[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


KONTUNUACJA PRAC ZESPOŁU KGP DO WYPRACOWANIA DOBRYCH PRAKTYK (...)
W dniu 27 stycznia 2018 roku decyzją nr 26 Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław SZYMCZYK powołał zespół w sprawie wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. W skład zespołu po raz kolejny zostały powołane dwie przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL - na zdjeciu z Przewodniczącym zespołu dr. Tomaszem SZANKINEM - Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, na ostatnim posiedzeniu zespołu z dnia 13 marca br.

Jednym z zadań postawionych przed zespołem jest przeprowadzenie analizy stanowisk pracowniczych wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzeń oraz zakresu realizowanych zadań wśród blisko 25 tysięcznej grupy pracowniczej. Wyniki analizy mają posłużyć do dalszych prac nad rozwiązaniami (zarówno prawnymi, jak i finansowymi) korzystnymi dla pracowników Policji, które niezwłocznie po ich zebraniu zostaną przekazane Panu Jarosław ZIELIŃSKIEMU - Sekretarzowi Stanu MSWiA.

Wkrótce do każdej komendy powiatowej/miejskiej/ rejonowej oraz wojewódzkiej/stołecznej oraz szkół Policji, jak również do Komendy Głównej Policji wpłyną do wypełnienia formularze, na podstawie których przeprowadzona zostanie wzmiankowana powyżej analiza wynagrodzeń pracowników Policji.

Informujemy, iż równocześnie zespół nie kończy jeszcze prac na wdrażaniem dobrych praktyk w postaci opracowania wzorcowych dokumentów: regulaminów nagradzania, premiowania, pracy. Jeszcze w marcu br. REGULAMIN TWORZENIA I PODZIAŁU FUNDUSZU NAGRÓD PIENIĘŻNYCH ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD PRACOWNIKOM POLICJI zostanie przekazany do oceny prawnej do Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 17 2018 23:16:49
DOBRE PRAKTYKI W OPISYWANIU STANOWSK PRACY KSC

Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowali poradnik dobrej praktyki, narzędzia i rozwiązania, które dotyczą procesu opisywania stanowisk pracy.

"...Poradnik ten nie jest instrukcją, jak tworzyć opisy stanowisk pracy. Zaprezentowane w nim dobre praktyki umożliwią zoptymalizowanie procesu sporządzania opisów, czyli przygotowanie jak najlepszego opisu stanowiska pracy przy jak najmniejszym nakładzie czasu, pracy i zaangażowania ludzi..." - czytamy we wstępie Poradnika.

Autorzy tego materiału podkreślali, iż zdają sobie sprawe, że "...jedyne słuszne rozwiązanie nie istnieje. Poszczególne urzędy różnią się miedzy sobą i mają różne potrzeby. Rozwiązania praktyczne w skali urzędu zatrudniającego tysiące ludzi nie będą przystawały do potrzeb urzędu, w którym pracuje kilkadziesiąt osób...." Dlatego pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM sugerują wprowadzanie w urzędach własnych rozwiązań - dobrych praktyk, adekwatnych do potrzeb i możliwości.

Związek Zawodowy Pracowników Policji od wielu już lat agituje stronę służbową i inne organizacje związkowe do wypracowania dobrych praktyk uwzględniających specyfikę jednostek Policji. Pozostajemy nadal pełni zapału do pracy w tej kwestii wierząc, iż w końcu uda się wprowadzić takie rozwiązania w zakresie polityki kadrowo-finansowej, które naszym zdaniem, winny być spójne względem pracowników Policji zatrudnionych w każdym zakątku naszego kraju.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak zoptymalizować proces sporządzania opisów stanowisk pracy. Poradnik dobrej praktyki”. Poradnik do pobrania TUTAJ.

Całość materiałów znajdą Państwo w zakładce dotyczącej opisów i wartościowania stanowisk pracy Serwisu Służby Cywilnej.


Źródło: dsc. kprm.gov.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 12 2018 22:54:27
PIERWSZE W 2018 ROKU POSIEDZENIE PODZESPOŁU DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH RDS
W dniu 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami.


Przewodniczący Podzespołu Mariusz Tyl – ale także inni członkowie Podzespołu reprezentujący związki zawodowe – zwrócili uwagę na nieobecność przedstawicieli Rządu posiadających kompetencje decyzyjne podkreślając, że bez nich trudno mówić o partnerstwie społecznym i jeszcze trudniej o rozwiązywaniu konkretnych problemów. Przewodniczący Podzespołu postanowił, że zwróci się do Pani Minister Rafalskiej – Przewodniczącej RDS – z wnioskiem o zorganizowanie pilnego spotkania z Prezesem Rady Ministrów i z ministrami nadzorującymi służby mundurowe. Tematem tego spotkania mają być żądania wysuwane przez organizacje wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz omówienie problemów pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych.


Członkowie Podzespołu zwracali uwagę na kwestie: przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy w roku bieżącym do poziomu przywracającego formacjom mundurowym należytą pozycję na rynku pracy; podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.; odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948); wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych oraz równania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386).

Wielokrotnie podkreślano, że dialog ma odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych takich jak Rada Dialogu Społecznego dając konkretne rozwiązania.

W przyjętym programie działania znalazły się między innymi takie zagadnienia, jak:
- Monitorowanie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej w latach 2017- 2020”.
- Nadzór nad prawidłowym podziałem środków na wzrost uposażeń w 2018 i 2019 roku.
- Przegląd i wypracowanie wspólnych i systemowych oraz ustawowych rozwiązań dla pracowników zatrudnionych w służbach mundurowych, zawierających podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady ich wynagradzania.
- Zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy służb mundurowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
- Monitorowanie informacji dot. proponowanych zmian, zasad i przepisów systemu emerytalnego służb mundurowych.
- Monitorowanie prac związanych z wprowadzeniem zmian do tzw. ustawy o L4.
- Prowadzenie działań dotyczących zmiany zapisu art. 15a.
- Reagowanie na zgłaszane problemy pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych m.in. próby ograniczania i wprowadzania zakazów dot. dodatkowego zarobkowania.
- Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dialogu społecznego w poszczególnych służbach mundurowych.

W porządku obrad Podzespół zajął się m.in.: projektem ustawy o jawności życia publicznego w zakresie jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy. To zagadnienie zreferował Krzysztof Hetman; Robert Osmycki przedstawił informację o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w kontekście art. 15a ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Sporo miejsca poświecono dyskusji na temat statusu i sytuacji materialnej pracowników służb mundurowych oraz szukaniu rozwiązań tego tak ważnego problemu. Sytuację pracowników służb mundurowych referowała Pani Małgorzata Lewicka oraz Danuta Hus - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Termin kolejnego spotkania zostanie wyznaczony po spotkaniu z przedstawicielami Rządu RP.


Źródło: Biuro Rady Dialogu Społecznego
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2018 23:01:28
KORESPONDENCJA ZZPP Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W załączeniu prezentujemy dwa ostatnie pisma skierowane przez Danutę HUS - Przewodniczącą naszej organizacji związkowej do Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO - nowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem przedmiotowych pism, z którymi można zapoznać się TUTAJ (pismo z dnia 14 lutego br.) i TUTAJ (pismo z dnia 6 marca br.) jest przedstawienie Panu Ministrowi najważniejszych problemów nurtujących blisko 25 tysięcy zatrudnionych w Policji pracowników.

Mamy ogromną nadzieję, że Pan Minister pochyli się nad skomplikowaną sytuacją prawną, organizacyjną i finansową pracowników Policji oraz w najbliższym czasie spotka się z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2018 22:45:43
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP W DN. 21-23 LUTEGO 2018 R. W BROKU
W dniach 21-23 lutego 2018 roku w miejscowości Brok odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Jeden dzień posiedzenia poświęcony został na szkolenie o temacie "Zasady prowadzenia dokumentacji finansowej w zarządach ZZPP". Prowadzącą była Agnieszka CHUKAŁO.


Kolejny dzień obrad poświęcony został intensywnej pracy podczas której m.in.:
- podsumowana została działalności KK w 2017 roku,
- Krajowa Komisja Rewizyjna zreferowała i oceniła pracę KK w ubiegłym roku,
- przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz plan na rok 2018.

W dalszej części obrad udział wzięli goście w osobach:
- Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi,
- Benedykt NOWAK - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Centralnej ds. Funduszu Prewencyjnego PZU.


Ostatni, trzeci dzień posiedzenia Komisji Krajowej ZZPP poświęcony został na szkolenie pn. "Zarządzanie wynagrodzeniami w jednostkach Policji". Powadzącym był dr Tomasz SZANKIN.

Posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP w Broku przepełnione było ciężką pracą, która obfitowała w emocjonujące dyskusje oraz skutkowała podjęciem decyzji i planów działania Prezydium KK na najbliższe miesiące, jak również na cały 2018 rok.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2018 22:32:41
AKTUALNA INFORMACJA Z PRAC KOMISJI KODYFIKACYJNEJ

Forum Związków Zawodowych przygotowało informację dotyczącą prac Komisji Kodyfikacyjnej. Polecamy lekturę załączonego dokumentu ( TUTAJ ) zawierającego najbardziej aktualne dane z zakresu planowanych zmian w prawie pracy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 05 2018 00:48:40
PRZYWILEJE DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW OSŁABIAJĄ MOTYWACJĘ DOTYCHCZASOWYCH
Polecamy przeczytanie kolejnego artykułu zamieszczonego na Portalu o finansach i biznesie: money.pl. Tekst dotyczy przedsiębiorstw, ale żywcem przypomina sytuację jaka od lat kształtuje się w środowisku pracowników Policji.

"Przedsiębiorcy zabiegają o każdą osobę zdolną i chętną do pracy. Oferują szkolenia i wdrożenie oraz bardzo atrakcyjne wynagrodzenia. Tymczasem u doświadczonych pracowników narasta poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego?

Sytuacja przedsiębiorstw nie poprawia się, pomimo stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego. Wręcz przeciwnie – wzrosty kosztów energii, obciążenia związane z dostosowaniem do nowych przepisów (m.in. wprowadzenia JPK - nowego rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców), a przede wszystkim wynagrodzeń z jednej strony oraz wysoka konkurencja i trudności z podwyższaniem cen z drugiej – powodują, że marża przedsiębiorstw spada. W związku z przyjmowaniem nowych osób do pracy po wyższych stawkach, rosną także napięcia wewnętrzne w firmach.

– Wdrożenie i szkolenie nowych pracowników spoczywa na specjalistach i ekspertach, od których wymaga się równocześnie utrzymania wyników firmy. Tam, gdzie trudno znaleźć osoby do pracy, pojawia się duża liczba nadgodzin i zakłócenie równowagi między pracą a życiem prywatnym. W efekcie mamy bardzo przemęczonych ekspertów i specjalistów, którzy są pod większą presją niż kiedykolwiek – mówi Katarzyna LORENC, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. – Konsekwencją tych napięć są coraz częściej pojawiające się zwolnienia, w tym kardiologiczne i psychiatryczne oraz wzrost liczby osób pracujących zażywających leki psychoaktywne. Kolejnym problemem, z którymi styka się większość pracodawców to spadająca satysfakcja doświadczonych pracowników, którzy mimo doświadczenia i zaangażowania zarabiają mniej niż nowozatrudnieni. Poczucie niesprawiedliwości może być przyczyną rotacji fachowców, a to nie pozostanie bez echa dla efektywności firm, która w Polsce i tak nie jest zadowalająca i wynosi 40-70% efektywności krajów Unii Europejskiej. Podwyżki dla stałej i doświadczonej kadry mogą powodować zmniejszanie rentowności przedsiębiorstw – wyjaśnia Katarzyna LORENC.

– W tej niełatwej sytuacji, pewnymi wskazówkami dla przedsiębiorców mogą być: reorganizacja pracy poprzez automatyzację, odchudzanie procesów produkcji i obsługi klientów; dbałość o pozapłacowe warunki pracy: bonusy, nagrody, docenianie, dbałość o dobre relacje w pracy, zapewnienie możliwości rozwoju kompetencji i rozwoju, pozostawanie w dialogu z najlepszymi pracownikami – dodaje ekspertka."


Źródło: www.kadry.abc.com.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 07 2018 22:21:55
MONEY.PL: "URZĘDNIKÓW W POLSCE UBYWA. NAWET PO PODWYŻKACH MOGĄ ZARABIAĆ MNIEJ NIŻ KASJERZY"
Polecamy przeczytanie artykułu Marcina LISA na Portalu o finansach i biznesie: money.pl.

"Podwyżki dla urzędników powinny zwrócić uwagę na poważny problem Polski, a nie wywoływać skandal. Pracownicy urzędów niejednokrotnie zarabiają mniej niż kasjerzy w dyskontach. W efekcie brakuje odpowiednio wykwalifikowanych chętnych do świadczenia obywatelom usług w imieniu państwa.

Pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostali niemal 3 tys. podwyżki – w ten sposób można streścić doniesienia prasowe o tym, że zatrudnieni w tej instytucji zarabiają więcej od... września ubiegłego roku. Jak udało się nam ustalić, zmiany w zasadach wynagradzania dotyczyły podwyższenia progów tzw. widełek płacowych, a nie zwiększenia pensji automatycznie wszystkim zatrudnionym. "Widełki" wzrosły od 100 do 900 zł - wszystko zależało od stanowiska.

I tak np. osoba zatrudniona na najniższym możliwym szczeblu do 1 września 2017 r. mogła zarabiać 2400 zł brutto. Po zmianie otrzyma nie mniej niż 3000 zł brutto. Dla porównania kasjer w Biedronce, który nie będzie chorował w danym miesiącu, zarobi od 3250 do 3550 zł brutto.

3 tys. zł możliwe, ale nierealne
Podwyżka o 2700 zł opisana przez "Fakt" byłaby możliwa tylko w sytuacji, gdyby pracownik przed zmianami zarabiał minimalną możliwą stawkę przypisaną do stanowiska, a po ich wprowadzeniu przełożony zdecydował się na przyznanie mu pensji równej górnej granicy "widełek".

W przypadku wspomnianych już pracowników najniższego szczebla taki "skok" to 1600 zł. Możliwa jest także sytuacja, że pracownik nie otrzymał żadnej podwyżki – wystarczy, że przed 1 września 2017 r. jego umowa opiewała na kwotę wyższą niż "nowa" dolna granica dla jego stanowiska.

Koniec z "trzynastkami" i cukrem
Termin ujawnienia informacji – koniec stycznia – wskazuje na kolejną istotną zmianę. Zatrudnieni w PFRON nie otrzymają w tym roku "trzynastek" wypłacanych w administracji publicznej zawsze w I kwartale roku. To jeden z zaakceptowanych przez związkowców podczas negocjacji warunków podwyżek. Dodatkowa pensja została rozłożona na 12 rat i jest wypłacana jako część każdej kolejnej wypłaty.

Ponadto pracownicy PFRON w oparciu o kolejne zmiany regulaminu pracy stracili część dodatków. Także pozapłacowych (np. deputat cukrowy – red.). Ich ekwiwalent został w ramach podwyżek doliczony do pensji zasadniczej.

Urzędników ubywa, jakość usług spada
Sama publikacja informacji o podwyżkach w państwowej instytucji powinna zwrócić uwagę na problem, o którym informowaliśmy już w money.pl. Zamrożone, a w efekcie coraz niższe w relacji do reszty rynku, płace oferowane przez urzędy państwowe powodują, że z roku na rok mamy coraz mniej urzędników.

Zatrudnienie w Służbie Cywilnej spada regularnie od 2011 r. – pracownicy odchodzą do sektora prywatnego, a na ich miejsce trudno znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych następców. Już co trzeci nabór kończy się bez rozstrzygnięcia. Takie samo zjawisko widać w całej administracji publicznej. Jak pokazują dane GUS, w ciągu 6 lat – od 2010 do 2016 r. – ubyło w Polsce około 15 tys. urzędników, z czego ponad 11 tys. w urzędach centralnych, a do takich zalicza się PFRON.

"Odchudzenie" administracji samo w sobie nie jest niczym złym, ale w przypadku Polski idzie za nim spadek jakości usług świadczonych obywatelom przez państwo. A to jest już poważny problem. Podobnie jak fakt, że politycy odpowiedzialni za kształtowanie polityki płacowej chętnie dają podwyżki "swoim", ale już nie tym zatrudnionym w terenie.

Problem jak na dłoni widać w raporcie rocznym szefa Służby Cywilnej. Według danych za rok 2016 (za miniony wciąż nie opublikowano dokumentu) cywilni pracownicy Policji, straży pożarnej zarabiali 2056 zł brutto. To kwota całkowitego wynagrodzenia. Pensja zasadnicza mogła być tak niska jak 1239 zł.

Najgorsza sytuacja jest w niemal wszystkich służbach mundurowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało tam 2728 zł. Najniższe odnotowano w komendach powiatowych Policji.


Światełkiem w tunelu są deklaracje o zbliżającym się "odmrożeniu" kwoty bazowej. - Poziom kompetencji dzisiejszych urzędników jest nieporównywalnie wyższy niż przed 10 czy 15 laty. Za tym powinna iść godziwa zapłata, ale tak niestety nie jest. Uczestniczyłam w rozmowach z szefem Służby Cywilnej, który zadeklarował chęć odmrożenia kwoty bazowej oraz wyrównania różnic w zarobkach. Obiecał, że będą podejmowane działania, by w przyszłorocznym budżecie znalazły się pieniądze na podwyżki – mówi w rozmowie z money.pl szefowa Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej "Solidarności" Lucyna Walczykowska."Źródło: www.money.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 03 2018 10:39:19
ZNAMY TERMIN WYPŁATY DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO!

Już 12 lutego nastąpi, długo przez wszystkich wyczekiwana, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 29 2018 22:21:53
PIĄTY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI
W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. To powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Głównym celem jest zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Bal rozpoczął się od Poloneza tańczonego przez gości do kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Grała Orkiestra Reprezentacyjna Policji. W pierwszej parze stanęli: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK wraz z małżonką, a także zastępcy nadinsp. Andrzej SZYMCZYK wraz z małżonką oraz nadinsp. Helena MICHALAK wraz z mężem. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci wojewódzcy policji, komendant stołeczny, komendanci szkół, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami i osobami towarzyszącymi. W tym charytatywnym przedsięwzięciu udział wzięła również Danuta HUS - przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.Otwierając bal szef polskiej Policji przypomniał cel jaki przyświeca zabawie. Podziękował Małżonce Prezydenta RP za objęcie balu patronatem, władzom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za gościnność, gościom za przybycie, podziękował za przedmioty przekazane na licytację. Wśród ofiarodawców znaleźli się m.in. Prezydent RP Andrzej DUDA oraz jego Małżonka, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów RP, ministrowie Joachim BRUDZIŃSKI i Jarosław ZIELIŃSKI i inni.

Przewodniczący Rady FPWiSPP - nadinsp. Władysław PADŁO wraz z Prezes Fundacji - Ireną ZAJĄC zaprezentowali film przedstawiający sylwetki poległych policjantów oraz działalność fundacji. Pamięć po poległych uczczono minutą ciszy.

W trakcie balu przeprowadzona została licytacja, z której dochód przeznaczono na rzecz fundacji. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się między innymi: szabla generalska podarowana przez Komendanta Głównego Policji, koszulka Roberta LEWANDOWSKIEGO czy też sukienka tenisowa i rakieta Karoliny WOZNIACKI.

Podczas zbiórki zebrano rekordową kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.


Źródło: KGP / foto: A. MITURA - Policja 997


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 29 2018 22:04:40
ZNAMY TERMIN OGŁOSZENIA EFEKTÓW PRACY KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA PRACY!
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończy prace nad zupełnie nowymi kodeksami 15 marca - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), zaznaczając, że na obecnym etapie są to tylko propozycje eksperckie, nie projekt PiS czy rządu. Jeśli potwierdzą się zapowiedzi, czeka nas prawdziwa rewolucja w prawie pracy.

26 dni urlopu dla wszystkich, bez względu na staż, przepadek niewykorzystanego w danym roku urlopu, bezpłatne wolne na żądanie oraz zakaz dorabiania na urlopie – to zmiany, o których od tygodni donoszą media, powołując się na wypowiedzi członków komisji.

MRPiPS dystansuje się na razie od tych pomysłów i podkreśla, że propozycje zmian w prawie pracy, formułowane w mediach przez członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, na obecnym etapie nie są propozycjami Prawa i Sprawiedliwości ani rządu. To autorskie pomysły niezależnych ekspertów prawa pracy oraz przedstawicieli partnerów społecznych – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Komisja zakończy swoje prace 15 marca tego roku i przedstawi Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekty nowych Kodeksów. O ich dalszych losach zadecyduje rząd - informuje resort.

Przypomnijmy, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, której zadaniem jest opracowanie projektu ustawy - Kodeks pracy oraz projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, została powołana 15 września 2016 r. Komisja pracuje w dwóch zespołach. Jednym z nich jest Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy. Jest to organ, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 28 2018 22:48:10
Strona 11 z 46 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk