[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


LIST SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ DO KIEROWNIKÓW URZĘDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W dniu 9 marca br. Szef Służby Cywilnej przesłał do dyrektorów generalnych KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich pismo związane z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2.

Minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI zalecił, aby w uzasadnionych przypadkach kierownicy urzędów, które wchodzą w skład służby cywilnej, polecili swoim pracownikom pracę zdalną. Możliwość taką dała im ustawa z 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374).

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią listu TUTAJ.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2020 21:06:07
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI PRACY ZDALNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

W dniu dzisiejszym, czyli 15 marca 2020 roku nasza organizacja związkowa ZZPP wystąpiła do gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA z zapytaniem czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem są może jakieś ustalenia lub propozycje odnośnie możliwości wysłania pracowników Policji do pracy zdalnej, może wprowadzenia krótszego czasu pracy lub pracy zmianowej, która miałaby na celu zmniejszenie ilości osób przebywających o tej samej porze, w jednym pomieszczeniu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż Pan Generał przekazał przełożonym polecenia dotyczące możliwości pracy zdalnej pracowników Policji, jeżeli tylko występują takie możliwości nie zakłócające prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Policji.

W związku z powyższym informujemy, że pracownik ma możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej na wniosek złożony w formie elektronicznej lub papierowej.
Co do zasady pracodawca, jeśli ma taką możliwość, powinien zaakceptować wniosek pracownika o pracę zdalną. Może jednak odmówić, gdy nie ma obiektywnych możliwości świadczenia pracy w ten sposób, bądź też taka forma pracy będzie miała negatywny wpływ na działalność pracodawcy.

Sam wniosek o telepracę ze strony pracownika nie został precyzyjnie określony. Czysto teoretycznie więc mógłby się ograniczać do stwierdzenia, iż pracownik pragnie wykonywać pracę w takiej formie i wnosi o stworzenie mu takiej możliwości. Wskazanym jednak by było wskazanie uzasadnienia, jak i określenie ram czasowych jej wykonywania.

Prosimy więc o rozważne podejście do sprawy i składanie wniosków o pracę zdalną do swoich przełożonych właściwych w sprawach osobowych, którzy zgodnie z art. 3 obowiązującej od kilku dni "specustawy" o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Podkreślamy jednak, że decyzja o pracy zdalnej jest arbitralnym uprawnieniem każdego pracodawcy i co ciekawe, nie musi on zachowywać żadnej szczególnej formy, by zlecić pracownikowi pracę w domu – wystarczy ustne polecenie albo wiadomość e-mail od przełożonego.

Pracodawca może skierować do domu dowolną ilość razy, odwoływać pracowników z takiej kwarantanny i postanawiać o pracy zdalnej ponownie, a także skrócić oraz wydłużyć jej okres. Taki stan rzeczy będzie możliwy aż do 4 września br. – właśnie wtedy upływa przewidziany w ww. ustawie okres 180 dni jej obowiązywania.

W przypadku, gdyby ktokolwiek z pracowników posiadał jakieś pomysły dotyczące innych sposobów na modernizację pracy pracowników Policji w tych trudnych czasach zagrożenia na zachorowanie na koronowirusa prosimy o kontakt z naszą organizacją związkową. Deklarujemy przekazanie rozsądnych pomysłów do kierownictwa polskiej Policji, bo dobro i zdrowie pracowników Policji jest celem nadrzędnym naszego Związku.


Źródło: materiały własne
oraz
https://szukampracy.pl/blog/praca-zdalna-i-jej-uregulowanie-prawne/amp/
oraz
https://m.sadeczanin.info/gospodarka/koronawirus-praca-zdalna-wystarczy-ustne-polecenie-pracodawcy-albo-e-mail


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2020 17:01:13
ZESPÓŁ DO OKREŚLANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW POLICJI
W 2019 roku dr Tomasz SZANKIN – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, jako Przewodniczący Zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, powołanego decyzją Komendanta Głównego Policji nr 4 z dnia 15 stycznia 2019 roku, zwołał 9 posiedzeń, na których Zespół kontynuował prace ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji poprzez aktywną współpracę pracodawcy ze stroną społeczną. Skupił się na rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, w szczególności – na wskazaniu możliwości sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej, pozyskiwaniu opinii i uzgodnień stanowisk związków zawodowych, a także określaniu dobrych praktyk w obszarze motywowania, rozwoju i szkoleń pracowników Policji. Działania te stanowią niezbędny element wzmacniania systemu motywacyjnego pracowników Policji i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

Stąd na posiedzeniach zostały omówione, uzgodnione i opracowane:
1. w dniu 13 lutego 2019 roku – zasady wzrostu od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w tym zaznaczenie problematycznego zagadnienia związanego z uregulowaniem zasad przyznawania podwyżek urzędnikom mianowanym w służbie cywilnej,

2. w dniu 13 marca 2019 roku – realizacja podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020”,

3. w dniu 11 kwietnia 2019 roku – analiza wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie Zespołu MSWiA do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą urlopów dodatkowych za pracę w warunkach szkodliwych, zasad stosowania premii regulaminowej i wzrostu wynagrodzenia pracowników w roku 2020,

4. w dniu 23 maja 2019 roku - zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,

5. w dniu 17 czerwca 2019 roku – kontynuacja opracowywania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie w MSWiA Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą ujednolicenia odpraw i nagród jubileuszowych,

6. w dniu 23 września 2019 roku – kontynuacja prac nad analizą wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń,

7. w dniu 23 października 2019 roku – opracowanie zasad realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku oraz potrzeb zmian tabeli 2 ujętej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056, ze zmianami) oraz tabeli D ujętej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27, poz. 134, ze zmianami),

8. w dniu 21 listopada 2019 roku – problemy związane z realizacją podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz roli związków zawodowych w realizacji polityki antykonfliktowej w jednostkach organizacyjnych Policji,

9. w dniu 19 grudnia 2019 roku – kontynuacja prac na temat realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz podsumowanie prac Zespołu w 2019 roku.


Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK dobrze ocenił pracę Zespołu i widząc konieczność kontynuowania jego działalności w dniu 5 marca 2020 roku wydał decyzję nr 77 (decyzja do zapoznania TUTAJ), która daje możliwość prowadzenia dalszych prac w bieżącym roku.

Przypominamy, że w skład zespołu wchodzą dwie przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL, które wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas jego prac. Zaznaczyć należy, iż nie odbyło się żadne posiedzenie, w którym zabrakłoby naszego przedstawicielstwa, co w aspekcie frekwencji innych członków komisji wcale nie jest takie oczywiste.

Aktualnym celem Zespołu jest objęcie swoimi pracami zagadnień związanych z analizą wynagrodzeń oraz przygotowaniem dla Komendanta Głównego Policji rekomendacji w zakresie poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w Policji, w tym przygotowanie wzorcowych regulaminów/procedur obejmujących zagadnienia dotyczące:
1) motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń,
2) motywacyjnego systemu premiowego,
3) oceniania pracowników,
4) standardów definiowania stanowisk, sporządzania oraz aktualizacji opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej,
5) organizacji służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej,
6) procedur ustalania IPRZ i praktycznego wykorzystania informacji w planowaniu lokalnego doskonalenia zawodowego,
7) standardów prowadzenia naboru wewnętrznego i zewnętrznego w służbie cywilnej i na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
8 ) standardów doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Policji.

Ponadto Zespół planuje przygotować założenia do nowego wieloletniego programu rozwoju Policji na lata 2021-2024 w obszarze poprawy sytuacji pracowników Policji.

Plany są obszerne i na pewno nie uda ich się zrealizować w całości w bieżącym roku. Niemniej jednak ważne, że potrzebę w zakresie realizacji wskazanych powyżej obszarów, widzi również kierownictwo polskiej Policji i inicjuje prace strony społecznej i pracodawców. My ze swojej strony deklarujemy niesłabnące zaangażowanie i rzetelność podczas prac Zespołu, o czym będziemy informować na bieżąco.


Źródło tekstu: materiały własne

Źródło zdjęcia: Marek KRUPA (KGP)


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 09 2020 22:01:05
GALA INAUGURUJĄCA OBCHODY 95. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KOBIECEJ
4 marca br., w stołecznym Domu Kultury KADR w Warszawie, odbyła się gala inaugurująca obchody 95. rocznicy powołania policji kobiecej, w której udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy, a także przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendanci, dowódcy i dyrektorzy z CBŚP, BSWP, CPKP BOA, CLKP, komendanci wojewódzcy, stołeczny i szkół Policji oraz przedstawiciele kadry kierowniczej KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała nasza siła kobieca w osobach: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej i Joanna STEC-TRZPIL - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej.


Dyskretna muzyka z epoki wprowadziła gości w nastrój lat 20. ubiegłego wieku, a wokalistka wykonała utwór "Świat Ordonki". Prowadzący galę rozpoczęli od rozmów z zaproszonymi gośćmi - historykiem dr. hab. Piotrem GOŁDYNEM oraz pierwszą kobietą w historii, która uzyskała stopień generalski w Policji - nadinsp. w st. spocz. Ireną DOROSZKIEWICZ. Rozmowy przeplatały występy policyjnych wokalistów.

Zorganizowanie gali w sali kinowej domu kultury miało swoje uzasadnienie, bowiem po rozmowach wprowadzających odbyła się premiera filmu o współczesnych, polskich policjantkach, zrealizowanego siłami Biura Komunikacji Społecznej KGP. Przeplatany efektownymi ujęciami obraz to ujęte w formie reportażowej kariery ośmiu funkcjonariuszek z terenu całej Polski, mających różny staż i pełniących służbę na różnych stanowiskach. Już wkrótce obraz ten dostępny będzie na portalu www.policja.pl

Po przyjętej brawami projekcji na scenę weszły policjantki występujące w filmie otrzymały z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA pisemne podziękowania za udział w filmie i postawę godną tradycji pierwszych policjantek II Rzeczypospolitej. Za wsparcie gali i obchodów rocznicowych pisemne podziękowania otrzymali także prezesi stowarzyszeń "Rodzina Policyjna 1939 r.".

W swoim przemówieniu szef Policji, prócz podziękowań i życzeń dla pań służących i pracujących w tej formacji, powiedział m.in.:

"W zaprezentowanym filmie jedna z pań powiedziała, że siła jest kobietą - święte słowa, ale słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że policja jest kobietą i myślę, że wszyscy tu obecni bez trudu się z nim zgodzimy. (...) Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z Pań będzie Zastępcą Komendanta Głównego Policji? (...) Miałem szczęście spotykać na swojej zawodowej drodze niezwykłe kobiety, które były doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach. I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji."

Uroczystości rocznicowe będą organizowane przez cały rok w poszczególnych garnizonach.


Źródło tekstu i zdjęć: Jacek Herok i Izabela Pajdała - miesięcznik 997 oraz materiały własne


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 04 2020 22:21:48
POMÓŻMY. TO SYNEK NASZEJ KOLEŻANKI Z KMP ZAMOŚĆ WOJ. LUBELSKIE

Karolek Zwolak – pięcioletni chłopiec z Zamościa…
Kilka tygodni temu zapadła straszna diagnoza - chłopczyk choruje na ostrą białaczkę limfatyczną.

Obecnie leczony w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie.
Z uwagi na to, że rodzina Karolka ma trudną sytuację finansową, a leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne Stowarzyszenie „PRZYTULISKO”, na prośbę rodziny włącza się w pomoc w zbiórce środków finansowych.

Udostępniamy nr r-ku bankowego "PRZYTULISKA" , na który można przekazać dobrowolne wpłaty na leczenie Karolka:

28 2030 0045 1110 0000 0277 8360
z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”

Można również przekazać swój 1% podatku w rozliczeniu rocznym na nr
KRS 0000465707 z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”.


POMÓŻMY MU WSZYSCY, ABY ZA ROK CZY DWA SAM MÓGŁ NAM PODZIĘKOWAĆ…❤️💞💞❤️❤️💓💓💓


Źródło informacji: Stowarzyszenie "Przytulisko"


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 17 2020 19:51:28
SEJM UCHWALIŁ BUDŻET NA 2020 ROK

W dniu 14 lutego br. Sejm uchwalił budżet na 2020 rok. Ten krok przybliża moment realizacji obiecanych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. Wciąż nie wiadomo jednak od kiedy dokładnie wyższe pensje będą wypłacane. Liczymy, że dodatkowe środki na konta, wraz z wyrównaniem, trafią jeszcze w lutym. Ten termin może jednak okazać się trudny do dotrzymania. Ustawa budżetowa przeszła bowiem dopiero sejmową ścieżkę legislacyjną, a po uchwaleniu jej przez posłów, dokumentem zajmą się senatorowie. Tak więc wiele zależy od tego jak szybko prace nad ustawą budżetową zakończy Senat i czy wprowadzi do ustawy poprawki, które ponownie przegłosować będzie musiał Sejm.

Za przyjęciem budżetu głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z procedurą budżetową obowiązującą w Polsce, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta.


Źródło: www.infosecurity24.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 15 2020 16:25:07
ZAPEWNIENIA MSWIA I KGP DOTYCZĄCE PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. otrzymaliśmy z Biura Finansów KGP podpisaną przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji odpowiedź na nasze pismo l.dz. KK-10/2020 skierowane w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie naszych wątpliwości co do naliczeń środków na podwyżki dla pracowników Policji w roku 2020 w wysokości 6% oraz środków na wyrównanie do najniższej Krajowej określonej przez rząd na bieżący rok w kwocie 2600 zł brutto. Z tymi pismami można zapoznać się TUTAJ.

Przy okazji chcemy przypomnieć wcześniejszą informację dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Danuty HUS na posiedzeniach Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br. oraz treść odpowiedzi w przedmiocie tych wypowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanej do Przewodniczącego tej Komisji. Pismo TUTAJ.

Obydwie informacje, zarówno ta z KGP, jak i ta z MSWiA, zawierają wyliczenia sugerujące, że nie zabraknie środków na podwyżki. Cieszy nas ta informacja, jednakże deklarujemy trzymanie ręki na pulsie i monitorowanie realizacji tych wyczekiwanych przez naszą grupę zawodową podwyżek.

Liczymy również na Waszą czujność i sygnały, jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości w tym zakresie.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 14 2020 22:35:10
KONDOLENCJE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 05 2020 19:38:51
PODWYŻKI PRACOWNIKÓW POLICJI CORAZ BLIŻEJ

W dniu 3 lutego 2020 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał pisemną informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak pisma DB-W-311-41/2020) w sprawie podjętych przez naszą organizację związkową dyskusji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br.

Nadzorujące nas Ministerstwo odpowiedziało na następujące zagadnienia:

1. Sfinansowania skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do pracowników Policji.

2. Zabezpieczenia w budżecie Policji środków finansowych na pokrycie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, zagwarantowanej w § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Cytujemy za Władysławem BUDZENIEM - Dyrektorem Departamentu Budżetu, który podpisał przedmiotowe pismo z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

"Chciałbym stwierdzić, że w roku 2020 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie ma zagrożeń w zakresie pełnej realizacji, w odniesieniu do pracowników Policji, minimalnego wynagrodzenia w kwocie 2.600 zł jak i planowanych podwyżek wynagrodzeń."

W dalszej części pisma Pan Dyrektor w MSWiA złożył deklarację, iż w budżecie Policji zabezpieczone są środki na sfinansowanie 6% podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2020 roku.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po otrzymaniu tak wyczekiwanych informacji natychmiast podjął działania zmierzające do wywołania spotkania z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji celem przystąpienia do opracowania zasad podziału tych środków dla pracowników bezmnożnikowych.
Przypominamy, iż wejście w życie ustawy budżetowej na rok 2020, w której określona jest nowa, zwiększona o 6% wielkość kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, spowoduje przeliczenie wynagrodzenia tej grupy zawodowej w oparciu o indywidualnie posiadane mnożniki. Nie wymaga więc to opracowywania zasad podwyżek, jak to ma miejsce w przypadku pracowników niebędacych członkami służby cywilnej.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 04 2020 20:31:17
SIÓDMY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLSKIEJ POLICJI.

W dniu 1 lutego 2020 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Ten bal to powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Siódmy bal jest przedsięwzięciem, z którego całkowity dochód zostanie przekazany rodzinom po poległych policjantach. Dzięki hojności uczestników na balu zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych.

"...Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka..." tym cytatem Marii Dąbrowskiej otworzył bal gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK Komendant Główny Policji.
"...Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji..."

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem działalności jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, często jedynych żywicieli.

Fundacja pomaga więc kobietom, które podczas żałoby i po niej muszą samotnie zmagać się z prozą życia, umożliwiając wzajemne kontakty i wspólną terapię osób, które dotknęła tragedia straty najbliższej osoby.


"...Nie jest ważne ile posiadamy, tylko ile dzielimy się z innymi..." kierując się tą dewizą w Siódmym Charytatywnym Balu Oficerskim Polskiej Policji udział wzięły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL. W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłaciły cegiełki na Fundację, wspomagając tym jej statutową działalność polegającą głównie na:

- zapomogach materialnych i finansowych dla wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

- stypendiach i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowaniem oraz dofinansowaniem pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowaniem kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Charytatywny Bal Oficerski Polskiej Policji to przedsięwzięcie jednorazowe, odbywa się raz do roku. Informujemy jednak, że istnieje możliwość pomagania Fundacji przez cały rok. Wszystkim osobom wielkiego serca podajemy więc konto Fundacji:
PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.


Szczegółową relację z uroczystości można znaleźć TUTAJ.


Źródło tekstu: www.policja.pl oraz materiały własne

Zdjęcie: materiał własny


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 02 2020 22:37:09
INTERWENCJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Jednym z podstawowych, statutowych zadań Związku Zawodowego Pracowników Policji jest obrona godności ludzkiej, praw obywatelskich i pracowniczych pracowników Policji. Stąd nasza interwencja w sprawie pracownika Policji, wieloletniego członka związku. Zapraszamy TUTAJ. do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w tym temacie przez TVN24.

Nadmieniamy, iż Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK po sprawdzeniu naszego zgłoszenia wykazał brak tolerancji dla ludzi w szeregach Policji, którzy swoim zachowaniem naruszają godność osobistą innych współpracowników, a w szczególności swoich podwładnych.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 30 2020 12:44:08
Strona 4 z 54 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk