[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

POSIEDZENIE PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 8 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza TYLA (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława ZIELIŃSKIEGO – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem:
- liczby funkcjonariuszy;
- wykonywanych zadań;
- nadgodzin i sposobu rozliczenia;
- nagród, wyróżnień.

3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.

4. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przy omawianiu tego istotnego dla pracowników Policji punktu Władysław BUDZEŃ - Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że ostateczne decyzje zapadną pod koniec września na Radzie Ministrów. Następnie poinformował o proponowanej podwyżce 200,- zł. Zaznaczył, że propozycja była taka, aby do tych 200,- zł, od 1 października zaliczone zostały te kwoty, które są w budżecie na 2017 rok czyli 1,3 % wzrostu wynagrodzeń z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług. Co oznacza, że przeciętna podwyżka od 1 stycznia 2017 r. dla funkcjonariusza to jest ok. 55,- zł., dla pracownika ok. 40,- zł. Koncepcja tych 200,- zł polegałaby na tym, że od 1 października będzie 200,- zł z zaliczeniem tych środków, które są od 1 stycznia 2017 roku. Taka sytuacja ma miejsce na tym etapie kształtowania budżetu na 2017 rok nie mniej jednak MSWiA nie zaprzestaje swoich działań mających na celu zabezpieczenie środków w ustawie budżetowej na zapisy zawarte w projekcie ustawy modernizacyjnej służb mundurowych i liczy tu na wsparcie związków zawodowych działających w tych służbach.

Podzespół zaplanował zwołanie następnego spotkania w połowie października br. i dotyczyć będzie m.in. dyskusji na temat projektu zmiany do Ustawy o Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 14 2016 22:02:49
TEKST JEDNOLITY USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ
Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2016 roku opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 31 2016 23:08:16
REKOMENDANCJA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DOT. USTAWY MODERNIZACYJNEJ
W dniu 4 sierpnia 2016 r odbyło się kolejne już posiedzenie grupy roboczej Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020. W trakcie tego spotkania organizacje związkowe przygotowały rekomendację skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BŁASZCZAKA.

Organizacje związkowe zgodnie zarekomendowały:

„Po pierwsze – Modernizacja służb powinna wejść w życie na podstawie ustawy od dnia 1 stycznia 2017 roku, tak aby stała się realnym przykładem spełnienia obietnic przedwyborczych rządzących i świadectwem ich troski o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju.

Po drugie – Pierwszym i podstawowym etapem ustawy powinna być podwyżka uposażeń i wynagrodzeń oraz zakup niezbędnego sprzętu ochrony osobistej i zapewniającego bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników służb MSWiA.

Po trzecie – W procedowanym projekcie ustawy, koniecznym jest co najmniej dwukrotne zwiększenie kwot przeznaczonych na podwyżki płac funkcjonariuszy i pracowników, co stało się priorytetem i najistotniejszym oczekiwaniem ze strony wszystkich służb podległych MSWiA. Obecna sytuacja materialna funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin wymusza taką konieczność, nawet kosztem innych pozycji ujętych w projekcie. Zakres i wysokość podwyżek powinny być odczuwalne i dostosowane do realnych potrzeb rodzin i sytuacji na rynku. Jak najbardziej powinna zostać także zwaloryzowana kwota bazowa, mająca bezpośredni wpływ na poziom uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.”

Z ramienia naszej organizacji: Związku Zawodowego Pracowników Policji dokument (z którym można zapoznać się TUTAJ) podpisała Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 05 2016 09:26:06
ŚWIĘTO POLICJI 2016
"Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji!

Zbliża się nasze święto. Przyjmijmy proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbamy.

Pamiętajmy, że na szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno swoją pracą, jak i poszanowaniem zasad etycznych. Każdy z nas - funkcjonariuszy i pracowników - daje świadectwo całej formacji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Policją."
Cytując wciąż aktualne słowa nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Związek Zawodowy Pracowników Policji składa wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji wytrwałości w służbie i pracy. Pomimo wszelkich przeciwności i niedogodności życzymy nieustającej dumy z rzetelnej pracy służącej obronie najwyższych wartości oraz satysfakcji płynącej z realizacji społecznie istotnych zadań.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2016 12:25:07
ODEJŚCIE ZE SŁUŻBY INSP. DR. TOMASZA SZANKINA
Komendant Główny Policji z dniem 17 lipca 2016 roku po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. dr. Tomasza SZANKINA - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, pełniącego funkcję pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.W dniu 12 lipca br. odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Tomasza SZANKINA z członkami zespołu do opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.W uroczystościach udział wzięły przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 18 2016 18:12:00
PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW – ARTYKUŁ W MIESIĘCZNIKU 997


Informujemy, iż w najnowszym, lipcowym numerze miesięcznika Komendanta Głównego Policji „POLICJA 997” na stronie 42 opublikowany został artykuł pod tytułem „Podwyżki dla pracowników Policji” przygotowany przez Joannę STEC-TRZPIL – Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Annę STĘPIEŃ – sekretarza zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Artykuł zawiera duże fragmenty komunikatu pt. „Walczymy o większe podwyżki dla pracowników Policji” autorstwa naszej związkowej koleżanki Joanny STEC-TRZPIL, który został umieszczony w dniu 06 czerwca br. na stronach internetowych: www.zzpp-lublin.pl oraz www.zzpp-kk.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym na kartach miesięcznika „POLICJA 997” oraz TUTAJ.

Nadmieniamy również, iż niniejszy artykuł otwiera cykl informacji dotyczących spraw bliskich pracownikom Policji oraz przybliżających tematykę działalności związków zawodowych funkcjonujących w Policji.


Ponadto informujemy, iż tytuł cyklu „PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW” został zaproponowany przez kol. Joannę STEC-TRZPIL i spośród wszystkich propozycji, pomysłów zgłoszonych do strony służbowej KGP został wybrany jako firmujący cykl dotyczący problemów, sukcesów oraz wydarzeń z życia pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 18 2016 17:58:56
MEDAL DLA PRZEWODNICZĄCEGO LZW ZZPP JÓZEFA ĆWIKLIŃSKIEGO

W dniu 13 lipca 2016 roku w Krasnymstawie w 97 rocznicę powstania Polskiej Policji odbyły się lubelskie, wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Dla Związku Zawodowego Pracowników Policji te obchody nabrały wyjątkowego charakteru, gdyż Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej został wyróżniony szczególnym odznaczeniem. W obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława SZYMCZYKA, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła DOBRODZIEJA, kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu Policji, Wojewody Lubelskiego Przemysława CZARNKA, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira SOSNOWSKIEGO, a także przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa nasz związkowy kolega otrzymał z rąk Komendanta Głównego Policji Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”. Odznaczenie zostało przyznane decyzją Ministra właściwego do spraw wewnętrznych za angażowanie się w działalność społeczną na rzecz pracowników Policji.
Ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników Policji), a także rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych to działalność, z której składa się dzień powszedni Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO. Praca społeczna naszego związkowca skutkuje kształtowaniem etyki zawodowej oraz właściwych stosunków międzyludzkich wśród kadr Polskiej Policji. Przewodniczący swoją postawą na co dzień udowadnia co oznacza działalność społeczna wykraczająca poza zakres czynności przydzielony na stałe do pracy na zajmowanym stanowisku.

Jesteśmy dumni z naszego kolegi, który przez blisko 20 lat pracy związkowej przyczynia się do budowania społecznego wizerunku Policji czym codziennie udowadnia, że w pełni zasługuje na docenienie i odznaczenie Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”.
Uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.  Na koniec odbył się koncert w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

Wyróżnionemu gorąco gratulujemy.

Zdjęcia: Zespół Prasowy KWP w Lublinie
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2016 14:46:09
PRACODAWCO, ZADBAJ O PRACOWNIKÓW W UPALNE DNI!
Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network dowodzą, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

Na tym jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.

Jednak nawet gdy pracodawcy zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas upałów, może się zdarzyć, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać obowiązków ze względu na zły stan psychofizyczny. Może on wtedy przerwać pracę, także bez konsekwencji finansowych.


Źródło: kadry.abc.com.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 02 2016 11:45:14
PRACE NAD USTAWĄ MODERNIZACYJNĄ NA LATA 2017-2020 CIĄG DALSZY

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne już posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020. TUTAJ publikujemy stanowisko przedstawicieli związków zawodowych powołanych do reprezentowania strony społecznej w grupie roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA.

Naszym celem jest co najmniej podwojenie środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy. Niestety musi się to odbyć kosztem zmniejszenia środków zaplanowanych na inwestycje i remonty. Nie widzimy jednak innego rozwiązania, gdyż projektowana ustawa modernizacyjna jest jedyną szansą na wzrost naszych płac i to w perspektywie czteroletniej.

Postulujemy również systematyczne zwiększenie liczby funkcjonariuszy i pracowników oraz uzupełnienie istniejących wakatów. Liczymy, że stanowisko w przedmiotowej sprawie przygotowane przez przedstawicieli związków zawodowych zostanie potraktowane przez stronę ministerialną z należytą uwagą, a postulaty w nim zawarte zostaną uwzględnione i znajdą swoje miejsce w ostatecznym kształcie ustawy.

W pracach grupy udział wzięli przedstawiciele naszego związku:
- Danuta HUS - przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Ryszard WOŁOSZCZAK - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
- Józef ĆWIKLIŃSKI - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 19 2016 21:59:01
WZROST MINIMALNEJ KRAJOWEJ NA ROK 2017
Rząd przyjął we wtorek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"...Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł..." – powiedziała szefowa rządu Beata SZYDŁO.

Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920,- zł. Rada Ministrów uznała, że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850,- zł.

Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia, jak podkreśliła Pani B. SZYDŁO, jest decyzją całego rządu. Decyzją, która - jak powiedziała - jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za polskich obywateli i społeczną sprawiedliwość.
"...W Polsce jest sytuacja, w której rozwarstwienie następuje bardzo szybko, są grupy bardzo dobrze zarabiające, rośnie średnie wynagrodzenie, (...) ale jest ogromna ilość tych pracowników, którzy mają bardzo niskie wynagrodzenia, którzy za otrzymywane wynagrodzenia nie są w stanie utrzymać rodziny..." - powiedziała Pani Premier.

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Jakie będą to konkretne kwoty, będzie wiadomo dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaźniki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.


Ponadto w dniu 14 czerwca br. rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 r. - poinformowała Pani Premier. Szef MF Paweł SZAŁAMACHA podał, że według założeń wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,9 proc., a inflacja - 1,3 proc.; na koniec 2017 bezrobocie rejestrowane ma osiągnąć poziom 8,1 proc.


Źródło: biznes.onet.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 15 2016 23:24:58
POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY MSWiA
W dniu 10 czerwca 2016 r w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA d/s. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017 - 2020.

Naszą organizację związkową reprezentowali: Danuta HUS - Przewodnicząca KK, Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący, Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący.Po burzliwej dyskusji wypracowano treść komunikatu skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w którym zawarte zostały następujące postulaty:

- Dwukrotne zwiększenie kwoty przeznaczonej na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników resortu spraw wewnętrznych.

- Wystosować pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przesunięcie części środków finansowych przeznaczonych na zakupy i inwestycje na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników resortu.

- Zatwierdzony protokół przesłać na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 15 2016 11:16:59
Strona 1 z 25 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk