[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


WNIOSEK ZZPP DO MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 24 kwietnia br. Danuta HUS - Przewodnicząca KK Związku Zawodowego Pracowników Policji zwróciła się wnioskiem do Pana Mateusza MORAWIECKIEGO - Ministra Finansów w sprawie oceny wynagrodzeń nie tylko członków korpusu służby cywilnej pełniących służbę/pracę w Policji, ale również pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Pomysł napisania do Ministra Finansów narodził się po uczestnictwie naszej Przewodniczącej w dniu 12 kwietnia br. w posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Z informacji uzyskanych na tym posiedzeniu można było wysnuć wniosek, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest kompetentne w zakresie podejmowania decyzji na temat środków pozostających w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020”. Decyzyjność w tym przedmiocie ma jedynie Ministerstwo Finansów.

W związku z powyższym w przedmiotowym piśmie szczegółowo opisany został problem niskiej konkurencyjności płacowej i braku motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym zamykających wszelkie tabele płacowe w sferze budżetowej pracowników Policji zarówno członków korpusu służby cywilnej, jak i tych nie będących członkami ksc.

Zwróciliśmy tam uwagę na fakt, iż zarówno kwotowy, jak i procentowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach Policji z ostatnich lat był najniższy w porównaniu z innymi typami urzędów. Analogiczna sytuacja dotyczyła relacji wynagrodzeń pracowniczych w urzędach resortu spraw wewnętrznych. Spowodowało to, że średnie wynagrodzenie pracowników służby cywilnej w jednostkach Policji jest relatywnie - pomimo jego wzrostu - jeszcze niższe w porównaniu z innymi urzędami administracji rządowej niż w latach ubiegłych. Dowód: nawet po wzroście wynagrodzeń w roku 2017 pracownicy służby cywilnej w komendach powiatowych Policji nadal pozostają najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów, a różnica kwotowa do drugiej w kolejności od końca pozycji zajmowanej przez Oddziały Straży Granicznej wynosi ok. 270 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego, osiąganego w urzędach nienależących do resortu spraw wewnętrznych komendom powiatowym Policji brakować będzie ponad 300 zł.

Nadal więc pozostajemy najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów w Polsce. Wniosek: niestety, jesteśmy pariasami służby cywilnej, dla której pojęcia: „Sprawiedliwość - Solidarność - Antydyskryminacja w wynagradzaniu” są raczej obce.

Wyraziliśmy również dużą obawę, że w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017—2020” będziemy pomijani w systemowych podwyżkach wynagrodzeń adresowanych do administracji rządowej w najbliższych latach.

Przy okazji zwróciliśmy również uwagę Pana Ministra Finansów na problem związany z możliwością pełnego wykorzystania środków z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Dogłębna analiza zastosowanego sposobu wyliczania kwot podstawowych - zarówno dla pierwszego, jak i drugiego etapu podwyżki - pozwoliła nam na stwierdzenie, że w części środków zarezerwowanych na dodatki z tytułu wysługi lat pojawiły się oszczędności. Zwróciliśmy się więc o umożliwienie wykorzystywania (do chwili obsadzenia stanowisk) oszczędności powstałych z przebywania pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zwolnieniach lekarskich na okresowe dodatki zadaniowe i specjalne.

Kończąc pismo ZZPP wniósł o wdrożenie działań zmierzających do osiągnięcia stanu, w którym poziom środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników na rok 2018 uwzględniał będzie przede wszystkim pracowników Policji.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma oraz zamieszczonych w nich tabel. Prosimy o kliknięcie TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 27 2017 23:36:40
UPAMIĘTNIENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, przed gmachem KGP odbyły się centralne uroczystości policyjne upamiętniające tragedię przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ceremonii uczestniczyli m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz BŁASZCZAK, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, kierownictwo służb podległych MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz „Rodzina Katyńska”, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji - na czele delegacji ZZ Pracowników Policji stanęła Przewodnicząca KK ZZPP Danuta HUS. W uroczystościach wzięli również udział potomkowie pomordowanych na Wschodzie policjantów.


Minister Mariusz BŁASZCZAK wyraził zadowolenie, że współcześni policjanci kultywują pamięć o swych przodkach, którzy zostali bestialsko zamordowani w kwietniu 1940 roku. - To właściwa droga do budowy etosu policyjnej służby – podkreślił.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK przypomniał pokrótce historię zbrodni katyńskiej. - Oddając hołd wszystkim jej ofiarom – powiedział –"...należy pamiętać o ponad 22 tys. polskich obywateli zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, w tym oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Straży Granicznej, Straży Więziennej, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza oraz kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej..."

Złożenie wieńców i wiązanek zakończyło uroczystości przed obeliskiem poświęconym poległym policjantom. Kontynuowano je w obiekcie KGP przy ul. Orkana 14, gdzie przygotowano trzy nw. okolicznościowe wystawy pod wspólnym tytułem „77 lat Wspólnej Pamięci”:

- Ekspozycja Muzeum Katyńskiego zatytułowana ”Dowody winy – dowody prawdy” ukazała relikwie wydobyte z dołów śmierci w Miednoje i innych miejsc spoczynku policjantów pomordowanych wiosną 1940 roku;

- Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprezentowała wystawę edukacyjną „Miednoje – policyjny Katyń”, składającą się z 23 plansz z fotografiami archiwalnymi polskich oficerów i policjantów;

- „Polskie więziennictwo 1919-1945” to tytuł wystawy przygotowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Ekspozycja ukazuje historię powstania i organizacji służby w okresie międzywojennym oraz okupacji hitlerowskiej, wraz z represjami okupanta wobec więzienników.


Zaproszeni goście, wśród których znalazła się również nasza delegatka - nowowybrana Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji Dorota GIELECIŃSKA, mieli również okazję obejrzenia jeszcze jednej wystawy, zatytułowanej „Policja Państwowa 1919-1939”, przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP wraz z Narodowym Archiwum Cyfrowym, która stała się niejako klamrą historyczną dla wydarzeń związanych z obchodami Zbrodni Katyńskiej 1940 roku.

Uzupełnieniem przedsięwzięć ekspozycyjnych była projekcja filmu poświęconego Policji Państwowej na Wschodnich Kresach RP.


Źródło: www.policja.pl (Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/ mw/ foto: Marek Krupa Gabinet KGP, Andrzej Mitura Policja 997).
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 25 2017 23:11:52
POSIEDZENIE CENTRALNEJ KOMISJI FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU
W dniu 05 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Centralnej Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU, w którym zgodnie z zapisami Regulaminu udział wzięli członkowie desygnowani przez organizacje związkowe oraz Komendanta Głównego Policji. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Zgodnie z wolą większości zebranych przewodniczącym Komisji został kol. Benedykt NOWAK – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, a wiceprzewodniczącą Komisji została nasza przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji – Danuta HUS.

Komisja na swym posiedzeniu przyjęła założenia porządkujące jej pracę oraz zwróciła uwagę na kontrowersyjne zapisy „Umowy prewencyjnej” z dnia 27 września 2016 roku.

Z pismem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia wystosowanym przez kol. Benedykta NOWAKA - nowowybranego przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w Warszawie adresowanym do Wojewódzkich i Szkolnych Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU można zapoznać się TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 18 2017 22:23:35
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 14 2017 18:54:40
SPRAWIEDLIWOŚĆ - SOLIDARNOŚĆ - ANTYDYSKRYMINACJA W WYNAGRADZANIU PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo do Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO - Szefa Służby Cywilnej (pismo TUTAJ), w którym odniosła się do treści zamieszczonych w "Sprawozdaniu o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku". Analiza tego dokumentu w zestawieniu z danymi z analogicznych sprawozdań z lat ubiegłych pozwoliła naszej organizacji związkowej na wysnucie bardzo interesujących i niepokojących wniosków.

W roku ubiegłym wzrosty wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej odbywały się poprzez dokonanie zwiększenia limitów środków na wynagrodzenia u poszczególnych dysponentów budżetowych. Pomimo, że w 2016 roku średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kwota bazowa pozostały na niezmienionym poziomie Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu na wynagrodzenia m.in. członków korpusu służby cywilnej dodatkowej puli środków, co znalazło ostatecznie odzwierciedlenie w limitach ujętych w ustawie budżetowej. Przełożyło się to także na wzrost limitu środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach Policji względem 2015 roku.

Dane na ten temat zostały zebrane w tabeli zamieszczonej w piśmie, która bezwzględnie pokazuje, że zarówno kwotowy, jak i procentowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach Policji był najniższy w porównaniu z innymi typami urzędów. Analogiczna sytuacja dotyczy relacji wynagrodzeń pracowniczych w urzędach resortu spraw wewnętrznych.

Wzrost limitu środków na wynagrodzenia u poszczególnych dysponentów budżetowych ma miejsce także w 2017 roku - również przy niezmienionej kwocie bazowej oraz wskaźniku wzrostu wynagrodzeń. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w przypadku całego korpusu wynieść ma 2,2%. W przypadku członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach Policji limit środków na wynagrodzenia określony w ustawie budżetowej na 2017 roku związany jest z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020”. Wynika stąd, że zrealizowana obecnie podwyżka wynagrodzeń pracowników Policji może być tylko minimalnie wyższa niż w innych urzędach. Matematyka jako królowa nauk jest nieubłagana i obnaża krytyczną sytuację finansową pracowników Policji nie dając nawet cienia nadziei na budowanie konkurencyjności wynagrodzeń: po wzroście wynagrodzeń w roku 2017 pracownicy służby cywilnej w komendach powiatowych Policji nadal pozostają najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów, a różnica kwotowa do drugiej w kolejności od końca pozycji zajmowanej przez Oddziały Straży Granicznej wynosi ok. 270 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego, osiąganego w urzędach nienależących do resortu spraw wewnętrznych komendom powiatowym Policji brakować będzie ponad 300 zł.

Pomimo wzrostu wynagrodzeń nadal pozostajemy najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów w Polsce. Jesteśmy więc pariasami służby cywilnej, dla której pojęcia: „Sprawiedliwość - Solidarność - Antydyskryminacja w wynagradzaniu” są raczej obce.

Z dużą niecierpliwością i zaciekawieniem oczekujemy więc na realizację jednego z głównych priorytetów Szefa Służby Cywilnej na 2017 rok jakim jest poprawa konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej. Wyrażamy jednak dużą obawę, że w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017—2020” będziemy pomijani w systemowych podwyżkach wynagrodzeń w kolejnych latach, na co nie wyrażamy zgody.

Efektem powyższej analizy jest wniosek Związku Zawodowego Pracowników Policji skierowany do Ministra Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO o podjęcie wspólnych intensywnych działań zmierzających do tego, by poziom środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników na rok 2018 uwzględniał przede wszystkim pracowników naszego resortu. Podkreśliliśmy, że niezbędne tu jest systemowe podejście do modernizacji administracji rządowej z uwzględnieniem szczególnej sytuacji płacowej pracowników Policji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 11 2017 22:13:00
SPRAWOZDANIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA ROK 2016

Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBANSKI przekazał (31 marca br.) na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty SZYDŁO "Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku”.

W sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej przedstawił nie tylko najnowsze dane i trendy, ale także scharakteryzował sytuację korpusu służby cywilnej oraz plany na kolejny rok.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć 2016 roku minister DOWIAT-URBAŃSKI uznał m.in. poprawę sytuacji płacowej najmniej zarabiających członków korpusu służby cywilnej. Pozytywną informacją są także dane o wzroście zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Szef Służby Cywilnej zwraca jednak uwagę m.in. na niepokojący trend związany ze spadkiem zatrudnienia osób młodych (do 30 roku życia).

Głownymi priorytetami Szefa Służby Cywilnej na 2017 rok są:


- poprawa konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej,
- modernizacja zarządzania służbą cywilną.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy może je przyjąć lub odrzucić. Sprawozdanie jest opiniowane przez Radę Służby Publicznej - działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy.

Polecamy rzetelne zapoznanie się z dokumentem oraz załącznikami zamieszczonymi poniżej:

- Sprawozdanie SSC za rok 2016 - format pdf TUTAJ,

- Zał. nr 1 - zatrudnienie i wynagrodzenia - TUTAJ,

- Zał. nr 2 - środki na finansowanie służby cywilej - TUTAJ,

- Zał. nr 3 - poprawa sytuacji płacowej najmniej zarabiających członków korpusu -TUTAJ,

- Zał. nr 4 - pierwsza ocena - TUTAJ,

- Zał. nr 5 - analiza danych statystycznych dot. urzędników mianowanych - TUTAJ,

- Zał. nr 6 - oceny okresowe - TUTAJ,

- Zał. nr 7 - stopnie służbowe - TUTAJ,

- Zał. nr 8 - godziny nadliczbowe - TUTAJ,

- Zał. nr 9 - postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne - TUTAJ,

- Zał. nr 10 - inne istotne zadania - TUTAJ.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 08 2017 22:23:19
DNI WOLNE OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Beata KEMPA, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - można z nim zapoznać się TUTAJ.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej oraz terenowej. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 01 2017 10:31:03
KOLEJNY POMYSŁ ZZPP NA ŚRODKI MODERNIZACYJNE

W dniu 29 marca br. Joanna STEC-TRZPIL - V-ce Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystąpiła z pismem do Pana Ministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO z prośbą o rozstrzygnięcie istotnego problemu dot. wykorzystania środków z „Programu modernizacji Policji (… )” naliczonych na wakujące stanowiska pracownicze oraz z oszczędności powstałych w wyniku przebywania pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zwolnieniach lekarskich.

W piśmie tym, z którym można zapoznać się TUTAJ, V-ce Przewodnicząca zwróciła się z prośbą rozpatrzenia propozycji Związku Zawodowego Pracowników Policji zawartej w stanowisku z dnia 25 stycznia br., gdzie oprócz potwierdzenia uzgodnionego kierunku rozdysponowania środków z „Programu modernizacji (… )” w relacji 90% kwoty - podwyżka obligatoryjna i 10% - podwyżka fakultatywna dla najniżej wynagradzanych pracowników Policji, złożyliśmy propozycję, by środki finansowe przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń na wakujących stanowiskach oraz dla osób uprawnionych do urlopu wychowawczego i korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy, mogły być wykorzystywane (do chwili obsadzenia tych stanowisk) na okresowe dodatki zadaniowe i specjalne.

W celu racjonalnego wykorzystania wskazanych wyżej środków nasza organizacja związkowa zadeklarowała otwartość na dialog i gotowość do podjęcia działań wspólnie ze stroną służbową dla dobra pracowników Policji i całej formacji.

Propozycja wydatkowania środków na okresowe dodatki zadaniowe i specjalne została uzasadniona przez ZZPP stwierdzeniem, iż umożliwiając dodatkowe wynagradzanie pracowników realizujących zadania przypisane do nieobsadzonych w danej chwili stanowisk idealnie wpisujemy się w założenia ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” dedykującej środki na podwyżki dla pracowników Policji na stworzenie polityki budowania konkurencyjności wynagrodzeń pracowników naszego resortu.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 30 2017 23:57:57
III ETAP PODWYŻEK

Analiza przeprowadzona przez naszą organizację związkową dot. zaprezentowanego przez Biuro Finansów KGP sposobu wyliczania kwot podstawowych, zarówno dla pierwszego, jak i drugiego etapu podwyżek dla pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” - pozwoliła na stwierdzenie, że w części środków zarezerwowanych na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat występują oszczędności - wstępnie szacowane przez ZZPP w skali kraju na ok. 190 tyś. zł miesięcznie.

W dniu 02 marca 2017 roku Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo do nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji z prośbą o podjęcie przez stronę służbową działań w celu dokonania wyliczeń wielkości zaoszczędzonych środków po zrealizowaniu I i II etapu podwyżki. Jednocześnie zasugerowała, aby środki te trafiły do jednostek organizacyjnych Policji, w których nastąpiły oszczędności wynikające z różnicy między rzeczywistym i maksymalnym (dwudziestoletnim) stażem pracy uprawniającym do podwyższenia wynagrodzenia. Z pismem tym można ponownie zapoznać się TUTAJ.

Efektem naszego pisma jest polecenie wydane przez nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji dot. dokonania szacunków poziomu występujących oszczędności wynikających z różnicy pomiędzy wielkością zarezerwowanych środków z "Programu modernizacji" na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat na poziomie 20%, a rzeczywistą wysługą występującą w poszczególnych garnizonach zwiększoną o 1% (odpowiednio 1 rok), uwzględniającą zmiany jakie nastąpią w ciągu bieżącego roku.

W piśmie Pana Generała z dnia 23 marca br. (TUTAJ) jest wskazanie, że oszacowane oszczędności należy wydatkować w ramach kontynuacji etapu II podwyżek w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

To powód do dużej satysfakcji naszej organizacji związkowej, gdyż jesteśmy jedynym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników Policji, który dostrzegając możliwość wystąpienia oszczędności finansowych w ramach "Programu modernizacji" stanął na straży tych środków i zawnioskował o wydatkowanie każdej pozostającej "złotówki" na wzrost wynagrodzeń najniżej zarabiającej grupy zawodowej spośród wszystkich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również najniżej wynagradzanej w służbie cywilnej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 26 2017 23:07:11
NOWY ZARZĄD ZZPP W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W dniu 23 marca 2017 r. w Komendzie Głównej Policji na ulicy Puławskiej w Warszawie odbyły się obrady wyborcze z członkami Tymczasowego Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji. Z tym też dniem zakończył swoją działalność Tymczasowy Zarząd, a rozpoczął Zarząd KGP ZZPP.

Do poprowadzenia obrad zostali zaproszeni: kol. Józef ĆWIKLIŃSKI i Joanna STEC-TRZPIL piastujący funkcje wiceprzewodniczących Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Przedstawiciele władz krajowych biorący udział w obradach zapoznali wyborców z działaniami podejmowanymi przez Związek na szczeblu krajowym. Przybliżyli najistotniejsze problemy, które obecnie są poruszane podczas prac komisji i zespołów szczebla centralnego, w tym m.in. starania ZZPP zmierzające do pozyskania kolejnych środków na podwyższanie wynagrodzeń pracowników Policji.
Uzasadnili również potrzebę udziału organizacji związkowych w tworzeniu przepisów wewnętrznych - regulujących prawa i obowiązki pracownicze oraz podkreślali istotne znaczenie współpracy kierownictwa służbowego z organizacją związkową. Zaakcentowali również rolę organizacji związkowej w zakresie ochrony interesów pracowniczych, kształtowaniu stosunków międzyludzkich (kolektywnych działań pracowniczych) oraz tożsamości organizacyjnej.


Poniżej przedstawiamy wyłonione w trakcie wyborów nowe władze Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, które będą reprezentować swych członków wobec Kierownictwa służbowego w okresie trwania rozpoczynającej się kadencji: 2017 – 2021 r.

Funkcję Przewodniczącej Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP objęła Kol. Dorota GIELECIŃSKA.
Wiceprzewodniczącymi Zarządu zostały: Agnieszka GÓRALSKA, Anna ZAJĄC oraz Joanna ROSICKA.
Stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika powierzono odpowiednio Piotrowi BORYSIUKOWI oraz Wiesławie BIERNACIK.


Na okres nadchodzącej kadencji Delegaci wybrali również funkcje kontrolne w Komisji Rewizyjnej KGP w osobach: Michał DWORZYŃSKI - przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji Beata BIESIADECKA i Anna KUTYŁA.

Zarząd Komendy Głównej Policji ZZPP podczas Krajowego Zjazdu Delegatów reprezentować będą Dorota GIELECIŃSKA oraz Wiesława BIERNACIK.

Wybranemu Zarządowi gorąco gratulujemy i życzymy sił oraz nieustającej pasji w wykonywaniu tej trudnej i nie zawsze wdzięcznej pracy jaka stoi przed działaczami związkowymi.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 24 2017 22:52:42
ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE WYNAGRODZENIA
Początek marca br. przyniósł ze sobą wprowadzenie w życie dwóch zmian do rozporządzeń określających zasady wynagradzania pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania:

- w dniu 2 marca w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 455 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek - treść rozp. TUTAJ,

- w dniu 6 marca w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 483 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji - treść rozp. TUTAJ.

Przypominamy, że inicjatorem opublikowanych zmian była nasza organizacja związkowa: Związek Zawodowy Pracowników Policji, więc wejście w życie tych rozporządzeń i umieszczonych w nich - zmienionych zgodnie z naszą prośbą i oczekiwaniami - progów w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników bezmnożnikowych m.in. Policji oraz szkół policyjnych uważamy za swój wielki sukces. Dzięki podwyższeniu progów wynagrodzeń w poszczególnych grupach zaszeregowania możliwe stało się rozpoczęcie prac nad planowaniem i długofalowym budowaniem strategii wynagrodzeń w ramach organizacji jaką jest polska Policja.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2017 00:00:40
Strona 4 z 32 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk