[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH 07.05.2014r.
W dniu dzisiejszym o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH, na której Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił informację na temat sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych.

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych na temat sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Grzegorz Karpiński poinformował, że w formacjach podległych MSW w 2013 r. zatrudnionych było 28.998 pracowników cywilnych. W celu poprawy ich sytuacji, w tym w zakresie wynagrodzeń, podjęto inicjatywę o wypłacaniu pracownikom cywilnym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu od 1 lipca 2012 r. dodatkowej kwoty po 145 zł brutto miesięcznie. Odbyło się to bez zwiększenia budżetów poszczególnych służb; środki na ten cel wygospodarowano w ramach już posiadanych limitów na wynagrodzenia. Jednocześnie w jednostkach organizacyjnych formacji tworzone były fundusze nagród na poziomie 3% i były zwiększane w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Minister podkreślił, że mimo „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń, dzięki odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej kierownicy jednostek organizacyjnych podwyższali płace indywidualne w przypadku posiadania wolnego funduszu, np. pozostałego po osobach, które odeszły z pracy lub przeszły na emeryturę lub rentę. Działania takie miały miejsce we wszystkich formacjach.

Występujące aktualnie uwarunkowania zewnętrzne, wynikające głównie z uwarunkowań budżetowych i obowiązujących przepisów prawa, determinują przeprowadzenie systemowych rozwiązań umożliwiających dokonanie trwałego zwiększenia poziomu i relacji wynagrodzeń pracowników.
W dyskusji posłowie pytali o stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych wobec postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz o zamierzenia resortu dotyczące uregulowania systemowego potrzeb płacowych pracowników cywilnych.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
W dezyderacie postuluje uregulowanie systemowe potrzeb płacowych pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca Komendanta Głównego Policji - Wojciech Olbryś, zastępca Szefa BOR - Mirosław Depko, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Piotr Kwiatkowski oraz zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej - Marek Borkowski.

(Informacja uzyskana z oficjalnej strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 08 2014 00:26:15
WESOŁYCH ŚWIĄT :)

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 16 2014 21:00:18
Euromanifestacja w Brukseli
Zablokowane ulice, a na nich tysiące ludzi z całej Europy, których połączy wspólne hasło – „Oszczędnościom mówimy stop”.

Tak już w najbliższy piątek (04.04.2014 r) będzie wyglądała Bruksela. Władze miasta spodziewają się nawet stu tysięcy manifestantów. Będzie głośno, bo protestujący – wśród nich także władze i przedstawiciele Forum Związków Zawodowych zapowiadają, że zrobią wielki hałas, by ich głos bez wyjątku usłyszeli najważniejsi europejscy politycy.=> => => Plan europejskiej konfederacji związków zawodowych na rzecz inwestycji, trwałego wzrostu i miejsc pracy wysokiej jakości.


Źródło: www.fzz.org.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 30 2014 21:49:42
Kontynuacja tematu: pracownik Policji = student WSPol w Szczytnie
W dniu dzisiejszym nasza przewodnicząca Danuta HUS podpisała pismo adresowane do nadinsp. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO - Komendanta Głównego Policji z prośbą o urealnienie pracownikom Policji możliwości korzystania z nauki na studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania. Analiza uwag zgłaszanych przez pracowników z wielu garnizonów w kraju wykazuje, że możliwość studiowania w WSPol w Szczytnie jest blokowana przez komendantów - przełożonych właściwych w sprawach osobowych różnego szczebla.

W związku z powyższym poprosiliśmy o uświadomienie kadrze kierowniczej wartości inwestowania w rozwój pracowników Policji, którzy w związku z prowadzoną w kraju polityką podnoszenia wieku emerytalnego oraz przedłużania okresu pracy stanowią kapitał osobowy dla całej Policji na najbliższe - nie bójmy się stwierdzić - dziesiątki lat.
Przypomnieliśmy więc o spoczywającym na komendantach obowiązku określonym w art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy oraz w art. 108 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej - z późniejszymi zmianami. Wzmiankowane przepisy prawne nakładają na przełożonych obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ustalanie dla każdego członka korpusu służby cywilnej indywidualnego programu rozwoju zawodowego, który w okresie 2 lat pomiędzy jednym ocenianiem pracownika a drugim, winien być zrealizowany.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy Panu Komendantowi szacunkowe określenie % liczby miejsc dla pracowników na poszczególnych kierunkach studiów znajdujących się w ofercie szkoleniowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie proporcjonalnie do ilości zatrudnionych/pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w Policji.
Dodatkowo zwróciliśmy się z prośbą, by skierowanie na studia, które dzięki przychylności Pana Komendanta zostało na nasz wniosek rozszerzone o pracowników Policji, było powiązane z refundacją kosztów zakwaterowania oraz przejazdów i dojazdów na uczelnię.
W konkluzji naszego pisma Związek Zawodowy Pracowników Policji zawnioskował, by na wzór rządowego Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016, w Policji została stworzona polityka antydyskryminacyjna = równego traktowania dwóch grup zawodowych: pracowników i funkcjonariuszy. Nie chodzi nam o porównywanie się do przywilejów policjantów pełniących służbę prewencyjną czy kryminalną, lecz domagamy się jednakowego traktowania pracowników i funkcjonariuszy służb logistycznych, których tak wielu pełni służbę w szeregach Policji.

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi na prośbę naszej organizacji związkowej podkreślając, że pomoc w umożliwieniu studiowania na WSPol w Szczytnie będzie miała pozapłacowy, ale materialny charakter motywacyjny dla pracowników Policji.


J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 27 2014 00:19:06
Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - 18 marca 2014 r.
Pan Grzegorz KARPIŃSKI - nowopowołany w dniu 24 stycznia br. podsekretarz stanu MSW odpowiedzialny za funkcjonowanie Polskiej Policji wykazał cenną inicjatywę poznania problemów pracowników Policji przedstawionych przez stronę związkową reprezentującą tę grupę zawodową. W tym też celu w dniu 18 marca 2014 roku odbyło się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spotkanie, w którym uczestniczyły z ramienia naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC - TRZPIL.

Wiceminister spraw wewnętrznych otrzymał relację spraw i zagadnień, stanowiących bolączkę pracowników Policji, w tym m.in:
- kwestię wpisania 145,- zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego pracowników
- umieszczenia zapisów dot. pracowników Policji w ustawie o Policji
- podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych do wysokości 60% wynagrodzeń policjantów
- 3% funduszu nagrodowego dla pracowników Policji i jego demotywacyjnego charakteru
- braku ścieżki awansu
- braku scentralizowanych zapisów (np. strategii działania, dobrych praktyk itp.) regulujących politykę kadrowo - finansową dot. pracowników Policji
- problemów pracowników komórek odpowiedzialnych za transport
- nieustający od lat problem pracowników CUL

W związku ze stwierdzeniem Pana G. KARPIŃSKIEGO, że to spotkanie z założenia miało mieć charakter zapoznawczy - na chwilę obecną nie będzie ustosunkowywał się do podniesionej problematyki. Zadeklarował natomiast cykliczność naszych spotkań oraz widząc, że najwięcej emocji niesie ze sobą kwestia wpisania 145,- zł do wynagrodzenia zasadniczego - określił najbardziej realną (Jego zdaniem) datę realizacji tego żądania na dzień: 01 stycznia 2016 roku.


J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 27 2014 00:18:26
Posiedzenie Komisji Krajowej, Rynia 19-21.02.2014 r.
W dniach 19 – 21 lutego 2014 r. w Rynii odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Na tym posiedzeniu podsumowaliśmy 2013 rok przyjmując sprawozdania z prac Prezydium KK oraz szczegółowe sprawozdanie finansowe. Zatwierdzony również został przygotowany przez Prezydium KK plan finansowy na rok 2014.
W dalszej części obrad omówiona została współpraca z firmami brokerskimi „Mentor” i „Konstanta” oraz wywiązała się dyskusja na temat podjęcia dalszych kroków w kierunku nowych umów ubezpieczeniowych ewentualnie aneksowania dotychczasowej z PZU - dostosowując ją do aktualnych potrzeb pracowników i funkcjonariuszy Policji.
Kolejny temat: fundusz prewencyjny PZU wzbudził wiele emocji. Coraz większa ilość problemów związanych z funkcjonowaniem tego funduszu zaburza podstawową rolę, jaką miała nieść ze sobą ta utworzona na potrzeby pracowników i funkjconariuszy pula środków finansowych. Dlatego też podczas obrad poświęciliśmy wiele czasu na dyskusję o wypracowaniu nowych, sformalizowanych zasad podziału środków m.in. przez Centralną Komisję Funduszu Prewencyjnego.

Przedstawiając sygnalitycznie tematykę Komisji Krajowej informujemy, iż podsumowana również została przez nas współpraca z Forum Związków Zawodowych za miniony rok. Wytyczone zostały także dalsze kierunki działania w strukturach Forum.

W następnej kolejności Przewodnicząca KK zdała relację z ostatniej narady kadry kierowniczej z 17 stycznia 2014 r.

Warto podkreślić, iż Komisja Krajowa zobligowała Prezydium KK do podpisania porozumienia o współpracy Związku Zawodowego Pracowników Policji z Komendantem Głównym Policji.

Po przybyciu zaproszonych gości wywiązała się dyskusja na temat możliwości włączenia kwoty 145,- zł do wynagrodzeń pracowników Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz SZANKIN nie czuł się uprawniony do złożenia takiej deklaracji w imieniu Komendanta Głównego, lecz został zobowiązany do przekazania Komendantowi stanowiska Związku.

Następnym z tematów poruszanych na spotkaniu był problem ze skierowaniami na studia podyplomowe w WSPol w Szczytnie. W tym zagadnieniu insp. T. SZANKIN zadeklarował daleko idącą pomoc.

Kolejny zaproszony gość: Tadeusz CHWAŁKA – Przewodniczący Forum ZZ wyjaśnił zebranym powody zawieszenia udziału strony związkowej w pracach Trójstronnej Komisji d/s Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz pokrótce przedstawił patową sytuację dialogu społecznego w Polsce. Omówił również działania Forum ZZ mające prowadzić do nowego zdefiniowania zasad dialogu społecznego w Polsce.


J.Ć./J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 25 2014 21:59:44
Śmiać się czy płakać?
Polecamy artykuł w Rzeczypospolitej - zakładka Prawo - "MSW: dla cywilów w Policji podwyżek nie będzie".

Aby zapoznać się z treścią artykułu KLIKNIJ -> TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 09 2014 19:14:52
Artykuł w miesięczniku POLICJA 997
W najnowszym numerze miesięcznika Komendanta Głównego Policji „POLICJA 997” na stronie 46 opublikowany został list od czytelniczki Pani Hanny KURKIEWICZ - pracownika cywilnego ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy. Serdecznie polecamy lekturę pt. „Zażalenie do Pana Boga albo czy ktoś ma pomysł na cywila w Policji???”, która naszym zdaniem „do bólu” prawdziwie przedstawia sytuację nas - cywili w Policji.

Dziękujemy Pani Hannie KURKIEWICZ - autorce listu za odwagę, szczerość i determinację w głoszeniu prawdy :-)

Aby zapoznać się z treścią artykułu KLIKNIJ -> TUTAJ.

J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 07 2014 17:51:59
Posiedzenie Prezydium KK, Katowice 8-10.01.2014 r.
W dniach 08 – 10 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej ZZPP w Katowicach w składzie:

- Danuta HUS
- Józef ĆWIKLIŃSKI
- Ryszard WOŁOSZCZAK
- Joanna STEC – TRZPIL
- Małgorzata KUBAK.
Tematy poruszone na posiedzeniu:

1. Podsumowanie spotkania ZZPP i ZPC MSWiA z kierownictwem KGP z dnia 28 listopada 2013 roku, gdzie szeroko omówione zostały zagadnienia z zakresu:

• Przyszłorocznego budżetu Policji w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników Policji.
• Propozycji strony służbowej w kwestii rozwiązań systemowych dotyczących oszacowania wynagrodzeń pracowników względem wzrostu uposażeń funkcjonariuszy - celem wypracowania wspólnego stanowiska dla kierownictwa MSW.
• Problemów jednostek organizacyjnych każdego szczebla związanych z wdrażaniem SWOP - wypracowanie scentralizowanych rozwiązań systemowych.
• Ubezpieczeń grupowych pracowników na życie – założenia do dalszego funkcjonowania Funduszu Prewencyjnego i stworzenie aktu wewnętrznego regulującego funkcjonowanie ww. funduszu.

Bardzo satysfakcjonująca jest szybka reakcja kierownictwa KGP na zgłoszone przez naszą organizację potrzeby m.in. związane z przeprowadzeniem szkoleń/wideokonferencji dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie programu SWOP, które w krótkim terminie od naszych rozmów zostały zorganizowane przez stronę służbową.

2. Opracowanie programu obrad na posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP zaplanowane na miesiąc luty br. w Ryni.

3. Podsumowanie Nadzwyczajnej Konferencji Szkolnej Delegatów w SP Katowice, która odbyła się w dniu 07 stycznia br.


Radośnie powitaliśmy nowowybrany Zarząd Szkolny:

• Przewodniczący: Małgorzata KLIMCZYK – SŁAPA
• Wiceprzewodniczący: Krzysztof PALIŃSKI
• Wiceprzewodniczący: Marek MAZURKIEWICZ
• Wiceprzewodniczący: Krzysztof KARDASIŃSKI
• Sekretarz: Katarzyna NOWAK
• Skarbnik: Gabriela LIMAŃSKA

Oto skład Szkolnej Komisji Rewizyjnej:

• Przewodniczący: Dariusz ROSZER
• Członek: Nina KARUT
• Członek: Renata KLIMCZYK

Pomimo trudów pracy związkowej nowemu Zarządowi życzymy sił i niesłabnącego zapału do działalności, która wymiernie poprawia warunki pracy i płacy wszystkich zatrudnionych w Policji pracowników.

Ponadto Prezydium przeprowadziło telefoniczną konsultację z kierownictwem Biura Finansów KGP w zakresie:

1. Zabezpieczenia środków finansowych na realizację dodatku nagrodowego w wysokości 145,- zł w br.
2. Komponentów wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników Policji (zarówno z ksc, jak również niebędących członkami ksc) służącego do obliczenia minimalnego wynagrodzenia określonego na rok 2014.
3. Planowanej na luty br. wypłaty nagrody rocznej za rok 2013.
4. Zasad tworzenia funduszu nagrodowego w szkołach Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 10 2014 11:01:11
ŻYCZENIA
Pracownicy Policji, Policjanci, Policjantki, Emeryci i Renciści Policyjni


Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia
chcę życzyć Wam aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, aby choć na chwilę móc oderwać się od pracy i obowiązków.

A każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i wiary, która dodaje sił do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.


W imieniu Komisji Krajowej

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Krajowej
Związku Zawodowego Pracowników Policji
w Katowicach

Danuta HUS[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 24 2013 23:22:02
KONDOLENCJEWiceprzewodniczącemu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Ryszardowi WOŁOSZCZAK

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Mamy składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 18 2013 06:53:20
Strona 36 z 48 << < 33 34 35 36 37 38 39 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk