[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ODPRAWA ROCZNA GARNIZONU ŚLĄSKIEGO - 17.01.2018 R.
W rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę śląskiej Policji w 2017 roku, w której wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Odprawa była również okazją do uroczystego przekazania komendantom trzech jednostek, które osiągnęły najlepsze wyniki, kluczyków do nowych radiowozów.


Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI wraz ze swoimi zastępcami.

Na wstępie Generał przywitał przybyłych gości - Wicewojewodę Śląskiego Mariusza TREPKĘ, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława SZYMCZYKA, Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego Zbigniewa GIEMZĘ, Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach Rafała STANISŁAWSKIEGO, przedstawicieli prokuratur oraz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu Policji. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej oraz Alicja ZAJĄC - Przewodnicząca Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Na odprawie przedstawione zostało podsumowanie 2017 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI zwrócił uwagę na znaczny spadek ilości przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. W minionym roku odnotowano ich prawie 6,5 tysiąca mniej. Generał docenił pracę śląskich policjantów, którzy wykryli znacznie więcej przestępstw gospodarczych, korupcyjnych i narkotykowych. Omówiono również wyzwania, które stoją przed śląską Policją w roku 2018.

Tuż po prezentacji komendantom trzech jednostek, które w ubiegłym roku osiągnęły najlepsze wyniki pracy, wręczone zostały kluczyki do nowych radiowozów. Wyróżnione zostały: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Śląski Mariusz TREPKA, który podziękował kierownictwu garnizonu śląskiej Policji za dotychczasową współpracę.


Na odprawie głos zabrała również nasza przedstawicielka kol. Danuta HUS, która przypomniała, że:

- głównym problemem z jakim boryka się garnizon śląski to niedoetatowanie w zakresie stanowisk pracowniczych. Stosując najbardziej czytelny przelicznik czyli ilość funkcjonariuszy przypadający na 1 pracownika, to Śląsk w skali kraju wygląda najgorzej. W garnizonie śląskim przypada 6,12 funkcjonariuszy na 1 etat pracowniczy. W kraju średnia to 4 etaty policyjne na 1 etat pracownika Policji. W ubiegłym roku przybyło 1000 etatów funkcjonariuszy, a w ślad za tym nie poszedł ani jeden etat cywilny. Nie powinno się dodawać, że nowe etaty policyjne to dodatkowe obciążenie pracą pracowników Policji;

- drugim problemem są najniższe zarobki w porównaniu z resztą kraju - dotyczy to przede wszystkim KMP/KPP. W jednostkach powiatowych i miejskich Policji wynagrodzenia w KSC do dnia dzisiejszego, nawet po podwyżkach, nie osiągnęły średniej 3000 zł brutto. W całej wojewódzkiej i powiatowej administracji zespolonej wynagrodzenia pracowników KMP/KPP są najniższe i odbiegają średnio od innych urzędów ok. 1000 zł. Jak wynika z danych Szefa Służby Cywilnej również pracownicy pozostałych śląskich urzędów w porównaniu do kraju zarabiają najmniej. Dlatego nasza Przewodnicząca zgłasiła apel do Wicewojewody obecnego na naradzie, by zawalczył o Śląsk poprzez posłów i senatorów również w tym temacie;

- ponadto Danuta HUS zgłosiła apel do komendantów miejskich i powiatowych, by ta tak bardzo odpowiedzialna i wymagająca szerokiej wiedzy i kompetencji praca odbywała się w przyjaznej atmosferze i godnych warunkach. By kadra kierownicza poczyniła należyte starania w kierunku integracji środowiska policyjnego. Nasz związek zadeklarował przy tym wszelką pomoc.

Na zakończenie Danuta HUS podziękowała Panu Komendantowi Głównemu Policji za wytyczne w sprawie naliczeń w związku z "ustawą modernizacyjną" gdzie zaznaczono rolę związków zawodowych w ustalaniu zasad podziału środków na podwyżki. Dziękowała za wspaniałą współpracę oraz życzyła, by nadal piastował to stanowisko, bo to daje rękojmę dalszej współpracy na tak wysokim poziomie.
Podziękowania od naszej Przewodniczącej otrzymał również Komendant Wojewódzki Policji: za współpracę, za zawsze znajdowany w swoim napiętym grafiku czas dla związków oraz za reagowanie na bieżąco na nasze oczekiwania i zgłaszane wnioski.

Podsumowując wystąpienia, wyniki pracy śląskiego garnizonu Policji ocenił Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK. Szef polskich policjantów zwrócił uwagę na istotę zmiany funkcjonowania Policji, poprzez wdrożenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem jest faktyczne zbliżenie policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Generał wyróżnił śląski garnizon, który był inicjatorem tych pozytywnych zmian i w którym prowadzony był pilotaż programu. Nadinsp. Jarosław SZYMCZYK zaznaczył, że priorytetową sprawą dla Policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.

Na zakończenie, zgromadzeni powstali i w milczeniu oddali cześć policjantom, którzy w minionym roku oddali swe życie na służbie.


Źródło: www.slaska.policja.gov.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 22 2018 01:48:19
JESZCZE SŁÓW KILKA O NARADZIE KADRY KIEROWNICZEJ W SZCZYTNIE
Odbywają się już narady roczne w poszczególnych komendach Policji w całym kraju, a my postanowiliśmy powrócić jeszcze do narady kadry kierowniczej polskiej Policji, która miała miejsce w dniach 8-9 stycznia 2018 roku w WSPol w Szczytnie. Ogólne informacje podawane do powszechnej wiadomości na tematy poruszone na naradzie w ogóle nie odnosiły się do tematyki związanej z pracownikami Policji. Dlatego dzięki reprezentantkom naszej organizacji biorącym udział w naradzie informujemy, iż podczas pierwszego dnia nadinsp. Helena MICHALAK - Zastępca Komendanta Głównego Policji podsumowała rok 2017 i przedstawiła plany na rok 2018 w zakresie zagadnień związanych z logistyką Policji.
Poniżej przedstawiamy kilka slajdów z prezentacji Pani Generał, w których zawarte zostały informacje na temat pracowników Policji.

Natomiast drugiego dnia narady nasza Przewodnicząca Danuta HUS dwukrotnie zabierala głos, w tym:

- wyraziła prośbę o to, by wspólnymi siłami: kierownictwa KGP i związków zawodowych, dążono do zwiększania ilości etatów pracowniczych adekwatnie do wzrostu liczby etatów policyjnych;

- zaapelowała do wszystkich uczestniczących w naradzie komendantów o kształtowanie prawidłowej współpracy z przedstawicielami organizacji związkowych. Przypomniała, iż przewodniczący są łącznikami pomiędzy pracownikami a kierownictwem, którzy doskonale orientują się w problemach i bolączkach dotykających środowisko pracownicze. Umieją też przedstawić oczekiwania pracowników związane z wykonywaną pracą, zgłosić pomysły na usprawnienie tej pracy, eliminowanie błędnych procedur czy poprawienie atmosfery pracy. Tylko dobra współpraca, częste rozmowy na linii kierownictwo - związki zawodowe, mogą zapobiec wielu konfliktom wśród załogi oraz rozwiązać szybko, w miarę możliwości, powstałe problemy nie dopuszczając do powstawania mobbingu. Dobrą praktyką jest więc uczestniczenie przedstawiciela związkowego w naradach i odprawach kierownictwa każdego szczebla. To właśnie na takich naradach wspólnymi siłami można wypracować konstruktywne rozwiązania w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki;

- podziękowała również nadinsp. Jarosławowi SZYMCZYKOWI - Komendantowi Głównemu Policji za dobrą współpracę w 2017 roku, zwłaszcza w zakresie podwyżek płac oraz za decyzję - zainicjowaną naszym wnioskiem - w kwestii przyznania dwóch tysięcy nagród po 500,- zł wypłaconych z okazji „Święta Policji” oraz „Święta Służby Cywilnej”;

- podziękowała również nadinsp. Helenie MICHALAK – za współpracę i cierpliwość w udzielaniu informacji na temat stanu środków finansowych z „Programu modernizacji Policji (...)”, gdy podjęliśmy się monitorowania każdej "złotówki" przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń pracowniczych. Założeniem ZZPP było i pozostaje nadal czuwanie nad tymi środkami w celu przeznaczenia ich w pełnej wysokości na wynagrodzenia pracowników Policji, nigdy na inne cele;

- podziękowania usłyszał również dr Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi za wspaniałą współpracę, anielską cierpliwość i konstruktywną pomoc.

Komendant Główny Policji odnosząc się do wypowiedzi naszej związkowej koleżanki wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem pracowników Policji, podziękował za rok wytężonej pracy i stwierdził, że nie wyobraża sobie funkcjonowania Policji bez pracowników. Zadeklarował również, iż zrobi ile tylko będzie w jego mocy, by poprawić sytuację płacową i etatową tej grupy pracowniczej.

Polecił również uczestniczącym w naradzie komendantom z jednostek Policji z całego kraju zapewnienie odpowiedniego poziomu współpracy na linii kierownictwo - związek zawodowy i budowanie wspólnego, spójnego środowiska policyjnego wykonującego ustawowe zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 18 2018 23:49:40
CZY DODATEK STAŻOWY ZOSTANIE WYŁĄCZONY ZE SKŁADNIKÓW MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA?
Nie od dzisiaj wiadomo, że do najniższego wynagrodzenia pracodawca wlicza pracownikom dodatek za wysługę lat pracy oraz inne dodatki, jakie są przewidziane w umowie o pracę. W ten sposób osoba pracująca np. 10, 15, 25 lat otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak osoba, która dopiero rozpoczyna po raz pierwszy pracę.

Stanisław SZWED - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847) przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Wyjątek stanowią tutaj jedynie składniki wymienione w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Ustalona na warunkach określonych w ww. ustawie kwota minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wysokości wynagrodzenia przysługującą każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, a także składników wynagrodzenia, sytemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Dla przypomnienia dodemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku wysokość tego minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2100,- zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18088, podkreśla, że zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych.

Ministerstwo dostrzega potrzebę modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia. Podkreśla, że na skalę problemu wskazują liczne postulaty dokonania zmian kierowane przez obywateli, parlamentarzystów i związki zawodowe. Zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę są rozważane, ale jak podkreśla MRPiPS, analizując różne warianty takiego rozwiązania należy wziąć pod uwagę m.in. obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy. Ze względu na systemowy charakter oraz możliwe znaczące skutki finansowe, dokonanie zmian powinno odbywać się więc w sposób stopniowy i wyważony. Ostatnie takie wyłączenie nastąpiło od 1 stycznia 2017 roku, kiedy to z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączono dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 17 2018 23:31:26
GRATULACJE DLA NOWEGO MINISTRA SWiA
TUTAJ zamieszczamy list gratulacyjny skierowany przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zaodowego Pracowników Policji na ręce Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO powołanego przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W liście tym inicjujemy spotkanie z Panem Ministrem celem przybliżenia problematyki związanej ze środowiskiem pracowników Policji oraz wypracowaniem zasad współpracy.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 16 2018 16:54:00
POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZE ZWIĄZKAMI DZIAŁAJĄCYMI W KGP
W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. Sygnatariuszem z Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji była kol. Dorota GIELECIŃSKA.


Zarząd naszej organizacji związkowej w Komendzie Głównej Policji powstał w marcu ubiegłego roku, a dotychczasowe, obowiązujące porozumienie Komendanta Głównego Policji ze związkami zrzeszającymi pracowników KGP było podpisane jeszcze w 2015 roku. Zabiegaliśmy więc o podpisanie nowego porozumienia, w którym stroną byłby również nasz nowy zarząd, który z miesiąca na miesiąc zdobywa coraz większą ilość zwolenników, a tym samym ma stale wzrastającą ilość członków zapisujących się do naszej organizacji.


Dla przypomnienia informujemy, iż celem porozumienia jest wypracowanie wzajemnej współpracy opierającej sie na uzgodnieniach i pozyskiwaniu stanowisk oraz opinii Zarządów organizacji związkowych oraz wypracowywaniu "dobrych praktyk". To co już w praktyce zaczęliśmy realizować poprzez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów pracowników KGP, a także poprzez możliwość wpływania na prowadzoną przez stronę służbową politykę kadrowo-finansową zostało więc uformione w postaci tak prestiżowego dokumentu jakim jest porozumienie o współpracy.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią porozumienia TUTAJ, które finalnie podpisał nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 11 2018 23:00:31
ZMIANA NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 9 stycznia 2018 roku Joachim BRUDZIŃSKI, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowego szefa MSWiA wprowadził do ministerstwa Mariusz BŁASZCZAK, który objął stanowisko Ministra Obrony Narodowej.


Nowy szef MSWiA urodził się 4 lutego 1968 r. Ukończył Szkołę Sportów Letnich im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu, a także Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, gdzie zdobył zawód technika nawigatora. Jest również absolwentem studiów politologicznych oraz Międzywydziałowego Instytutu Wiedzy Humanistycznej w Uniwersytecie Szczecińskim. Tam też ukończył podyplomowe studia pedagogiczne. Był również stypendystą programu „Summer University” organizowanego przez Uniwersytet w Umeå (Szwecja). Uczęszczał na seminarium doktorskie prowadzone przez prof. zw. dra hab. Wiesława Burgera w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie otworzył przewód doktorski w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem zainteresowań badawczych były zagadnienia związane z powstaniem administracji oraz gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970. Prowadził zajęcia i wykłady w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz Policealnym Studium Administracji w Szczecinie.

W trakcie nauki i studiów pływał na statkach handlowych i rybackich, zarówno polskich jak i zagranicznych armatorów. Podczas studiów działał w duszpasterstwie akademickim Ojców Jezuitów. Był animatorem kultury studenckiej w Szczecinie. Jednocześnie współpracował z Polskim Radiem Szczecin, gdzie przygotowywał materiały reporterskie poświęcone problematyce gospodarki morskiej. Założył Morskie Centrum Informacji Zawodowej zajmujące się podnoszeniem kwalifikacji językowych polskich marynarzy i rybaków. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W 1991 r. będąc studentem politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, włączył się w kampanię wyborczą Porozumienia Centrum, w tym samym roku został też członkiem tej partii. W sierpniu 2002 r. został wybrany Prezesem Zarządu Regionalnego PiS. W 2005 r. startował do Sejmu jako lider listy zachodniopomorskiej.

Wypełnia mandat poselski w Sejmie RP V, VI, VII oraz VIII kadencji. Współpomysłodawca oraz jeden z twórców powołanego w czasie trwania Sejmu V kadencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pracował w sejmowych Komisjach Infrastruktury oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W 2006 r. został powołany na funkcję Sekretarza Generalnego PiS oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Od 10 października 2009 r. wypełnia obowiązki przewodniczącego Komitetu Wykonawczego tej partii.

12 listopada 2015 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu VIII kadencji. 9 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Źródło: mswia.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 10 2018 22:57:34
NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLSKIEJ POLICJI - WSPOL SZCZYTNO 8-9.01.2018 R.
W Wyższej Szkole Policji trwa narada roczna kierownictwa MSWiA: Mariusza BŁASZCZAKA i Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownicta polskiej Policji. Głównym tematem jest podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział bierze nadinsp. Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi, pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.


Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentują: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej i Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji.

Zdaniem ministra Mariusza BŁASZCZAKA w Polsce bezpiecznie mogą się czuć zarówno Polacy, jak i osoby odwiedzające nasz kraj.


O uspołecznianiu działań Policji w 2017 roku mówił także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK, który stwierdził, że według statystyk rok 2017 pod względem przestępczości kryminalnej był najbezpieczniejszy na przestrzeni ostatnich 27 lat. Ponadto w porównaniu do 2016 r. bezpieczniej było też na drogach - zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.


- "...Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale ten sukces nie zwalnia nas z kontynuowania wytężonej pracy. W tej dziedzinie nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Liczba ofiar wypadków drogowych nigdy nie jest wystarczającą niska..." - ocenił nadinsp. Jarosław SZYMCZYK.


Wiceminister Jarosław ZIELIŃSKI w swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do wakatów podkreślając, że nie zapewnią one bezpieczeństwa. Przypomniał, że nie po to czyniono starania, by zwiększyć stan etatowy Policji o 1000 by pozostały one niewykorzystane.
- "...Ich zapełnienie jest jednym z waszych najważniejszych zadań. Jego realizji w 2018 r. będziemy się bardzo wnikliwie przyglądać..." - podkreślał J. ZIELIŃSKI.


Mówiąc o planach na rok 2018 Minister Mariusz BŁASZCZAK zapowiedział, że będzie to rok kontynuacji. Kontynuowany będzie Program Modernizacji Policji, programy uspołeczniające działania Policji w tym te związane ze służbą dzielnicowych, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i odtwarzaniem posterunków. W całej Polsce zostaną wprowadzone do użytku kamery noszone przez policjantów na mundurze.


Źródło: policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 08 2018 20:35:45
ZATRUDNIENIE NA DOBRYCH WARUNKACH - TEMATEM EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Liderzy organizacji związkowych z całej Europy na spotkaniu w Brukseli potwierdzili swoje zobowiązanie do walki o dobre formy zatrudnienia dla pracowników i zgodzili się, że tworzenie takich miejsc pracy musi stać się priorytetem dla europejskiej polityki gospodarczej.

Wysokie bezrobocie, niski poziom inwestycji, wzrost zatrudnienia na platformach cyfrowych, niskiej jakości stanowiska pracy w usługach on-line prowadzą do tworzenia źle płatnych stanowisk, poczucia zagrożenia i braku bezpieczeństwa pracowników.

„Pracodawcy uzyskali korzyści w czasie kryzysu oferując pracę za niskie wynagrodzenia i na gorszych warunkach” – mówi zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ Katja Lehto-Komulainen i dodaje: „dzisiaj gospodarki europejska wraca na dobre tory, więc kreatorzy polityki powinni zająć się sprawą zatrudniania ludzi na dobrych warunkach. Musimy w końcu porzucić tą chorą ideę, że lepsza jest jakakolwiek praca niż żadna. Praca ma zapewniać człowiekowi dobre życie i godność. Złej jakości zatrudnienie rzutuje dalej niż tylko na miejsce pracy. Dobra praca generuje aktywność i wysoką produktywność, co jest dokładnie tym, czego Europa potrzebuje i do czego aspiruje. Dobrej jakości zatrudnienie jest dobre dla konkurencji, innowacji i oczekiwań nowoczesnej gospodarki.
Wszystkie dane z wielu badań w Unii Europejskiej pokazują, że silne gospodarki są powiązane z wysokiej jakości warunkami pracy”.


Ktoś zapyta: co to jest zatrudnienie wysokiej jakości? Liderzy związkowi przyjęli w Brukseli definicję tego pojęcia, która powinna być przydatna dla wszystkich unijnych instytucji i polityków zajmujących się gospodarką.

Na dobrej jakości zatrudnienie składają się:

– dobre pensje,

– bezpieczeństwo zatrudnienia,

– możliwość kształcenia się przez całe życie,

– bezpieczne i zdrowe stanowisko pracy,

– rozsądny czas pracy,

– związkowa reprezentacja w miejscu pracy.

EKZZ będzie zabiegać, by ta definicja jak i wszystkie inne sprawy związane z promocją dobrej jakości form zatrudnienia w Europie znalazły swój wymiar przy wdrażaniu w życie postanowień wynikających z przyjętego Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, w debatach na temat cyfryzacji, tworzeniu platform cyfrowych i przyszłości rynków pracy.Źródło: www.fzz.org.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 03 2018 22:50:12
NOWE KURSY E-LERNINGOWE NA PLATFORMIE KPRM

W ostatnim dniu roboczym grudnia ubiegłego roku na platformie e-lerningowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały udostępnione kursy e-learningowe „Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” oraz „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”.

Materiały szkoleniowe do kursów e-learningowych opracowała Agata SPAŁA, która jako jeden z trenerów szkoliła członków korpusu z zakresu dostępności usług. Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku i listopadzie w Warszawie oraz pozostałych miastach wojewódzkich przeszkolonych zostało 263 osoby. Zainteresowanie kursami było zdecydowanie większe. W celu umożliwienia skorzystania z kursów większej ilości zainteresowanych osób KPRM wprowadził rozwiązanie związane z e-lerningiem.

Proponowane kursy służą uwrażliwieniu urzędników na indywidualne potrzeby obywateli, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności:

- „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” to kurs skierowany przede wszystkim do osób, które bezpośrednio obsługują klientów w urzędzie, a także tych, które organizują i nadzorują proces obsługi;

- "Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” to kurs szczególnie przydatny dla osób, które projektują polityki publiczne i odpowiadają za ich realizację.

Zachęcamy, aby podnosić kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu kursu wygenerować certyfikat i przekazać go do komórki kadrowej w swojej komendzie.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 02 2018 22:23:30
ŻYCZENIA NOWOROCZNE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 30 2017 21:35:07
JUŻ WKRÓTCE DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD PRACY
Początek 2018 r. przynosi pracownikom jeden dodatkowy dzień wolny. Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada bowiem w sobotę. To oznacza, że pracodawca musi za ten dzień udzielić pracownikom wolnego.

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2018 r. mamy tylko jedno takie święto: Trzech Króli, 6 stycznia.

Wskazana zasada obowiązuje od 8.10.2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. (sygn. akt K 27/11). Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny bądź następować po nim. Co istotne, zasadniczo termin tego wolnego ustala pracodawca, nie wybiera go samodzielnie pracownik. Jeśli jednak pracodawca nie chce narzucać terminu dnia wolnego, to może przychylić się do propozycji pracowników.

Ważne!

Prawo do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego nie dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli w firmie zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota nie jest dniem wolnym, przyznanie dodatkowego wolnego będzie zależało od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym pracownicy przekroczą ustalony na ten okres wymiar czasu pracy.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 28 2017 21:58:14
Strona 12 z 46 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk