[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ETYKA W URZĘDZIE - NOWA ZAKŁADKA W SERWISIE SŁUŻBY CYWILNEJ
W Serwisie Służby Cywilnej udostępniona została nowa zakładka na temat etyki w urzędach administracji publicznej. Będą w niej publikowane informacje na temat obowiązujących zasad, promocja urzędniczych dobrych praktyk oraz będą umieszczane odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Wszystko wokół tematu etyki i urzędniczej kultury uczciwości.

Już teraz na stronie można znaleźć m.in.:

informację na temat możliwości dodatkowego zarobkowania i zatrudnienia przez członka korpusu służby cywilnej,
opis dobrej praktyki, jak powołać doradcę etycznego w urzędzie,
zbiór rekomendacji, raportów i analiz z Polski i ze świata w zakresie wdrażania zasad etyki.

Zakładka będzie na bieżąco rozbudowywana. Zakres publikowanych treści będzie uwzględniał wątpliwości i problemy zgłaszane przez samych urzędników, m.in. podczas spotkań zespołu doradców etycznych. Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się 5 lipca w KPRM. Sygnały o potrzebie publikacji tego rodzaju materiałów otrzymujemy także podczas szkoleń etycznych prowadzonych przez pracowników DSC.

Zapraszamy do lektury i ewentualnego zgłaszania problemów.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 01 2017 23:52:01
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2017 23:57:23
24 LIPCA - ŚWIĘTO POLICJI
Co roku 24 lipca w rocznicę powstania Policji Państwowej obchodzone jest świeto funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jest ono doskonałą okazją do podziękowania za służbę i otwartość na problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uhonorowania za ciężką, pełną poświęceń pracę.

Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa. Sama jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „politeia” i łacińskiego „politia” oznaczających „cywilną administrację”. W świecie nowożytnym pojawia się ok. 1500 r. we Francji jako „police” i przez cały XVI i XVII w. nazywano tak ogół administracji wewnętrznej poza: sądownictwem, wojskowością i skarbowością. Nazwy używano także w okresie międzywojennym wskazując cały szereg prawnych instytucji administracyjnych mających na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa w rozmaitych dziedzinach.

W Polsce początki Policji sięgają 24 lipca 1919 r., kiedy Sejm II RP uchwalił pierwszą ustawę o Policji Państwowej i Bezpieczeństwie Państwa. Był to organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Jednym z pierwszych dokumentów regulującym tą problematykę była wydana 3 lipca 1920 r. „Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej”.

To, co zostało w niej zapisane można uznać za uniwersalne dla każdego okresu. Słowa te odnosiły się do wymagań nienagannego prowadzenia się w trakcie pełnienia służby oraz w życiu prywatnym. Podkreślano brak tolerancji dla pijaństwa, hazardu, zaciągania długów i gorszącego trybu życia. W czasie II wojny światowej policjanci na terenach przygranicznych nie tylko pełnili służbę porządkową, ale również podejmowali czynny opór zbrojny przeciwko wrogom niejednokrotnie płacąc za to życiem lub trafiając do sowieckiej niewoli.
7 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał formalnie jako organ odpowiedzialny za: ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz dochodzenia i ścigania przestępstw Milicję Obywatelską, która została rozwiązana 6 kwietnia 1990 r. Odbyło się to na mocy ustawy Sejmu RP, która w miejsce poprzedniej formacji powoływała Policję nawiązującą do tradycji z 1919 r. Do jej zadań po dziś dzień należą: ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli, porządku publicznego i bezpieczeństwa, ściganie przestępców, przestrzeganie prawa a głównym celem są działania nakierowane na rzecz służby obywatelom i ich ochrona.

Dziś w Polsce Policja liczy około 125 tys. osób, w tym 100 tysięcy to funkcjonariusze, a blisko 25 tysięcy to pracownicy Policji.

Ustanowienie Święta Policji w rocznicę przyjęcia ustawy o Policji Państwowej jest nawiązaniem do tradycji i ideałów międzywojennej poprzedniczki. Dzień ten został uchwalony przez Sejm RP w lipcu 1995 r.


Źrodło: policja.eprace.edu.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2017 23:48:52
ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI
Z okazji Święta Policji, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK wraz z I Zastępcą nadinsp. Andrzejem SZYMCZYKIEM, Zastępcą nadinsp. Janem LACHEM oraz Zastępcą nadinsp. Heleną MICHALAK złożył specjalne życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.Zapraszamy do obejrzenia życzeń na stronie www.policja.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 22 2017 23:00:10
NAGRODY Z OKAZJI "ŚWIĘTA POLICJI"

W dniu 18 lipca br. nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji z okazji zbliżającego się "Święta Policji" podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na nagrody dla wzorowo wykonujących obowiązki służbowe policjantów i pracowników Policji.

TUTAJ zamieszczamy pismo Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuty HUS, która w dniu 6 lipca 2017 roku zwróciła się do Pana Generała z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że oprócz organizacji NSZZ Policjantów wnoszącej o przeznaczenie środków na nagrody dla policjantów, jeszcze jedną organizacją, którą złożyła podobny wniosek do naszego jest NSZZPP.

Miło dowiedzieć się, że Pan Komendant uwzględnił prośbę reprezentatywnych organizacji związkowych i podjął decyzję o przyznaniu nagród w wysokości:
- 1000 zł dla czterech tysięcy policjantów,
- 500 zł dla tysiąca pracowników Policji, w tym pięćset dla pracowników korpusu służby cywilnej i pięćset dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.


Rozdział środków na nagrody odbędzie się proporcjonalnie do przyznanego garnizonom etatu stanowisk. TUTAJ można zapoznać z pismem z Biura Kadr i Szkolenia KGP, w którym zamieszczony jest rozdzielnik nagród z podziałem na etaty policyjne, służby cywilnej oraz pozostałych pracowników Policji dla poszczególnych garnizonów, szkół Policji itp.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2017 21:25:09
W SPRAWIE PLANOWANYCH ZMIAN W SZKOLNICTWIE POLICYJNYM

W dniu 29 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odbyli spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. Spotkanie odbyło się w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny MICHALAK oraz m.in. dyrektorów poszczególnych departamentów MSWiA, w tym Dyrektora Departamentu Budżetu i Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego. Tematyką spotkania był przygotowany przez policyjną organizację związkową "Program naprawczy dla Policji”, w którym to Zarząd Główny NSZZP wskazuje dziewięć obszarów wymagających przeprowadzenia gruntownej reformy.

Jednym z obszarów do naprawienia jest system szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. W efekcie prowadzonych rozmów Departament Porządku Publicznego MSWiA otrzymał zadanie powołania zespołu dedykowanego do wypracowania propozycji zmian w systemie szkolnictwa policyjnego.

Związek Zawodowy Pracowników Policji zauważył, iż problem szkolenia dotyka swym zasięgiem nie tylko funkcjonariuszy, lecz ma wpływ na wyedukowanie całego środowiska policyjnego, które w równej mierze tworzą i policjanci i pracownicy Policji.

W celu przypomnienia tego oczywistego faktu Przewodnicząca ZZPP Danuta HUS wystosowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Nie możemy sobie pozwolić na przeoczenie pracowników Policji podczas przygotowywania reformy szkolnictwa policyjnego. Nie chcemy powtórki sprzed kilku lat, gdy to nasza organizacja związkowa długotrwale, ale na szczęście z suksesem, walczyła o otworzenie pracownikom Policji możliwości nauki na studiach każdego szczebla w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania (bezkosztowo). Uprzedzając ewentualne pominięcie pracownika w Policji podczas prac nowo powoływanego zespołu do spraw zreformowania szkolnictwa policyjnego wnieśliśmy o powołanie w jego skład również przedstawicieli naszej organizacji związkowej, która reprezentuje interesy wszystkich pracowników Policji. Naszym zdaniem udział przedstawicieli pracowników w powyższych pracach pozwoli na systemowy ogląd zarządzania wiedzą i kompetencjami w tak dużej i zróżnicowanej organizacji jaką jest Polska Policja.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 13 2017 22:40:45
ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018
Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 26 czerwca 2017 r. w CPS „Dialog".

Piotr NOWAK - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił bieżącą sytuację makroekonomiczną, omówił szczegółowo cele polityki budżetowej na rok 2018 oraz zaprezentował uwarunkowania Założeń projektu budżetu państwa na przyszły rok. W trakcie debaty, strony pracowników i pracodawców zgłosiły szereg pytań oraz wniosków.
Organizacja związkowa OPZZ wniosła m.in. następujące kwestie:
- pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
- równego traktowania pracowników budżetówki.

Dyskusja w tej sprawie kontynuowana była w dniu 3 lipca br. Niestety po kilku godzinach pracy Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych doszedł do wniosku, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2018 nie jest możliwe z uwagi na różnice w ocenie wskaźników makroekonomicznych i oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie wynagrodzeń oraz rent i emerytur. Wiceminister finansów Leszek SKIBA przedstawił informację o rozdysponowaniu w 2016 roku dodatkowych środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach sfery budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze oraz udzielił odpowiedzi na szereg pytań partnerów społecznych. Cetrala związkowa wniosła między innymi o uzupełnienie pisemnej informacji Ministerstwa Finansów o dane dotyczące: wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz liczby zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych w podziale na poszczególne grupy pracownicze. Z uwagi na nieprzedstawienie przez stronę rządową szacunków w zakresie planowanej maksymalnej kwoty wydatków budżetowych na rok 2018 oraz planowanych dochodów podatkowych osiągniecie kompromisu w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2018 było niemożliwe.

W dalszej części obrad Zespół podjął próbę wypracowania projektów wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie: propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018.

Do konstrukcji Założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przyjęto założenie, że fundusz wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych zostanie „zamrożony", ale rząd nie wykluczył wzrostu wynagrodzeń indywidualnych, w ramach planowanych środków na wynagrodzenia. OPZZ wskazało, że oczekuje zmiany stanowiska rządu w tej sprawie oraz przestrzegania ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, która zakłada negocjowanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w ramach RDS. Zaapelowało także do pracodawców, którzy poparli propozycję rządu, o zmianę swojego stanowiska.

W zakresie wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku osiągniecie porozumienia było również niemożliwe. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof MICHAŁKIEWICZ przekonywał, że propozycja strony rządowej (2080 zł brutto) jest optymalna, ale strony pracowników i pracodawców pozostały przy zgłoszonych wcześniej oczekiwaniach. Tym samym ewentualne poszukiwanie porozumienia w ww. sprawach będzie kontynuowane.


Źródło: opzz.org.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 11 2017 22:36:27
UCHWAŁY RADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Jak czytamy na stronie Departamentu Służby Cywilnej w mijającym tygodniu obradowała Rada Służby Publicznej. Podczas posiedzenia podjęte zostały trzy uchwały. Nas zainteresowały dwie z nich.

Pierwsza dotyczyła projektu Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020, który zakłada limit mianowań w następujących wielkościach:
2018 r. – 350 osób,
2019 r. – 420 osób,
2020 r. – 490 osób.

Druga uchwała (z którą można zapoznać się TUTAJ) to pozytywna opinia w sprawie proponowanego na rok 2018 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej (dla przypomnienia: na poziomie 100%, co niestety oznacza 0 zł wzrostu). W treści tej uchwały czytamy:

"...Rada zwraca uwagę na brak konkurencyjności wynagrodzeń znacznej części korpusu, względem płac oferowanych na rynku pracy. Wynagrodzenia te w dalszym ciągu często są nieadekwatne do wykonywanych zadań. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim pracowników urzędów inspekcyjno - kontrolnych.
Brak kontynuacji działań w kierunku podniesienia wynagrodzeń w służbie cywilnej powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry oraz problemy w pozyskiwaniu nowych pracowników, a proces ten może się nasilać..."

"...Rada uznaje za zasadne przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w urzędach, w których przeciętne wynagrodzenie miesięczne jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w urzędach wojewódzkich - przynajmniej na poziomie prognozowanego na rok 2018 wskaźnika inflacji (tj. w wysokości 2,3%)..."


Przypominamy, że Rada jedynie opiniuje, rekomenduje, nie mając w tym zakresie żadnym możliwości decyzyjnych. Nie mniej jednak warto ukłonić się przed Dobromirem DOWIATEM-URBAŃSKIM - Szefem Służby Cywilnej, członkiem Rady Służby Publicznej, który nie rzuca słów na wiatr i konsekwentnie, w zakresie w jakim jest uprawniony, upowszechnia informacje o złej kondycji finansowej korpusu służby cywilnej, w tym i pracowników Policji, których to dotyczy sformułowanie "...w których przeciętne wynagrodzenie miesięczne jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej...".


Źródło: sluzbacywilna.info.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 09 2017 22:43:13
PREMIER BEATA SZYDŁO PRZYJĘŁA SPRAWOZDANIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA 2016 ROK

W ramach ostatniego już etapu proceduralnego Prezes Rady Ministrów Beata SZYDŁO przyjęła „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2016 roku”. Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej, o czym informowaliśmy już na stronach internetowych naszej organizacji związkowej.

Przypominamy, że w swoim sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej wskazuje m.in. na znaczenie działań na rzecz pogłębiania społecznego zaufania do służby cywilnej – nowoczesnej, nastawionej na wsparcie i pomoc obywatelom. Przywiązuje również dużą wagę do upowszechniania wypracowanych w urzędach administracji rządowej dobrych praktyk.

W Serwisie Służby Cywilnej dostępny jest pełny tekst Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2016 rok oraz uchwała Rady Służby Publicznej.

Związek Zawodowy Pracowników Policji wielokrotnie podczas swojej działalności posiłkował się danymi zawartymi w Sprawozdaniach Szefa Służby Cywilnej za lata poprzednie. To właśnie te dane posłużyły do sporządzenia pisma w dniu 10 kwietnia br. adresowanego do Pana Ministra Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO (pismo dla przypomnienia TUTAJ) szczegółowo opisującego problem niskiej konkurencyjności płacowej i braku motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym zamykających wszelkie tabele płacowe w sferze budżetowej pracowników Policji.

Zwróciliśmy tam uwagę na fakt, iż zarówno kwotowy, jak i procentowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach Policji z ostatnich lat był najniższy w porównaniu z innymi typami urzędów. Analogiczna sytuacja dotyczyła relacji wynagrodzeń pracowniczych w urzędach resortu spraw wewnętrznych.

Spowodowało to, że średnie wynagrodzenie pracowników służby cywilnej w jednostkach Policji jest relatywnie - pomimo jego wzrostu - jeszcze niższe w porównaniu z innymi urzędami administracji rządowej niż w latach ubiegłych.
Dowód: nawet po wzroście wynagrodzeń w roku 2017 pracownicy służby cywilnej w komendach powiatowych Policji nadal pozostają najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów, a różnica kwotowa do drugiej w kolejności od końca pozycji zajmowanej przez Oddziały Straży Granicznej wynosi ok. 270 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego, osiąganego w urzędach nienależących do resortu spraw wewnętrznych komendom powiatowym Policji brakować będzie ponad 300 zł.

Wniosek: byliśmy i jesteśmy nadal najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów w Polsce - pariasami służby cywilnej, dla której pojęcia: „Sprawiedliwość - Solidarność - Antydyskryminacja w wynagradzaniu” są raczej obce.

W tym samym piśmie wyraziliśmy rysującą się "czarną" perspektywę, że w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017—2020” będziemy pomijani w systemowych podwyżkach wynagrodzeń adresowanych do administracji rządowej w najbliższych latach.

Odpowiedzią na nasze pisemnie uargumentowane problemy i zawarty w nim wniosek o wdrożenie działań zmierzających do osiągnięcia stanu, w którym poziom środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników na rok 2018 uwzględniał będzie przede wszystkim pracowników Policji - jest pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia 19 maja 2017 roku, z którym Państwo możecie zapoznać się TUTAJ.


Częściowe dane do niniejszego komunikatu zostały zaczerpnięte ze źródła: dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 07 2017 21:27:10
Z PORYWU SERCA
Nowe Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji jednogłośnie podjęło decyzję o wsparciu swoimi prywatnymi środkami wydarzenia: "Lubelskie Onko-Teens odkrywają Mazury" - projektu, w którym 5 nastolatek leczonych na lubelskim Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Onkologicznego popłynie w Rejs po Jeziorach Mazurskich. Dziewczyny startują w porcie Ruciane-Nida, a dalej popłyną przez Mikołajki do Rynu i z powrotem. Chcą w ten sposób pokazać innym, że nawet pomimo choroby trzeba mieć odwagę realizować swoje pragnienia. Każda z Nastolatek od kilku lat boryka się z chorobą nowotworową. Jedne są po leczeniu, drugie w trakcie leczenia podtrzymującego remisję choroby. Mimo tych trudnych doświadczeń są pełne radości, cieszą się każdą chwilą beztroski i chętnie podejmują wyzwania. Ich myśl przewodnia rejsu brzmi "Łapmy wiatr w żagle życia".


Cieszymy się, że ZZPP również ma swój maleńki udział w wymalowaniu na buziach tych dziewczynek wielkiego uśmiechu.

Zainteresowanych innymi formami pomocy lub pomysłami, które mogą stać się dodatkową niespodzianką dla Onko-Teens prosimy o pilny kontakt (dzień rozpoczęcia rejsu to najbliższa sobota 08 lipca br.).


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 06 2017 20:07:16
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW, SZCZYRK 21-23.06.2017 R.
W czerwcu 2017 roku zakończyła się trwająca od 2013 roku kadencja Komisji Krajowej - organu szczebla krajowego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

W celu wprowadzenia zmian w Statucie ZZPP oraz wybrania nowego Prezydium Komisji Krajowej, jak również składu nadrzędnego organu kontrolnego Związku: Krajowej Komisji Rewizyjnej, w dniach 21-23 czerwca br. w Szczyrku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Pierwszy dzień Zjazdu w całości został poświęcony pracy nad wprowadzeniem zmian w dotychczas obowiązującym Statucie ZZPP. Wielogodzinne głosowania i dyskusje zakończyły się jednogłośnym uchwaleniem nowego tekstu jednolitego statutu - najważniejszego dokumentu, który normuje zasady działania naszej organizacji związkowej. Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych w statucie dotyczy uchylenia 4-letniej kadencyjności wszystkich organów Związku, a wprowadzenia 5-letniej.

Drugi i trzeci dzień pracy delegatów dotyczył opracowania nowych ordynacji wyborczych i regulaminów działania Zjazdu, Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wyboru nowych władz Związku na lata 2017-2022.

Przedstawiany nowowybrane Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji:
1) Danuta HUS - Przewodnicząca KK,
2) Joanna STEC - TRZPIL - Wiceprzewodnicząca KK,
3) Józef ĆWIKLIŃSKI - Wiceprzewodniczący KK,
4) Ryszard WOŁOSZCZAK - Wiceprzewodniczący KK,
5) Barbara PIETRZAK - Sekretarz KK,
6) Kinga MISZTELA - Skarbnik KK.

Do Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZPP zostali wybrani:
1) Jerzy SPOSÓB - na funkcję Przewodniczącego KKR,
2) Karol MAJEWSKI - na funkcję Wiceprzewodniczącego KKR,
3) Karina GARBACZEWSKA - na funkcję Sekretarza KKR.

Trzyosobowa komisja skrutacyjna stwierdziła, iż wszystkie wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z ordynacją wyborczą.

Na Zjeździe gościliśmy:

- dr. Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi,
- insp. Krzysztofa JUSTYŃSKIEGO - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
- mec. Małgorzatę KAROLCZYK- PUNDYK – z Kancelarii Prawnej FPPP, z którą współpracuje nasza organizacja związkowa.

Pod adresem naszej organizacji związkowej padło wiele miłych i serdecznych słów. Goście wystawili wysokie oceny 4-letniej działalności ZZPP oraz wygłosili słowa zachęty i dopingu do dalszej wytężonej pracy.

Wkrótce więcej informacji na temat Zjazdu.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 24 2017 23:01:44
Strona 2 z 32 < 1 2 3 4 5 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk