe. Przypomnieliśmy stronie służbowej, że ostro sprzeciwialiśmy się przejściu stacji obsługi do CUL. W najbliższej przyszłości planowane jest spotkanie poświęcone tylko temu zagadnieniu.

- Podnosiliśmy kwestię zatrudniania na stanowiskach cywilnych emerytów - byłych funkcjonariuszy Policji. W chwili obecnej przybywa takich stanowisk. Naszym zdaniem jest to zjawisko niekorzystne dla Policji, dla budżetu państwa (dwukrotne wypłacanie wynagrodzeń jednej i tej samej osobie w świetle stale wzrastającego bezrobocia).

- Ujednolicenia procedur związanych z podpisywaniem umów dotyczących profilaktyki zdrowia
Nasza walka o uregulowanie zapisów dotyczących pakietów na badania profilaktyczne dla pracowników Policji - analogicznie jak ma to miejsce w przypadku funkcjonariuszy Policji będzie omówiona w terminie późniejszym w obecności osób odpowiedzialnych za to zagadnienie oraz organizacji związkowych.

- Koncepcja wprowadzenia pracy dwuzmianowej w KGP
Z uwagi na brak czasu ten temat pozostaje również otwarty i będzie poddany szczegółowym rozmowom ze stroną związkową w najbliższej przyszłości.


J.Ć., J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 04 2012 20:31:55
Pismo do Komendantów Wojewódzkich
Dnia 23 listpoada br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach wystosowała pismo do Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do przygotowania się do spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych w kwestii bardzo trudnej sytuacji finansowej pracowników Policji oraz wspólnego wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań. Aby zobaczyć pismo kliknij tutaj.
[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator listopad 25 2012 19:57:41
Prośba Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych do KGP
W dniu 30 października 2012 r Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych reprezentujących pracowników Policji przesłało na ręce Komendanta Głównego Policji prośbę o przekazanie informacji niezbędnych stronie związkowej do podjęcia rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających wzrost wynagrodzeń w 2013 r.

Po kliknięciu TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 21 2012 20:49:21
Manifestacja 14 listopada 2012 r.

W dniu 14 listopada br. pod siedzibą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz pod Urzędami Wojewódzkimi w innych miastach Polski odbyły się manifestacje.

Zebrani zarówno pod Ministerstwem Pracy jak też pod Urzędami Wojewódzkimi manifestowali przeciwko polityce zaciskania pasa i ograniczaniu wydatków na politykę socjalną. Głosili hasła nawołujące do walki o przestrzeganie praw pracowniczych oraz wyrazili sprzeciw wobec rosnącej liczby umów śmieciowych i dyskryminacji pracowników.


Stanęliśmy w obronie ludzi pracy w całej Europie, którzy zmuszani są do ponoszenia kosztów kryzysu gospodarczego. W ten sposób okazaliśmy solidarność z kolegami i koleżankami z innych państw Unii Europejskiej a także pokazaliśmy polskiemu rządowi w tym i ministrowi pracy, który wyszedł do manifestujących w Warszawie, że jesteśmy gotowi bronić swoich praw w swoim kraju.

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji licznie uczestniczyli w manifestacji w Warszawie i we Wrocławiu.

Wyraziliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu, która skutkuje m.in. katastrofalną sytuacją płacową pracowników Policji.

Nasze stanowisko w tych sprawach - dla Telewizji TVN -przedstawiła kol. Danuta HUS -przewodnicząca Prezydium Komisji Krajowej ZZPP.


Po kliknięciu TUTAJ można obejrzeć filmik z manifestacji, a w GALERII zdjęcia.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 20 2012 22:13:34
Pismo z MSW dot. wzrostu wynagrodzeń
Poniżej prezentujemy pismo jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące możliwości wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w roku 2013.

Można zapoznać się z nim KLIKAJĄC TUTAJ, a następnie TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 06 2012 23:19:19
Pismo dotyczące tematyki narady kadry kierowniczej Policji
Przewodnicząca ZZPP Danuta Hus skierowała do Pana Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego pismo dotyczące tematyki spotkań kadry kierowniczej Policji.

Jesteśmy niezadowoleni z faktu, iż zgodnie z informacją dotyczącą spotkania żaden z poruszanych problemów nie dotyczy pracowników cywilnych Policji, pomimo że już w czerwcu poruszaliśmy temat związany z wejście w życie Zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się KLIKAJĄC TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 06 2012 23:07:10
Poparcie dla protestu pracowników sądownictwa
W dniu dzisiejszym odbył się protest pracowników sądownictwa, którzy podkreślając, iż od 2008 roku nie otrzymali żadnego wyrostu wynagrodzeń domagają się po 300,- złotych podwyżki na etat.
Związek Zawodowy Pracowników Policji w pełni popiera protest kolegów i koleżanek zatrudnionych w sądach.
Manifestacja i postulaty pracowników sądownictwa są nam bardzo bliskie, gdyż w takim samym wymiarze odpowiadają sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy Policji.

Akcja przeprowadzona dzisiaj pięknie wpisuje się w rozpoczętą w dniu 12 marca br. manifestację - happening "Odmrozić inflację". Przypominamy, iż nasz związek czynnie wziął udział tego dnia w demonstrowaniu swojej tragicznej sytuacji oraz determinacji w dążeniu do poprawienia sytuacji życiowej i bytowej pracowników sfery budżetowej.

Kolejna już grupa zawodowa pokazuje, iż zamrożenie wzrostu wynagrodzeń nawet o poziom inflacji nie dotyczy wszystkich w jednakowym stopniu. Tak, jak my - pracownicy Policji głośno mówimy, iż policjanci, z którymi pracujemy otrzymali podwyżki wynagrodzeń (o 300,- złotych w 2012 r.), tak i pracownicy sądownictwa pokazują, że dla sędziów w budżecie państwa znalazły się środki na podwyżki w wysokości po 650,- złotych netto dla każdego sędziego.

Pytamy, kiedy wzrost wynagrodzeń będzie dotyczył wszystkich zatrudnionych w urzędzie? Dlaczego dyskryminuje się jedną grupę zawodową kosztem drugiej pracującej wielokrotnie w jednym pokoju przy tych samych zadaniach.

Dzisiejsza manifestacja pracowników sądownictwa cieszy. Oznacza bowiem, że nie tylko my związkowcy zatrudnieni w Policji widzimy problem niedostrzegania przez rządzących ubożenia ogromnej grupy społecznej stanowiącej administrację państwową, bez której nie może przecież prawidłowo funkcjonować żadne państwo.


Dla przypomnienia klikając TUTAJ można obejrzeć zdjęcia ze wspomnianej powyżej manifestacji "Odmrozić inflację".J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 26 2012 21:09:38
Pismo do KGP w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi
W dniu 29 sierpnia br. została przesłana przez ZZPP pisemna propozycja współpracy polegającej na przygotowaniu programu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zalecanych poradników, o których mowa w Zarządzeniu Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej /M.P. Nr 8, poz. 99/.

W odpowiedzi na nasze pismo Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji insp. Bogdan JÓŹWIAK odpowiedział, iż KGP opracowuje na swoje potrzeby wzmiankowane powyżej dokumenty, ale nie planuje opracowania programu zarządzania zasobami ludzkimi bądź niektórych jego elementów w formie jednego dokumentu dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji.

W efekcie skierowaliśmy do Komendanta Głównego Policji kolejne pismo, podkreślające jak ważne jest nasze stanowisko i chęć współpracy. Aby przeczytać to pismo, KLIKNIJ TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2012 23:03:52
Komisja Krajowa - Czarniecka Góra, 17-19.10.2012 r.
W dniach 17-19.10.2012 r. w Czarnieckiej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W trakcie obrad:

- omówiono działalność Komisji Krajowej za 9 miesięcy 2012 r.
- dyskutowano nad zmianami w statucie
- zostały ustalone terminy wyborów w 2013 r.
- rozmawiano na temat porozumienia międzyzwiązkowego mającego na celu poprawę warunków finansowych pracowników cywilnych
- omówiono sprawy związane z CUL
- podsumowano współpracę z FORUM
- omówiono działalność funduszu prewencyjnego PZU

Zaproszonym gościem był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Pan Jan GAŁADYK.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z posiedzenia, dostępne w GALERII, po kliknięciu TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2012 22:36:58
Pismo do Ministra Spraw Wewnętrzych
Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta Hus przesłała do Ministra Spraw Wewnętrznych pismo zawierające prośbę o pilne spotkanie, jak również informujące Ministra Spraw Wewnętrznych o olbrzymim rozgoryczeniu pracowników Policji decyzją Rządu RP dotyczącą dalszego zamrożenia płac w sferze budżetowej. W piśmie tym informuje również o niewłaściwej polityce kadrowej w jednostkach Policji powodującej wielkie niezadowolenie wśród pracowników. Aby przeczytać pismo kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator wrzesień 25 2012 07:44:34
Pielgrzymka 2012

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator wrzesień 24 2012 22:52:09
Strona 36 z 45 << < 33 34 35 36 37 38 39 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk