[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE POZWÓW ZBIOROWYCH DOT. BRAKU PODWYŻEK W OSTATNICH LATACH

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II PK 44/17) osoby pracujące na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy dotyczący braku podwyżek w ostatnich latach. Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

Grupa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009–2014. Reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od państwa na rzecz tych osób 4,1 mln zł, co stanowiło równowartość kwot utraconych przez ten okres. Głównym powodem roszczenia było niezastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które określone są w ustawie budżetowej. Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu jako niedopuszczalnego.

Sąd I instancji wskazał, że kwestię tę reguluje ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44). Zgodnie z treścią jej art. 1 ust. 1 co najmniej 10 osób może dochodzić w postępowaniu grupowym roszczeń jednego rodzaju, gdy oparte są one na tej samej lub takiej samej podstawie. Artykuł 10 ust. 1 ustawy stanowi, że sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. W przypadku stwierdzenia, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w jego ramach, odrzuca pozew.

W ocenie sędziego funkcjonariusze zgłosili wprawdzie roszczenia pieniężne, ale roszczenie każdego z nich oparte jest w części na różnych podstawach faktycznych i prawnych. Kwota powództwa każdego z członków grupy obejmuje zarówno wyrównanie braku waloryzacji wynagrodzenia, jak i odsetki ustawowe skompensowane na dzień wniesienia pozwu. Natomiast w postępowaniu grupowym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju. W efekcie zgłoszenie przez każdego z funkcjonariuszy w istocie dwóch roszczeń pieniężnych (odszkodowania oraz skompensowanych odsetek) narusza przepisy. Sąd pokreślił, że pozew zbiorowy jest dopuszczalny, jeśli wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy.

Tymczasem wysokość odszkodowania, stanowiącego roszczenie podstawowe, pozostaje indywidualna dla każdego członka grupy i podlegałaby w toku procesu konieczności określenia wobec każdego z nich. Następnie od tak ustalonych wartości sąd musiałby określić wysokość odsetek – znów indywidualnie dla każdej z tych osób – co dopiero pozwalałoby ustalić prawidłowość ujednolicenia grupy. Na tej też podstawie oddalił pozew.

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który uznał, że wniesienie pozwu zbiorowego zależy od kilku warunków: liczebności grupy (co najmniej 10 osób ), jednorodzajowości roszczeń członków grupy, określonego rodzaju sprawy, tożsamości podstawy faktycznej roszczeń członków grupy oraz ujednolicenia wysokości roszczenia każdego członka grupy. Brak spełnienia chociażby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd apelacyjny stwierdził, że nie są spełnione wszystkie z nich i odrzucił pozew funkcjonariuszy.

Pełnomocnik funkcjonariuszy SG wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że postępowanie grupowe zostało wyodrębnione ze względów funkcjonalnych. Chodzi o to, aby w ramach jednej procedury rozpoznać roszczenia wielu osób. Kumulacja tego rodzaju daje możliwość zorganizowania się strony powodowej, a przez to zmniejsza uciążliwości związane z dochodzeniem swoich racji przed sądem.

Skład orzekający uznał, że do złożenia pozwu zbiorowego wymaga się, aby żądanie dotyczyło roszczeń jednorodzajowych, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dodał, że ta przesłanka jednorodzajowości powinna być rozumiana funkcjonalnie. A to oznacza, że w tej sprawie chybione są stwierdzenia sądów niższej instancji, że są to indywidualne roszczenia poszczególnych funkcjonariuszy.

Sąd Najwyższy orzekł, że powództwo zostało zgłoszone przez co najmniej 10 osób, które dochodzą roszczeń jednego rodzaju (wypłaty podwyżek wraz z odsetkami). Dodał, że nie ma też wątpliwości, że zostały one oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Spełniony został również warunek ujednolicenia wysokości roszczeń. SN uznał więc, że są przesłanki do przyjęcia do rozpatrzenia pozwu zbiorowego. W efekcie uchylił postępowanie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie stanowi rozstrzygnięcia w kwestii dochodzonych roszczeń. Jest jedynie potwierdzeniem prawości złożonego pozwu zbiorowego.


TUTAJ wyrok do zapoznania w oryginale.


Źródło: www.sn.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 18 2018 21:50:52
ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ POLICJANTÓW JEST POD WRAŻENIEM NASZEGO POPARCIA
Po tym, jak nasza organizacja związkowa podjęła decyzję o poparciu akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów na stronie facebookowej Zarządu Głównego ukazała się taka oto informacja 🙂

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 15 2018 21:24:08
OSTATNIE POSIEDZENIE RADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Rada Służby Publicznej, na XVII posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała proponowany na rok 2019 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej. W swojej uchwale Rada zwraca uwagę na potrzebę dalszego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej, w tym także podwyższenia kwoty bazowej - uchwała w przedmiotowej sprawie TUTAJ.


Na tym samym posiedzeniu podjęte zostały również uchwały o przyjęciu:

1) „Sprawozdania z wykonania art. 17 ustawy budżetowej na rok 2017”,

2) projektu „Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021”:

- 2019 r. – 420 osób,

- 2020 r. – 490 osób,

- 2021 r. – 550 osób.

3) projektu Regulaminu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

Dokonano także wyboru obserwatora przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku. Została nim sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - poseł Andżelika MOŻDŻANOWSKA.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2018 23:19:25
KOMUNIKAT O AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


Forum Związków Zawodowych (FZZ) - cetralna związkowa, do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji przesłał do Komisji Krajowej informację na temat aktywności medialnej FZZ z ostatniego miesiąca tzw. prasówkę. Zapraszamy do prześledzenia wypowiedzi przedstawicieli Forum ZZ, które w dużej części dotyczyły podwyżek w budżetówce, w tym w również i w Policji.

1. Związki atakują budżet. "Chcemy wyższej płacy minimalnej i urealnienia danych"

Link - www.money.pl


2. Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek w budżetówce

Link - www.pulshr.pl


3. Protest Policjantów z poparciem centrali związkowej

Link - www.pulshr.pl


4. Dialog społeczny wymaga reanimacji: Jakie funkcje obecnie pełni RDS?

Link - www.praca.gazetaprawna.pl


5. Dorota Gardias o programie "Dobry start": A gdzie podwyżki dla budżetówki?

Link - www.se.pl


6. Chcą podwyżek dla budżetówki. "Komu opłaca się dzisiaj być pielęgniarką czy nauczycielem?"

Link - www.tvn24bis.pl


7. Protest pielęgniarek w Lublinie nie będzie ostatni? "Może nas czekać jesień związkowa"

Link - www.tokfm.pl


8. Bartosz Marczuk: 300 zł dla wszystkich rodzin? Absolutnie tak!

Link - www.tokfm.pl


9. Podwyżki pensji lepsze niż krótszy czas pracy - związkowcy krytykują pomysły polityków

Link - www.rp.pl


10. 35-godzinny tydzień pracy? Polacy i tak będą pracować dłużej

Link - www.praca.interia.pl


11. Zgody na zatrudnianie obcokrajowców w MZK w Bydgoszczy nie będzie

Link - www.plus.expressbydgoski.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2018 22:58:55
AKCJA PROTESTACYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których nasz Związek posiada zarządy.

W Komendzie Głównej Policji flagi już wiszą.W symboliczny sposób wyrażamy nasze poparcie dla akcji protestacyjnej, bo łączy nas ten sam problem - brak wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych zadań i odpowiedzialności.
W JEDNOŚCI SIŁA.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 12 2018 22:45:39
ZZPP POPIERA PROTEST POLICJANTÓW
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których posiadamy nasze zarządy.

Komunikat do zapoznania się TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 11 2018 22:25:31
NAGRODY NA ŚWIĘTO POLICJI 2018

W dniu 6 lipca br. Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu puli środków pieniężnych na nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników.

Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy Komendant Główny Policji na wniosek Danuty HUS - naszej Przewodniczącej – pismo z dnia 19 czerwca br. TUTAJ - wzorem lat ubiegłych przeznaczył dodatkowe środki na nagrodzenie wyróżniających się pracowników Policji z okazji Święta Policji. Dla całego kraju łącznie przeznaczonych zostało 1000 nagród, po 500 dla pracowników/urzędników służby cywilnej oraz 500 dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Indywidualna nagroda wynieść ma 500 zł.

Przypominamy, iż działania zmierzające do przyznawania nagród powinny być czytelne, transparentne i łatwe do stosowa­nia. Przy ocenianiu należy mieć na uwa­dze to, że nagradzanie finansowe jest formą premiowania i powinno służyć do wyróżnienia osób, których postawa jest godna naśladowania. Konieczne jest więc podanie konkretnego uzasadnienia podjętego wyboru pracownika wyróżnionego tak prestiżową nagrodą, jaką jest nagroda Komendanta Głównego Policji. Tylko wtedy zgodnie z kulturą organizacyjną urzędu nagroda przyniesie więcej dobrego niż złego, przyczyniając się do wskazywania i promowania pożądanych zachowań. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, zasad komunikacji oraz teorii motywacji (np. Teorii Skinnera) pracownikom powinny być komunikowane zasady panujące w organizacji, oczekiwane zachowania, a te pozytywne zawsze warto wzmacniać, by stanowiły efektywne narzędzie motywacji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 09 2018 20:18:34
GARNIZON PODKARPACKI Z NASZYM ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIM
Pod koniec czerwca 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Na zaproszenie pracowników Policji z tamtejszych jednostek Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyło się zebranie wyborcze Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Podczas wyborów, które odbyły się na podstawie naszego Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz w obecności kol. Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO, Marka WŁODARCZYKA oraz Wojciecha MAKOCHONIA został wybrany skład Zarządu, który przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Podkarpackiego ZW - Jerzy KORALEWICZ
2. Wiceprzewodniczacy - Lech KRAMARZ
3. Wiceprzewodniczący - Wioletta SKŁADAN
4 Wiceprzewodniczący - Agata KAPUŚCIŃSKA-KOLANKO
5. Sekretarz - Anna KRAMARZ
6. Skarbnik - Andrzej URBAN

7 Przewodniczący WKR - Mirosław ŁUCKO
8. Członek WKR - Grzegorz ŚWIĘTCZAK
9. Członek WKR - Ewelina FEDKÓW

Delegatami na Zjazd Krajowy ZZPP zostali kol. Jerzy KORALEWICZ i Lech KRAMARZ.

Nowowybranym przedstawicielom Zarządu życzymy, by zawsze kierowali się celami i zadaniami Związku Zawodowego Pracowników Policji zawartymi w Rozdziale II naszego Statutu.

Trzymamy za Was kciuki, życzymy sił i czekamy na efekty Waszej pracy na rzecz pracowników Policji garnizonu podkarpackiego. Jednocześnie przypominamy:


„...Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują...” W. Feather


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 03 2018 23:33:17
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP, JANÓW LUBELSKI, 13-15.06.2018 R.
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w hotelu „Janów” w Janowie Lubelskim odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas tego posiedzenia szczegółowo omówione zostały wszystkie aktualne działania Prezydium, w tym m.in. regularne spotkania z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem MAJEWSKIM.

Poza planem pracy związanym z działalnością Komisji Krajowej na każdy dzień posiedzenia zaplanowane były dodatkowe przedsięwzięcia. Pierwszego dnia obrad odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, w trakcie którego omówiono wspólne inicjatywy obydwu zarządów oraz złożono podziękowania za wzorową współpracę.W drugim dniu obrad zaszczycił nas swoją obecnością insp. Mariusz SIEGIEDA - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odpowiedzialny za logistykę. Pan Komendant przedstawił sukcesy i problemy występujące w garnizonie lubelskim.Z kolei trzeci dzień obrad – kończący posiedzenie - to dzień szkoleniowy. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dr Tomasz SZANKIN przeprowadził naszym związkowcom doskonalenie zawodowe z zakresu „Budowania konkurencyjności wynagrodzeń w oparciu o realizację „Programu Modernizacji Policji (… ) w latach 2017- 2020”". Wykład konwersatoryjny wzbogacony prezentacjami multimedialnymi miał na celu wskazanie możliwości efektywnego budowania konkurencyjności wynagrodzeń w kontekście kształtowania systemu wynagradzeń adekwatnego dla różnych grup zawodowych. Porównał również systemy wynagrodzeń i ich wysokości względem rynku.
Szkolenie dra Tomasza SZANKINA prezentowało bardzo wysoki poziom i wzbudziło duże zainteresowanie członków Komisji Krajowej ZZPP.Doskonalenie naszych funkcyjnych działaczy związkowych to jeden z priorytetów, jakie Prezydium Komisji Krajowej postawiło przed sobą w tej kadencji. Przeprowadzone w Janowie Lubelski przez Pana Pełnomocnika szkolenie stanowi kolejny krok w realizacji tego planu Prezydium. Jest jednocześnie idealnym przygotowaniem i wstępem do zadania przed jakim stoi nasza organizacja związkowa to jest przed przygotowaniem założeń związanych z podziałem środków modernizacyjnych na podwyższanie wynagrodzeń pracowników Policji w 2019 roku.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 24 2018 00:37:58
SKRÓCENIE CZASU PRACY POLAKÓW, PODWYŻKI DLA SŁUŻB PUBLICZNYCH - STANOWISKO FORUM ZZ

Dorota GARDIAS - Przewodnicząca naszej centrali związkowej - Forum Związków Zawodowych, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, a co za tym idzie setnej rocznicy wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy upowszechniła stanowisko w sprawie skrócenia czasu pracy Polaków - najbardziej zapracowanych obywateli spośród państw europejskich.

Polecamy zapoznanie się z dokumentem - TUTAJ, który stanowi rzetelnie przygotowany wywód na temat problemów, z którymi zmagają się pracownicy w Polsce. Szczególnie pracownicy sfery budżetowej, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 10-lecia zamrożenia waloryzacji płac. Informowaliśmy już, że rząd przyjął wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2019, w których:

"...średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane..."Źródło: www.fzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 20 2018 22:54:29
ZAPOWIADA SIĘ KOLEJNY ROK BEZ WALORYZACJI PŁAC!

Nie będzie automatycznej waloryzacji płac w sektorze publicznym w 2019 roku. Taką decyzję podjął rząd – podało Centrum Informacyjne Rządu.

„Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: […] średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)” – czytamy w komunikacie.

Zaproponowano – tak jak w roku poprzednim – przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie prognozowanej na 2019 r. średniorocznej inflacji (2,3%), przy zachowaniu indeksacji dla poszczególnych grup pracowniczych (np. dla sędziów i prokuratorów, w związku z relacjonowaniem ich wynagrodzeń do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale roku poprzedniego), podkreśliło CIR.

W przypadku pracowników i funkcjonariuszy, do których mają zastosowanie przepisy ustaw ustanawiających programy modernizacji, wzrost wynagrodzeń/uposażeń będzie wynikał ze środków określonych w odrębnych ustawach.

CIR podkreśliło, że rząd, podejmując decyzję dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. wziął pod uwagę możliwości finansowe budżetu państwa wynikające z krajowych i unijnych przepisów zapewniających zachowanie stabilności finansów publicznych, a także koszty finansowania realizowanych zadań społecznych (np. Rodzina 500+, obniżony wiek emerytalny, podwyższenie renty socjalnej).

Reguła ograniczająca

Ponadto, obowiązująca w Polsce stabilizująca reguła wydatkowa ogranicza wzrost większości wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynikająca z tej reguły kwota wydatków na dany rok wyznacza limit, który jest prawnie wiążący i wpływa na ograniczenia dotyczące kształtowania się wydatków publicznych objętych regułą, podano także.

„Z kolei przestrzeganie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga realizowania ścieżki dostosowawczej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego (w Polsce jest nim deficyt strukturalny na poziomie 1% PKsmiley oraz kontrolowania tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych” – czytamy dalej.

„Przyjęta propozycja jest zgodna z projekcją średniookresową, zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021, określającą czynniki determinujące wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. WPFP stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok” – wskazano także w materiale.


Źródło: www.businesinsider.com


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 14 2018 09:54:00
Strona 4 z 41 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk